Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

De opgaven van Halderberge in 9 speerpunten

We kiezen in deze omgevingsvisie voor negen algemene speerpunten en daarnaast nog een verdere uitwerking van specifieke opgaven per kern of deelgebied. De speerpunten ontlenen we aan de Omgevingsagenda, het bestaande actuele beleid en de bijeenkomsten die we daarover hebben gehouden. Met deze speerpunten laten we zien wat we belangrijk vinden en op welke thema’s er opgaven voor ons liggen om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Hierbij merken we op dat deze opgaven niet los van elkaar gezien mogen worden, maar juist in samenhang. We zien de eerste drie speerpunten als overkoepelende leidende principes. Dit zijn zulke grote opgaven, dat deze bij elke ontwikkeling aan bod moeten komen. 

Dat betekent dat een initiatiefnemer bij elke ontwikkeling bekijkt hoe een bijdrage aan ten minste deze drie speerpunten kan worden geleverd. De nummering van de speerpunten betekent overigens nadrukkelijk geen prioritering. De speerpunten zijn (buiten de eerste drie) allemaal even belangrijk. Verder geldt dat moet worden voldaan aan de actuele wet- en regelgeving.

De omgevingsvisie is voornamelijk gericht op onze gemeente, maar er zijn ook opgaven die we niet alleen kunnen/willen oppakken en/of gemeente overstijgend zijn (bijvoorbeeld opgaven vanuit het Rijk). Voorbeelden hiervan zijn de Regionale Energiestrategie en het rijksproject hoogspanningsverbinding ZW380kV Oost. 

We hebben hier buurgemeenten en regionale ketenpartners bij nodig en zijn soms afhankelijk van hogere overheden. We trekken graag samen met hen op om tot mooie resultaten te komen voor iedereen en de hinder in onze leefomgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn we bij ieder speerpunt ook waakzaam voor ontwikkelingen in de regio en zoeken we zoveel mogelijk de afstemming wanneer ontwikkelingen nabij onze gemeentegrenzen voorzien zijn


Bijvoorbeeld

bij een woningbouwontwikkeling (speerpunt 7) willen we dat er ook bekeken wordt hoe een bijdrage kan worden geleverd aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving, versterken van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Naarmate aan meer speerpunten wordt voldaan, is de kans op medewerking groter.

Specifieke waarden en speerpunten per dorp

De 3 overkoepelende leidende principes

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven, partners en Energiek Halderberge aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn energietransitie en klimaatadaptatie.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hier werken 16 gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, Enexis en de provincie Noord-Brabant samen.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien dit als programma. Daarnaast staan wij open voor allerlei vormen die kunnen bijdragen aan de energietransitie.
 • In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides). We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende initiatieven voor zonneweides vinden wel doorgang en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ruimtelijke ontwikkelingen stellen we voorwaarden op gebied van duurzame energievormen, zoals zon op dak.
 • In 2050 moeten we de bebouwde omgeving aardgasvrij hebben gemaakt. In het kader van de Transitievisie Warmte** doen we vóór 2030 verkennend onderzoek en maken we de plannen die we na 2030 kunnen uitrollen.
 • We werken aan het reduceren van energie- en warmtegebruik door bijvoorbeeld isoleren te stimuleren. Met de Regeling reductie energiegebruik (RRE) en Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) stimuleren we inwoners om (kleine) energiebesparende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met energiebesparende producten.
 • We hebben oog voor de plannen in onze buurgemeenten op het gebied van energie, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid, alsmede het woon- en leefklimaat in onze gemeente.
 • We onderschrijven het belang van de buisleidingenstraat voor het transport van (duurzame) energie en hebben aandacht voor de gevolgen van de energie­transitie voor de bodem, zoals voor het watersysteem en de kwaliteit van het drinkwater.

* Elke twee jaar krijgt de RES een update. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd, zijn er nieuwe innovaties, of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. In 2023 wordt de nieuwste versie, de RES 2.0 vastgesteld.

** Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte herzien om aan te blijven sluiten op de laatste ontwikkelingen.


Klimaatadaptatie

We passen onze fysieke leefomgeving aan het klimaat aan. We beperken de gevolgen van overstromingen en de nadelige gevolgen van extreme hitte/droogte en hevige regenval. We zoeken met inwoners en bedrijven naar de kansen die bijdragen aan een prettige en gezonde, maar ook duurzame en klimaatbestendige leefomgeving.

1. We doen het samen

Klimaatverandering is een probleem dat iedereen raakt. De overheid kan dit niet alleen oplossen. Daarom gaan we nog meer samenwerken. Belanghebbenden (inwoners, bedrijven woningbouwverenigingen, enz.) nemen hun verantwoordelijk-heid bij het uitvoeren van maatregelen bij elke ontwikkeling, hoe klein ook. Denk aan het onverhard laten van tuinen, groene daken, speelplaatsen schaduwvrij inrichten en isolatie en zonwering. Voorlichting en bewustwording zijn hierbij erg belangrijk. Voor sommige maatregelen is ook subsidie beschikbaar.

2. Klimaatadaptief is de standaard

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij nieuwe initiatieven wordt aangegeven welke adaptieve maatregelen worden toegepast. Bij herontwikkeling zoeken we actief en innovatief naar meekoppelkansen. Klimaatadaptief betekent meestal ook: goed voor de biodiversiteit. Daarmee ligt deze opgave in het verlengde van het versterken van de biodiversiteit.
.

De 3 overkoepelende leidende principes

2. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

We zetten ons in voor een gezonde woonomgeving, gezonde mobiliteit, gezonde gebouwen en een veilige leefomgeving.

Gezonde woonomgeving:

 • We streven naar:
 • een rookvrije omgeving
 • omgeving die uitnodigt tot bewegen en spelen en een gezonde (voedings)keuze vergemakkelijkt
 • een omgeving die ontmoeten en ontspannen stimuleert
 • een omgeving waarbij wonen en verkeer/overlast gevende bedrijven zoveel mogelijk gescheiden zijn
 • een groene omgeving die inwoners als prettig ervaren
 • het realiseren kwalitatieve speelruimte voor jeugd, zo mogelijk met schaduwplekken voor hete periodes
 • het hittebestendig inrichten van gebouwen en de leefomgeving
 • voldoende afstand tussen veehouderijen en woningen. We volgen hier de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid
 • het behouden van zorgpartners voor de gemeente in het kader van gezondheid


Gezonde mobiliteit

 • We streven naar een omgeving:
 • die verkeersveilig is
 • die inspeelt op nieuwe vormen van mobiliteit (zoals elektrische auto's, deelauto's, deelfietsen, etc) en uitdaagt om te bewegen door ruimte en prioriteit te geven aan voetgangers en fietsers. Aanpassingen in de infrastructuur en openbare ruimte kunnen worden gedaan indien de veranderingen in het mobiliteitsgedrag daartoe aanleiding geven. Denk hierbij aan de transitie naar elektrische auto’s en de behoefte aan laadpalen
 • waarin we proberen landbouwverkeer niet door de kern te laten rijden
 • waarin er sprake is van een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit hebben we uitgewerkt in onze Mobiliteitsvisie 2019-2022

We hebben ook oog voor de infrastructurele ontwikkelingen in onze buurgemeenten, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid in onze gemeente.

Gezonde gebouwen

We streven naar woningen en gebouwen die een prettig en gezond binnenklimaat hebben. We zetten ons in voor goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt.

Veilige leefomgeving

 • We zetten ons in voor een veilige leefomgeving, waarbij we risico's voor externe veiligheid zo klein mogelijk houden en de veiligheids/vrijwaringszones langs hoogspannings- en buisleidingen, de spoorlijn en de buisleidingenstraat respecteren
 • In dat kader stellen we ons kritisch op ten aanzien van de vergroting van het goederenvervoer op de spoorlijn, met name het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • We willen de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand verbeteren door uitbreiding van het aantal  AED’s (Automatische Externe Defibrillator) in de gemeente. Binnen het lokale netwerk stelt de gemeente AED’s beschikbaar aan (sport)verenigingen met een eigen accommodatie. Daarnaast plaatsen wij in de openbare ruimte AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dat netwerk bouwen we in de loop der jaren gefaseerd uit tot een redelijke dekking in de kernen is bereikt, inclusief de woonclusters in het buitengebied

Gezonde en veilige afweging

 • We stimuleren de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein. Beide domeinen hebben elkaar veel te bieden: het fysiek domein heeft de instrumenten in handen om de fysieke leefomgeving gezond in te richten. Het sociaal domein kan het fysiek domein helpen met integraal kijken naar de leefomgeving en kijken wat nodig is vanuit inwoners
 • Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving, zoals hiervoor aangegeven? Vanzelfsprekend wordt daarbij ook gekeken naar milieunormen, zoals voor luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder

De 3 overkoepelende leidende principes

3. Versterken natuur en de biodiversiteit (mede in het kader van een gezonde leefomgeving)

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen. Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid.


We zetten ons in voor:

 • Het koesteren en versterken van onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging. Voorbeelden zijn bloemrijke akkerranden, bijenhotels, nestkasten, etc. Ook kan gedacht worden aan voedselbossen of agroforestry.
 • Groen, water, biodiversiteit en bodem/ondergrond. Deze elementen zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • Het geven van het goede voorbeeld. We gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, ecologisch bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc. Natuurinclusief houdt in dat kan worden gemotiveerd welke bijdrage er wordt geleverd aan het behoud of de versterking van de biodiversiteit.
 • Natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.
 • Behouden en versterken van de kenmerkende natuurwaarden, (natuur)elementen of karakteristieke cultuurhistorische waarden in de verschillende gebieden in het buitengebied.

 
 

 

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing en bijbehorende omgeving/openbare ruimte maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen. Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge. 

De dorpen en het buitengebied van Halderberge zijn door allerlei ontwikkelingen sterk gewijzigd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Doel is om bij al die veranderingen het karakter van Halderberge te koesteren en te versterken. Ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst.

In de monumentale objecten en het landschap van Halderberge is nog veel terug te vinden over de geschiedenis en de ontwikkeling van de streek. Monumenten en het historische landschap vormen als het ware de beelddragers van de Halderbergse identiteit. In Halderberge wordt zorgvuldig omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden.

Cultuurhistorische waarden en ontwikkelpotenties van het erfgoed zijn leidraad van en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen, die daarmee aan (belevings)kwaliteit winnen.


We zetten ons in voor:

 • Het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed
 • Het gebruiken van ons erfgoed als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen
 • Het ontwikkelen en bevorderen van cultuurtoerisme

5. Behoud en versterking van een aantrekkelijk buitengebied

Halderberge is het groene hart van West-Brabant. Er is diversiteit in landbouw en natuur. In het Halderbergse landschap kan je goed recreëren. Onder deze waarde komen de verschillende functies in het buitengebied samen: landschap, natuur, agrarisch ondernemen, recreatie(parken).

We onderscheiden drie hoofdlijnen in ons beleid;

 1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen 
 2. Mogelijkheden voor hergebruik agrarisch vastgoed 
 3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen


Deze hoofdlijnen zijn hieronder verder uitgewerkt.

1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen

Het buitengebied van Halderberge heeft een overwegend divers agrarisch en groen karakter. De bestaande agrarische bedrijven moeten ook in de toekomst hun bedrijfsvoering uit kunnen voeren. Maar, er zijn ook andere ‘gebruikers’ van het buitengebied..

We streven naar:

 • Een gezonde en duurzame leefomgeving
 • Ruimte voor uitbreidingen, mits deze niet voor grotere druk op het milieu en de leefomgeving van omwonenden zorgen. Voor de uitbreiding van veehouderijen volgen we het provinciale beleid en de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid
 • Het ondersteunen van ondernemers die de omslag willen maken naar een meer duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvorm
 • Het bieden van mogelijkheden om de bedrijfsvoering uit te breiden met nevenfuncties
 • Het stimuleren van duurzame energievormen en biodiversiteit bij nieuwe ontwikkelingen, zoals zonnepanelen op daken en groene daken
 • Een kwalitatief goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit om zo de (boven)lokale economie te versterken en uitbuiting te voorkomen. Hiervoor hebben we het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten opgesteld
 • Een goede en verkeersveilige infrastructuur op gebied van wegen, kabels en leidingen

2. Mogelijkheden voor toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

Het buitengebied verandert. Voor agrarische bedrijven is het steeds moeilijker om aan alle eisen van wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast hebben veel bedrijven geen opvolger. Daarom stoppen steeds meer bedrijven, met leegstand tot gevolg. Leegstand en verwaarlozing van deze gebouwen heeft grote invloed op de kwaliteit van buitengebied van Halderberge. 

Wij willen leegstand van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit en wordt verrommeling tegengegaan.

We zetten ons in voor:

 • Een breed georiënteerde plattelandseconomie voor voormalig agrarische bebouwing (VAB), passend bij de waarden per landschappelijk deelgebied. We zien kansen voor kleinschalige toeristisch of recreatieve functies in VAB's mits passend in de omgeving. Dit is vaak maatwerk.
 • Het koppelen van andere speerpunten, met name hergebruik van cultureel erfgoed en een duurzame en klimaatbestendige omgeving.
 • Het bewaken van de overige randvoorwaarden: gezond en veilig, kwaliteitsverbetering en de omgevingsdialoog. Nadere uitleg hiervan vindt u onder Achtergronden.
 • Het vinden van geschikte verdienmodellen om de sanering van asbest te stimuleren, bijv. ‘asbest eraf, zonnepanelen er op’.

3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen (zie speerpunt 6)

Uitleg randvoorwaarden hergebruik agarisch vastgoed

De ruimte die we bieden gaat gepaard met kaders, omdat we het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied voorop willen stellen.

Gezondheid en Veiligheid

Het versterken van de leefomgeving betekent ook het versterken van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. De druk op de volksgezondheid neemt steeds meer toe vanwege overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. Dit vinden wij niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen dan ook geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. Daarbij is ook externe veiligheid een belangrijk onderwerp waar rekening mee gehouden moet worden bij ontwikkelingen.

Omgevingsdialoog

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaande en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bedrijven of woningen. Daarnaast wordt de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen in de gewenste ontwikkeling door middel van de omgevingsdialoog.

Een omgevingsdialoog hoeft niet te betekenen dat er overeenstemming is over een ontwikkeling, maar wel dat de omgeving in een vroeg stadium is betrokken in de ontwikkeling en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. De initiatiefnemer geeft inzicht op welke manier rekening wordt gehouden met de wensen uit de omgeving.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaan we voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook passende landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. De regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering passen we hierbij toe.

6. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Uniek is de overgang van klei naar zand, waardoor we zowel polders als bossen hebben. Daarnaast zijn onze kernen aantrekkelijk voor toeristen, onder andere door de aanwezigheid van cultureel erfgoed.

We zetten ons in voor:

 • Het behouden of zelfs versterken van deze kwaliteiten met nieuwe kleinschalige initiatieven, zoals bij vrijkomende agrarische gebouwen.

Het recreatiecluster Hoeven is het recreatiegebied voor zowel de lokale als regionale markt. De mix aan toeristisch-recreatieve functies is bijzonder; aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen, verschillende vormen van verblijfsrecreatie, een waterpark en indoorvoorzieningen etc.

Het is in potentie een sterk cluster, waarbinnen bedrijven elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hiervoor zijn wel maatregelen nodig, die zijn omschreven in de Gebiedsvisie cluster Hoeven.

We zetten ons in voor:

Het terugdringen van het niet-recreatieve gebruik van de recreatieparken

 • Een betere organisatie van de recreatie in termen van infrastructuur (routes, informatieborden e.d.), marketing, promotie en samenwerking tussen de parken
 • Een kwaliteitsimpuls van het recreatiecluster
 • Het gebruiken van de gebiedsvisie als beoordelingskader voor het recreatiecluster Hoeven
 • Meer mogelijkheden voor recreatie op en rond het water, vooral in Stampersgat en Oudenbosch

7. Zorgen dat het in Halderberge goed wonen is voor iedereen

Het is prettig, veilig en gezond wonen in Halderberge. Dat willen we zo houden. Halderberge is het groene hart van de regio West-Brabant. Het is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen met ieder een eigen identiteit. We zorgen voor een ruime keuzevrijheid om te voorzien in de woonwens van (toekomstige) Halderbergenaren. Zodat het goed wonen voor iedereen is in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu.

De volgende uitgangspunten zijn vastgelegd in de woonvisie. 

We zetten ons in voor:

 • Een woningaanbod en woonmilieus die passen bij de identiteit per kern. Dit monitoren we in het woningbouwprogramma. Hoofddoel is om de woningvoorraad en de gebouwde omgeving in sociaal en fysiek opzicht te verrijken en duurzaam en toekomstbestendig te maken. Een belangrijk deel van de opgave zal ook in (aanpassingen van) de bestaande woningvoorraad worden gezocht.
 • Een duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen: we bouwen rekening houdend met energetische maatregelen en toekomstbestendigheid van woningen. We creëren een leefomgeving, die rekening houdt met het veranderende klimaat en daarnaast bijdraagt aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Halderberge.
 • Het bieden van ruimte voor initiatief en samenwerking. We willen een overheid zijn die mogelijk maakt. Eigen kracht en zelfregie van inwoners staat centraal. Zonder de samenwerking met lokale en regionale partners worden gemeenschappelijke doelen niet of onvoldoende behaald.
 • Het voorkomen van verkamering van woningen. Dit hebben we o.a. vastgelegd in het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten.
 • Waar mogelijk transformeren we bestaand vastgoed naar woningen en benutten we inbreidingslocaties mits dit niet ten koste gaat van de leefomgeving. Gelet op de compactheid van de kernen benutten we ook uitbreidingslocaties direct grenzend aan de woonkernen, tenzij de waarden van het buitengebied daarbij in het gedrang komen. 
 • We bieden ruimte via maatwerk voor kleinschalige, collectieve wooninitiatieven met meerwaarde in de kernen en in (delen van) het buitengebied, onder voorwaarden (ja mits).
8. Behoud van vitale dorpen en een actieve samenleving

Halderberge is kleinschalig en heeft actieve en betrokken gemeenschappen en verenigingen. Dat willen we behouden en waar nodig/mogelijk ondersteunen we daarbij. Inwoners, ondernemers, ketenpartners en de gemeente kennen elkaar en werken samen. Deze sociale kwaliteit beïnvloedt ook de leefbaarheid in onze gemeente.

Verder hebben wij ook aandacht voor de revitalisering van wijken. We vinden het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling van de samenleving ontstaat en dat er een spreiding is van kwetsbare groepen binnen onze gemeente.

We zetten ons in voor:

 • inclusiviteit: iedereen kan meedoen in de samenleving, kan elkaar gemakkelijk ontmoeten. We maken (langer) zelfstandig wonen mogelijk. We houden of maken de openbare ruimte toegankelijk voor iedereen
 • het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven
 • het in stand houden van de voorzieningen in de kernen. Voor onderwijs en de opvang van kinderen vormt het Integraal Huisvestingsplan Halderberge ons kompas
 • we monitoren regelmatig of demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in de kernen aanleiding geven voor aanpassing of uitbreiding van de voorzieningen (bijv. scholen of sportvoorzieningen)
 • het behoud van onze waarden. Bij initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en recreatie wordt door de initiatiefnemers rekening
 • gehouden met de waarden per kern/deelgebied. Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf (zelfredzaamheid). De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben
 • het bieden van voldoende ruimte aan bouwlocaties voor carnavalswagens. Hoe we dit gaan faciliteren, wordt nog verder uitgewerkt
 • goede verbindingen tussen de kernen. Ook de (langzame) verkeersverbindingen tussen de kernen vinden we belangrijk
 • waar er sprake is van een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit hebben we uitgewerkt in onze Mobiliteitsvisie 2019-2022
 • het stimuleren van onze inwoners om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Bij ontwikkelingen kijken we of de uitwerking een gezonde leefomgeving stimuleert

Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is Halderberge aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners.

We zetten ons in voor:

 • Het behoud van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig economisch klimaat
 • Innovatieve bedrijvigheid en duurzame bedrijventerreinen, die in goede staat verkeren
 • Compacte centrumgebieden

Het gaat economisch gezien heel goed. Maar het kan nog beter! Het gaat dan niet zozeer om meer bedrijven en meer banen, maar om meer kwaliteit. Dit hebben we uitgewerkt in de Economische visie 2021-2025.


Met deze visie als basis, zetten we ons in voor:

 • Het méér halen uit de bestaande bedrijven en voorzieningen. Door betere onderlinge samenwerking, door een verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, door het versterken van de openbare ruimte en vestigingsmogelijkheden van bedrijven en door nog beter te communiceren over alles wat Halderberge te bieden heeft.
 • De thema’s waar we op focussen zijn:
 • Ruimte voor vestigen en ondernemen
 • Halderberge in de spotlight
 • Samenwerking als stuwende kracht
 • Het opwaarderen en het verduurzamen van de bedrijfsterreinen. We werken daarbij samen met Economische Samenwerking Halderberge, ondernemers- en brancheverenigingen. De actiekaarten vormen hierbij ons gezamenlijk kompas.

9. Bieden van een aantrekkelijk economisch klimaat

Specifieke waarden en speerpunten per dorp

De opgaven van Halderberge in 9 speerpunten


We kiezen in deze omgevingsvisie voor negen algemene speerpunten en daarnaast nog een verdere uitwerking van specifieke opgaven per kern of deelgebied. De speerpunten ontlenen we aan de Omgevingsagenda, het bestaande actuele beleid en de bijeenkomsten die we daarover hebben gehouden. Met deze speerpunten laten we zien wat we belangrijk vinden en op welke thema’s er opgaven voor ons liggen om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Hierbij merken we op dat deze opgaven niet los van elkaar gezien mogen worden, maar juist in samenhang. We zien de eerste drie speerpunten als overkoepelende leidende principes. Dit zijn zulke grote opgaven, dat deze bij elke ontwikkeling aan bod moeten komen. 

Dat betekent dat een initiatiefnemer bij elke ontwikkeling bekijkt hoe een bijdrage aan ten minste deze drie speerpunten kan worden geleverd. De nummering van de speerpunten betekent overigens nadrukkelijk geen prioritering. De speerpunten zijn (buiten de eerste drie) allemaal even belangrijk. Verder geldt dat moet worden voldaan aan de actuele wet- en regelgeving.

De omgevingsvisie is voornamelijk gericht op onze gemeente, maar er zijn ook opgaven die we niet alleen kunnen/willen oppakken en/of gemeente overstijgend zijn (bijvoorbeeld opgaven vanuit het Rijk). Voorbeelden hiervan zijn de Regionale Energiestrategie en het rijksproject hoogspanningsverbinding ZW380kV Oost. 

We hebben hier buurgemeenten en regionale ketenpartners bij nodig en zijn soms afhankelijk van hogere overheden. We trekken graag samen met hen op om tot mooie resultaten te komen voor iedereen en de hinder in onze leefomgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn we bij ieder speerpunt ook waakzaam voor ontwikkelingen in de regio en zoeken we zoveel mogelijk de afstemming wanneer ontwikkelingen nabij onze gemeentegrenzen voorzien zijn


Bijvoorbeeld

bij een woningbouwontwikkeling (speerpunt 7) willen we dat er ook bekeken wordt hoe een bijdrage kan worden geleverd aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving, versterken van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Naarmate aan meer speerpunten wordt voldaan, is de kans op medewerking groter.

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

leidende principes

Overkoepelende

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven, partners en Energiek Halderberge aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn energietransitie en klimaatadaptatie.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hier werken 16 gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, Enexis en de provincie Noord-Brabant samen.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien dit als programma. Daarnaast staan wij open voor allerlei vormen die kunnen bijdragen aan de energietransitie.
 • In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides). We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende initiatieven voor zonneweides vinden wel doorgang en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ruimtelijke ontwikkelingen stellen we voorwaarden op gebied van duurzame energievormen, zoals zon op dak.
 • In 2050 moeten we de bebouwde omgeving aardgasvrij hebben gemaakt. In het kader van de Transitievisie Warmte** doen we vóór 2030 verkennend onderzoek en maken we de plannen die we na 2030 kunnen uitrollen.
 • We werken aan het reduceren van energie- en warmtegebruik door bijvoorbeeld isoleren te stimuleren. Met de Regeling reductie energiegebruik (RRE) en Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) stimuleren we inwoners om (kleine) energiebesparende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met energiebesparende producten.
 • We hebben oog voor de plannen in onze buurgemeenten op het gebied van energie, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid, alsmede het woon- en leefklimaat in onze gemeente.
 • We onderschrijven het belang van de buisleidingenstraat voor het transport van (duurzame) energie en hebben aandacht voor de gevolgen van de energie­transitie voor de bodem, zoals voor het watersysteem en de kwaliteit van het drinkwater.

* Elke twee jaar krijgt de RES een update. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd, zijn er nieuwe innovaties, of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. In 2023 wordt de nieuwste versie, de RES 2.0 vastgesteld.

** Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte herzien om aan te blijven sluiten op de laatste ontwikkelingen.


Klimaatadaptatie

We passen onze fysieke leefomgeving aan het klimaat aan. We beperken de gevolgen van overstromingen en de nadelige gevolgen van extreme hitte/droogte en hevige regenval. We zoeken met inwoners en bedrijven naar de kansen die bijdragen aan een prettige en gezonde, maar ook duurzame en klimaatbestendige leefomgeving.

1. We doen het samen

Klimaatverandering is een probleem dat iedereen raakt. De overheid kan dit niet alleen oplossen. Daarom gaan we nog meer samenwerken. Belanghebbenden (inwoners, bedrijven woningbouwverenigingen, enz.) nemen hun verantwoordelijk-heid bij het uitvoeren van maatregelen bij elke ontwikkeling, hoe klein ook. Denk aan het onverhard laten van tuinen, groene daken, speelplaatsen schaduwvrij inrichten en isolatie en zonwering. Voorlichting en bewustwording zijn hierbij erg belangrijk. Voor sommige maatregelen is ook subsidie beschikbaar.

2. Klimaatadaptief is de standaard

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij nieuwe initiatieven wordt aangegeven welke adaptieve maatregelen worden toegepast. Bij herontwikkeling zoeken we actief en innovatief naar meekoppelkansen. Klimaatadaptief betekent meestal ook: goed voor de biodiversiteit. Daarmee ligt deze opgave in het verlengde van het versterken van de biodiversiteit.
.

De 3 overkoepelende leidende principes

leidende principes

Overkoepelende

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven en partners aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn de energietransitie en de klimaatadaptatie.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hier werken zestien gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis samen. Klik hier voor meer informatie.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien het als programma.  
  In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides).
 • We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende iniatiatieven voor zonneweides vinden wel doorgaan en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ontwikkelingen stellen we eisen op het gebied van duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op daken.
 • We werken aan een warmtetransitievisie. De hele bebouwde omgeving moet immers aardgasvrij worden gemaakt.


.

2. Werken aan een gezonde en veilig leefomgeving

De 3 overkoepelende leidende principes

3. Versterken natuur en de biodiversiteit (mede in het kader van een gezonde leefomgeving)

leidende principes

Overkoepelende

De 3 overkoepelende leidende principes

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen. Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid.


We zetten ons in voor:

 • Het koesteren en versterken van onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging. Voorbeelden zijn bloemrijke akkerranden, bijenhotels, nestkasten, etc. Ook kan gedacht worden aan voedselbossen of agroforestry.
 • Groen, water, biodiversiteit en bodem/ondergrond. Deze elementen zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • Het geven van het goede voorbeeld. We gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, ecologisch bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc. Natuurinclusief houdt in dat kan worden gemotiveerd welke bijdrage er wordt geleverd aan het behoud of de versterking van de biodiversiteit.
 • Natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.
 • Behouden en versterken van de kenmerkende natuurwaarden, (natuur)elementen of karakteristieke cultuurhistorische waarden in de verschillende gebieden in het buitengebied.

 
 

 

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

leidende principes

Overkoepelende

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing en bijbehorende omgeving/openbare ruimte maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen. Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge. 

De dorpen en het buitengebied van Halderberge zijn door allerlei ontwikkelingen sterk gewijzigd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Doel is om bij al die veranderingen het karakter van Halderberge te koesteren en te versterken. Ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst.

In de monumentale objecten en het landschap van Halderberge is nog veel terug te vinden over de geschiedenis en de ontwikkeling van de streek. Monumenten en het historische landschap vormen als het ware de beelddragers van de Halderbergse identiteit. In Halderberge wordt zorgvuldig omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden.

Cultuurhistorische waarden en ontwikkelpotenties van het erfgoed zijn leidraad van en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen, die daarmee aan (belevings)kwaliteit winnen.


We zetten ons in voor:

 • Het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed
 • Het gebruiken van ons erfgoed als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen
 • Het ontwikkelen en bevorderen van cultuurtoerisme

5. Behoud en versterking van een aantrekkelijk buitengebied

Halderberge is het groene hart van West-Brabant. Er is diversiteit in landbouw en natuur. In het Halderbergse landschap kan je goed recreëren. Onder deze waarde komen de verschillende functies in het buitengebied samen: landschap, natuur, agrarisch ondernemen, recreatie(parken).

We onderscheiden drie hoofdlijnen in ons beleid;

 1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen 
 2. Mogelijkheden voor hergebruik agrarisch vastgoed 
 3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen


Deze hoofdlijnen zijn hieronder verder uitgewerkt.

Het buitengebied van Halderberge heeft een overwegend divers agrarisch en groen karakter. De bestaande agrarische bedrijven moeten ook in de toekomst hun bedrijfsvoering uit kunnen voeren. Maar, er zijn ook andere ‘gebruikers’ van het buitengebied..

We streven naar:

 • Een gezonde en duurzame leefomgeving
 • Ruimte voor uitbreidingen, mits deze niet voor grotere druk op het milieu en de leefomgeving van omwonenden zorgen. Voor de uitbreiding van veehouderijen volgen we het provinciale beleid en de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid
 • Het ondersteunen van ondernemers die de omslag willen maken naar een meer duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvorm
 • Het bieden van mogelijkheden om de bedrijfsvoering uit te breiden met nevenfuncties
 • Het stimuleren van duurzame energievormen en biodiversiteit bij nieuwe ontwikkelingen, zoals zonnepanelen op daken en groene daken
 • Een kwalitatief goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit om zo de (boven)lokale economie te versterken en uitbuiting te voorkomen. Hiervoor hebben we het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten opgesteld
 • Een goede en verkeersveilige infrastructuur op gebied van wegen, kabels en leidingen

1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen

Het buitengebied verandert. Voor agrarische bedrijven is het steeds moeilijker om aan alle eisen van wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast hebben veel bedrijven geen opvolger. Daarom stoppen steeds meer bedrijven, met leegstand tot gevolg. Leegstand en verwaarlozing van deze gebouwen heeft grote invloed op de kwaliteit van buitengebied van Halderberge. 

Wij willen leegstand van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit en wordt verrommeling tegengegaan.

We zetten ons in voor:

 • Een breed georiënteerde plattelandseconomie voor voormalig agrarische bebouwing (VAB), passend bij de waarden per landschappelijk deelgebied. We zien kansen voor kleinschalige toeristisch of recreatieve functies in VAB's mits passend in de omgeving. Dit is vaak maatwerk.
 • Het koppelen van andere speerpunten, met name hergebruik van cultureel erfgoed en een duurzame en klimaatbestendige omgeving.
 • Het bewaken van de overige randvoorwaarden: gezond en veilig, kwaliteitsverbetering en de omgevingsdialoog. Nadere uitleg hiervan vindt u onder Achtergronden.
 • Het vinden van geschikte verdienmodellen om de sanering van asbest te stimuleren, bijv. ‘asbest eraf, zonnepanelen er op’.

2. Mogelijkheden voor toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen (speerpunt 6)

 
 

 

 
 

 

De ruimte die we bieden gaat gepaard met kaders, omdat we het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied voorop willen stellen.

Gezondheid en Veiligheid

Het versterken van de leefomgeving betekent ook het versterken van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. De druk op de volksgezondheid neemt steeds meer toe vanwege overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. Dit vinden wij niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen dan ook geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. Daarbij is ook externe veiligheid een belangrijk onderwerp waar rekening mee gehouden moet worden bij ontwikkelingen.

Omgevingsdialoog

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaande en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bedrijven of woningen. Daarnaast wordt de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen in de gewenste ontwikkeling door middel van de omgevingsdialoog.

Een omgevingsdialoog hoeft niet te betekenen dat er overeenstemming is over een ontwikkeling, maar wel dat de omgeving in een vroeg stadium is betrokken in de ontwikkeling en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. De initiatiefnemer geeft inzicht op welke manier rekening wordt gehouden met de wensen uit de omgeving.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaan we voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook passende landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. De regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering passen we hierbij toe.

De ruimte die we bieden gaat gepaard met kaders, omdat we het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied voorop willen stellen.

Gezondheid en Veiligheid

Het versterken van de leefomgeving betekent ook het versterken van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. De druk op de volksgezondheid neemt steeds meer toe vanwege overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. Dit vinden wij niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen dan ook geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. Daarbij is ook externe veiligheid een belangrijk onderwerp waar rekening mee gehouden moet worden bij ontwikkelingen.

Omgevingsdialoog

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaande en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bedrijven of woningen. Daarnaast wordt de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen in de gewenste ontwikkeling door middel van de omgevingsdialoog.

Een omgevingsdialoog hoeft niet te betekenen dat er overeenstemming is over een ontwikkeling, maar wel dat de omgeving in een vroeg stadium is betrokken in de ontwikkeling en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. De initiatiefnemer geeft inzicht op welke manier rekening wordt gehouden met de wensen uit de omgeving.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaan we voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook passende landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. De regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering passen we hierbij toe.

Uitleg randvoorwaarden hergebruik agrarisch vastgoed

 
 

 

 
 

 

6. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Uniek is de overgang van klei naar zand, waardoor we zowel polders als bossen hebben. Daarnaast zijn onze kernen aantrekkelijk voor toeristen, onder andere door de aanwezigheid van cultureel erfgoed.

We zetten ons in voor:

 • Het behouden of zelfs versterken van deze kwaliteiten met nieuwe kleinschalige initiatieven, zoals bij vrijkomende agrarische gebouwen.

Het recreatiecluster Hoeven is het recreatiegebied voor zowel de lokale als regionale markt. De mix aan toeristisch-recreatieve functies is bijzonder; aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen, verschillende vormen van verblijfsrecreatie, een waterpark en indoorvoorzieningen etc.

Het is in potentie een sterk cluster, waarbinnen bedrijven elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hiervoor zijn wel maatregelen nodig, die zijn omschreven in de Gebiedsvisie cluster Hoeven.

We zetten ons in voor:

Het terugdringen van het niet-recreatieve gebruik van de recreatieparken

 • Een betere organisatie van de recreatie in termen van infrastructuur (routes, informatieborden e.d.), marketing, promotie en samenwerking tussen de parken
 • Een kwaliteitsimpuls van het recreatiecluster
 • Het gebruiken van de gebiedsvisie als beoordelingskader voor het recreatiecluster Hoeven
 • Meer mogelijkheden voor recreatie op en rond het water, vooral in Stampersgat en Oudenbosch

7. Zorgen dat het in Halderberge goed wonen is voor iedereen

Het is prettig, veilig en gezond wonen in Halderberge. Dat willen we zo houden. Halderberge is het groene hart van de regio West-Brabant. Het is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen met ieder een eigen identiteit. We zorgen voor een ruime keuzevrijheid om te voorzien in de woonwens van (toekomstige) Halderbergenaren. Zodat het goed wonen voor iedereen is in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu.


De volgende uitgangspunten zijn vastgelegd in de woonvisie. 

We zetten ons in voor:

 • Een woningaanbod en woonmilieus die passen bij de identiteit per kern. Dit monitoren we in het woningbouwprogramma. Hoofddoel is om de woningvoorraad en de gebouwde omgeving in sociaal en fysiek opzicht te verrijken en duurzaam en toekomstbestendig te maken. Een belangrijk deel van de opgave zal ook in (aanpassingen van) de bestaande woningvoorraad worden gezocht.
 • Een duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen: we bouwen rekening houdend met energetische maatregelen en toekomstbestendigheid van woningen. We creëren een leefomgeving, die rekening houdt met het veranderende klimaat en daarnaast bijdraagt aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Halderberge.
 • Het bieden van ruimte voor initiatief en samenwerking. We willen een overheid zijn die mogelijk maakt. Eigen kracht en zelfregie van inwoners staat centraal. Zonder de samenwerking met lokale en regionale partners worden gemeenschappelijke doelen niet of onvoldoende behaald.
 • Het voorkomen van verkamering van woningen. Dit hebben we o.a. vastgelegd in het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten.
 • Waar mogelijk transformeren we bestaand vastgoed naar woningen en benutten we inbreidingslocaties mits dit niet ten koste gaat van de leefomgeving. Gelet op de compactheid van de kernen benutten we ook uitbreidingslocaties direct grenzend aan de woonkernen, tenzij de waarden van het buitengebied daarbij in het gedrang komen.
 • We bieden ruimte via maatwerk voor kleinschalige, collectieve wooninitiatieven met meerwaarde in de kernen en in (delen van) het buitengebied, onder voorwaarden (ja mits).

8. Behoud van vitale dorpen en een actieve samenleving

Halderberge is kleinschalig en heeft actieve en betrokken gemeenschappen en verenigingen. Dat willen we behouden en waar nodig/mogelijk ondersteunen we daarbij. Inwoners, ondernemers, ketenpartners en de gemeente kennen elkaar en werken samen. Deze sociale kwaliteit beïnvloedt ook de leefbaarheid in onze gemeente.

Verder hebben wij ook aandacht voor de revitalisering van wijken. We vinden het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling van de samenleving ontstaat en dat er een spreiding is van kwetsbare groepen binnen onze gemeente.

We zetten ons in voor:

 • inclusiviteit: iedereen kan meedoen in de samenleving, kan elkaar gemakkelijk ontmoeten. We maken (langer) zelfstandig wonen mogelijk. We houden of maken de openbare ruimte toegankelijk voor iedereen
 • het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven
 • het in stand houden van de voorzieningen in de kernen. Voor onderwijs en de opvang van kinderen vormt het Integraal Huisvestingsplan Halderberge ons kompas
 • we monitoren regelmatig of demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in de kernen aanleiding geven voor aanpassing of uitbreiding van de voorzieningen (bijv. scholen of sportvoorzieningen)
 • het behoud van onze waarden. Bij initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en recreatie wordt door de initiatiefnemers rekening
 • gehouden met de waarden per kern/deelgebied. Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf (zelfredzaamheid). De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben
 • het bieden van voldoende ruimte aan bouwlocaties voor carnavalswagens. Hoe we dit gaan faciliteren, wordt nog verder uitgewerkt
 • goede verbindingen tussen de kernen. Ook de (langzame) verkeersverbindingen tussen de kernen vinden we belangrijk
 • waar er sprake is van een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit hebben we uitgewerkt in onze Mobiliteitsvisie 2019-2022
 • het stimuleren van onze inwoners om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Bij ontwikkelingen kijken we of de uitwerking een gezonde leefomgeving stimuleert

9. Bieden van een aantrekkelijk economisch klimaat

Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is Halderberge aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners.

We zetten ons in voor:

 • Het behoud van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig economisch klimaat
 • Innovatieve bedrijvigheid en duurzame bedrijventerreinen, die in goede staat verkeren
 • Compacte centrumgebieden

Het gaat economisch gezien heel goed. Maar het kan nog beter! Het gaat dan niet zozeer om meer bedrijven en meer banen, maar om meer kwaliteit. Dit hebben we uitgewerkt in de Economische visie 2021-2025.


Met deze visie als basis, zetten we ons in voor:

 • Het méér halen uit de bestaande bedrijven en voorzieningen. Door betere onderlinge samenwerking, door een verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, door het versterken van de openbare ruimte en vestigingsmogelijkheden van bedrijven en door nog beter te communiceren over alles wat Halderberge te bieden heeft.
 • De thema’s waar we op focussen zijn:
 • Ruimte voor vestigen en ondernemen
 • Halderberge in de spotlight
 • Samenwerking als stuwende kracht
 • Het opwaarderen en het verduurzamen van de bedrijfsterreinen. We werken daarbij samen met Economische Samenwerking Halderberge, ondernemers- en brancheverenigingen. De actiekaarten vormen hierbij ons gezamenlijk kompas.