De opgaven van Halderberge in 9 speerpunten

We kiezen in deze omgevingsvisie voor negen algemene speerpunten en daarnaast nog een verdere uitwerking van specifieke opgaven per kern of deelgebied. De speerpunten ontlenen we aan de Omgevingsagenda, het bestaande actuele beleid en de bijeenkomsten die we daarover hebben gehouden. Met deze speerpunten laten we zien wat we belangrijk vinden en op welke thema’s er opgaven voor ons liggen om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Hierbij merken we op dat deze opgaven niet los van elkaar gezien mogen worden, maar juist in samenhang. We zien de eerste drie speerpunten als overkoepelende leidende principes. Dit zijn zulke grote opgaven, dat deze bij elke ontwikkeling aan bod moeten komen. 

Dat betekent dat een initiatiefnemer bij elke ontwikkeling bekijkt hoe een bijdrage aan ten minste deze drie speerpunten kan worden geleverd. De nummering van de speerpunten betekent overigens nadrukkelijk geen prioritering. De speerpunten zijn (buiten de eerste drie) allemaal even belangrijk. Verder geldt dat moet worden voldaan aan de actuele wet- en regelgeving.

De omgevingsvisie is voornamelijk gericht op onze gemeente, maar er zijn ook opgaven die we niet alleen kunnen/willen oppakken en/of gemeente overstijgend zijn (bijvoorbeeld opgaven vanuit het Rijk). Voorbeelden hiervan zijn de Regionale Energiestrategie en het rijksproject hoogspanningsverbinding ZW380kV Oost. Ook voor de ontwikkeling van werklocaties (zoals bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) zijn in regionaal verband afspraken gemaakt en wordt samengewerkt.

We hebben hier buurgemeenten en regionale ketenpartners bij nodig en zijn soms afhankelijk van hogere overheden. We trekken graag samen met hen op om tot mooie resultaten te komen voor iedereen en de hinder in onze leefomgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn we bij ieder speerpunt ook waakzaam voor ontwikkelingen in de regio en zoeken we zoveel mogelijk de afstemming wanneer ontwikkelingen nabij onze gemeentegrenzen voorzien zijn


Bijvoorbeeld

bij een woningbouwontwikkeling (speerpunt 7) willen we dat er ook bekeken wordt hoe een bijdrage kan worden geleverd aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving, versterken van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Naarmate aan meer speerpunten wordt voldaan, is de kans op medewerking groter.

Specifieke waarden en opgaven per kern

De 3 overkoepelende leidende principes

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven, partners en Energiek Halderberge aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn energietransitie en klimaatadaptatie en circulariteit.

Duurzame ontwikkeling is meer dan de optelsom van acties op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie. Het is een manier van denken en doen. Duurzame ontwikkeling betekent dat we ons gedrag aanpassen en handelen op een manier waarop we de aarde als belangrijkste belanghebbende beschouwen. Ontwikkelingen moeten dienend zijn aan het ecosysteem waar we van afhankelijk zijn.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie 1.0* (RES). Hier werken 16 gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, Enexis en de provincie Noord-Brabant samen.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien dit als programma. Daarnaast staan wij open voor allerlei vormen die kunnen bijdragen aan de energietransitie.
 • In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides). We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende initiatieven voor zonneweides vinden wel doorgang en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ruimtelijke ontwikkelingen stellen we voorwaarden op gebied van duurzame energievormen, zoals zon op dak.
 • In 2050 moeten we de bebouwde omgeving aardgasvrij hebben gemaakt. In het kader van de Transitievisie Warmte** doen we vóór 2030 verkennend onderzoek en maken we de plannen die we na 2030 kunnen uitrollen.
 • We werken aan het reduceren van energie- en warmtegebruik door bijvoorbeeld isoleren te stimuleren. Met de Regeling reductie energiegebruik (RRE) en Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) stimuleren we inwoners om (kleine) energiebesparende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met energiebesparende producten.
 • We hebben oog voor de plannen in onze buurgemeenten op het gebied van energie, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid, alsmede het woon- en leefklimaat in onze gemeente.
 • We hebben aandacht voor de raakvlakken en gevolgen van de energietransitie voor de bodem en zien toe op het voorkomen van negatieve effecten op het watersysteem en de kwaliteit van grondwater als bron voor drinkwater.
 • We onderschrijven het belang van de buisleidingenstraat voor het transport van (duurzame) energie.

* Elke twee jaar krijgt de RES een update. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd, zijn er nieuwe innovaties, of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. In 2023 wordt de nieuwste versie, de RES 2.0 vastgesteld.

** Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte herzien om aan te blijven sluiten op de laatste ontwikkelingen.


Klimaatadaptatie

We passen onze fysieke leefomgeving aan het klimaat aan. We beperken de gevolgen van overstromingen en de nadelige gevolgen van extreme hitte/droogte en hevige regenval. We zoeken met inwoners en bedrijven naar de kansen die bijdragen aan een prettige en gezonde, maar ook duurzame en klimaatbestendige leefomgeving.

1. We doen het samen

Klimaatverandering is een probleem dat iedereen raakt. De overheid kan dit niet alleen oplossen. Daarom gaan we nog meer samenwerken. Belanghebbenden (inwoners, bedrijven woningbouwverenigingen, enz.) nemen hun verantwoordelijk-heid bij het uitvoeren van maatregelen bij elke ontwikkeling, hoe klein ook. Denk aan het onverhard laten van tuinen, groene daken, speelplaatsen schaduwrijk inrichten en isolatie en zonwering. Voorlichting en bewustwording zijn hierbij erg belangrijk. Voor sommige maatregelen is ook subsidie beschikbaar.

2. Klimaatadaptief is de standaard

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij nieuwe initiatieven wordt aangegeven welke adaptieve maatregelen worden toegepast. Bij herontwikkeling zoeken we actief en innovatief naar meekoppelkansen. Klimaatadaptief betekent meestal ook: goed voor de biodiversiteit. Daarmee ligt deze opgave in het verlengde van het versterken van de biodiversiteit.
.

Circulariteit

Circulaire economie valt voor ons onder de noemer van duurzaamheid. Wij volgen daarbij de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Daarin staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. In de Regio West-Brabant is het Raamwerk Circulaire Economie gemaakt. Dit biedt een startpunt om samen met de gemeenten, bedrijven, inwoners en onderwijsinstellingen werk van te maken van een circulaire economie. Met het afvalbeleidsplan geven we invulling aan de doelstelling Van Afval Naar Grondstof. Ons Grondstoffencentrum samen met de gemeente Roosendaal en Saver is een mooi en praktisch voorbeeld hoe we de eerste stappen zetten in de circulaire economie. En ook de kringloopactiviteiten van De Kringloper dragen hieraan bij.

We geven hierbij het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen. Het dient ook om lokale economie te inspireren en een impuls te geven. Dit geldt ook voor de fysieke leefomgeving, specifiek de Openbare Ruimte waar wij ons bij het maken en aanbesteden van plannen richten op het sluiten van biologische en technologische kringlopen als ook bij het beheer en onderhoud.

De 3 overkoepelende leidende principes

2. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

We zetten ons in voor een gezonde woonomgeving, gezonde mobiliteit, gezonde gebouwen en een veilige leefomgeving.

Gezonde woonomgeving:

We streven naar:

 • een rookvrije omgeving
 • omgeving die uitnodigt tot bewegen en spelen en een gezonde (voedings)keuze vergemakkelijkt
 • een omgeving die ontmoeten en ontspannen stimuleert
 • een omgeving waarbij wonen en verkeer/overlast gevende bedrijven zoveel mogelijk gescheiden zijn
 • een groene omgeving die inwoners als prettig ervaren
 • het realiseren kwalitatieve speelruimte voor jeugd, zo mogelijk met schaduwplekken voor hete periodes
 • het hittebestendig inrichten van gebouwen en de leefomgeving
 • voldoende afstand tussen veehouderijen en woningen. We volgen hier de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid
 • het behouden van zorgpartners voor de gemeente in het kader van gezondheid


Gezonde mobiliteit

We streven naar een omgeving:

 • die verkeersveilig is
 • die inspeelt op nieuwe vormen van mobiliteit (zoals elektrische auto's, deelauto's, deelfietsen, etc) en uitdaagt om te bewegen door ruimte en prioriteit te geven aan voetgangers en fietsers. Aanpassingen in de infrastructuur en openbare ruimte kunnen worden gedaan indien de veranderingen in het mobiliteitsgedrag daartoe aanleiding geven. Denk hierbij aan de transitie naar elektrische auto’s en de behoefte aan laadpalen
 • waarin we proberen landbouwverkeer niet door de kern te laten rijden
 • waarin er sprake is van een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit hebben we uitgewerkt in onze Mobiliteitsvisie 2019-2022

We hebben ook oog voor de infrastructurele ontwikkelingen in onze buurgemeenten, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid in onze gemeente.

Gezonde gebouwen

We streven naar woningen en gebouwen die een prettig en gezond binnenklimaat hebben. We zetten ons in voor goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt.

Veilige leefomgeving

 • We zetten ons in voor een veilige leefomgeving, waarbij we risico's voor externe veiligheid zo klein mogelijk houden en de veiligheids/vrijwaringszones langs hoogspannings- en buisleidingen, de spoorlijn en de buisleidingenstraat respecteren
 • In dat kader stellen we ons kritisch op ten aanzien van de vergroting van het goederenvervoer op de spoorlijn, met name het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • We willen de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand verbeteren door uitbreiding van het aantal  AED’s (Automatische Externe Defibrillator) in de gemeente. Binnen het lokale netwerk stelt de gemeente AED’s beschikbaar aan (sport)verenigingen met een eigen accommodatie. Daarnaast plaatsen wij in de openbare ruimte AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dat netwerk bouwen we in de loop der jaren gefaseerd uit tot een redelijke dekking in de kernen is bereikt, inclusief de woonclusters in het buitengebied
 • Ook werken we samen met provincie, waterschap en Rijkswaterstaat om de waterveiligheid van omliggende dijken te borgen middels dijkverbetering, beheer en onderhoud.

Gezonde en veilige afweging

 • We stimuleren de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein. Beide domeinen hebben elkaar veel te bieden: het fysiek domein heeft de instrumenten in handen om de fysieke leefomgeving gezond in te richten. Het sociaal domein kan het fysiek domein helpen met integraal kijken naar de leefomgeving en kijken wat nodig is vanuit inwoners
 • Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving, zoals hiervoor aangegeven? Vanzelfsprekend wordt daarbij ook gekeken naar milieunormen, zoals voor luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder

De 3 overkoepelende leidende principes

3. Versterken natuur en de biodiversiteit (mede in het kader van een gezonde leefomgeving)

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen. Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid.


We zetten ons in voor:

 • Het koesteren en versterken van onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging. Voorbeelden zijn bloemrijke akkerranden, bijenhotels, nestkasten, etc. Ook kan gedacht worden aan voedselbossen of agroforestry of het aanbieden van ecosysteemdiensten.
 • Groen, water, biodiversiteit en bodem/ondergrond. Deze elementen zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • Het geven van het goede voorbeeld. We gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, ecologisch bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc. Natuurinclusief houdt in dat kan worden gemotiveerd welke bijdrage er wordt geleverd aan het behoud of de versterking van de biodiversiteit.
 • Natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.
 • Behouden en versterken van de kenmerkende natuurwaarden, (natuur)elementen of karakteristieke cultuurhistorische waarden in de verschillende gebieden in het buitengebied. Speciale aandacht vragen de natuurgebieden in de zogenaamde Naad van Brabant *), zoals Gastels Laag. In de overgang van zand naar kleigrond is kwelwater te vinden dat grote potenties biedt voor natuurontwikkeling.*) de Naad van Brabant is een smalle strook van enkele km breed die loopt van Boxmeer tot Bergen op Zoom © afbeelding: hetgastelslaag.nl

 
 

 


 
 

 

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing en bijbehorende omgeving/openbare ruimte maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen. Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge. De dorpen en het buitengebied van Halderberge zijn door allerlei ontwikkelingen sterk gewijzigd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Met name in het buitengebied hebben veel van de menselijke ingrepen in het landschap sporen achtergelaten die nu nog zichtbaar zijn. Veelal betreffen dit verkavelingspatronen en/of is een en ander nog te herleiden van het functionele gebruik van een gebied.

Doel is om bij al die veranderingen het karakter van Halderberge te koesteren en te versterken. Ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst.

In de monumentale objecten en het landschap van Halderberge is nog veel terug te vinden over de geschiedenis en de ontwikkeling van de streek. Monumenten en het historische landschap vormen als het ware de beelddragers van de Halderbergse identiteit. In Halderberge wordt zorgvuldig omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden. En we koesteren het archeologisch erfgoed in de ondergrond.

Cultuurhistorische waarden en ontwikkelpotenties van het erfgoed zijn leidraad van en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen, die daarmee aan (belevings)kwaliteit winnen.


We zetten ons in voor:

 • Het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed
 • Het gebruiken van ons erfgoed als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen
 • Het ontwikkelen en bevorderen van cultuurtoerisme

5. Behoud en versterking van een aantrekkelijk buitengebied

Halderberge is het groene hart van West-Brabant. Er is diversiteit in landbouw en natuur. In het Halderbergse landschap kan je goed recreëren. Onder deze waarde komen de verschillende functies in het buitengebied samen: landschap, natuur, agrarisch ondernemen, recreatie(parken).

We onderscheiden drie hoofdlijnen in ons beleid;

 1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen 
 2. Mogelijkheden voor hergebruik agrarisch vastgoed 
 3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen


Deze hoofdlijnen zijn hieronder verder uitgewerkt.

1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen

Het buitengebied van Halderberge heeft een overwegend divers agrarisch en groen karakter. De bestaande agrarische bedrijven moeten ook in de toekomst hun bedrijfsvoering uit kunnen voeren. Met name de vruchtbare kleigronden hebben een belangrijke functie voor de agrarische productie in de vorm van met name akkerbouw. Dit betreft met name het open landschap, zoals opgenomen op de waardenkaart.

Nergens is de agrarische sector in Nederland al zo ver richting een circulaire landbouw als in West-Brabant. Binnen het praktijkcluster Nieuw Prinsenland krijgt de biobased economy vorm en kan een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. De agrarische sector van Halderberge kan daar op meeliften. Het sterke economische profiel rondom agrofood wordt ook benoemd in de Gebiedsagenda Vitaal Platteland West-Brabant. We willen deze uitstekende agrarische functie behouden en versterken en ruimte bieden aan innovaties om de functie als topsector te kunnen blijven vervullen.

In het kleinschalig halfopen landschap is er sprake van een grotere diversiteit aan functies. Dit gebied kenmerkt zich door de combinatie van agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, wonen en recreëren. We zien deze gemengde functies ook in de toekomst naast elkaar bestaan, waarbij uiteraard bestaande (agrarische) bedrijven niet gehinderd mogen worden in hun bedrijfsvoering. Verdere verdichting van het gebied willen we voorkomen.

We streven naar:

 • Een gezonde en duurzame leefomgeving.
 • Ruimte voor ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven, mits deze niet voor grotere druk op het milieu en de leefomgeving van omwonenden zorgen.
 • We ondersteunen de bestaande veehouderijen om zich te ontwikkelen binnen de regels die de provincie daarvoor heeft gesteld. Daarbij hanteren we de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid.
 • Het bieden van ruimte aan bestaande glastuinbouw­bedrijven om zich te ontwikkelen. Bij andere agrarische bedrijven blijft er ruimte voor teeltondersteunende kassen.
 • Het bieden van ruimte aan bestaande agrarisch verwante bedrijven in het open landschap teneinde de agrarische sector te ondersteunen.
 • Behoud van het karakter van ons buitengebied, reden waarom we niet meewerken van vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf. Tenzij het gaat om een verplaatsing om een knelpunt elders op te lossen.
 • Het ondersteunen van ondernemers die de omslag willen maken naar een meer duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvorm
 • Het bieden van mogelijkheden om de bedrijfsvoering uit te breiden met nevenfuncties. In het open landschap dat primair een agrarische functie heeft, zijn we terughoudend met nevenfuncties die potentieel een belemmering kunnen vormen voor de agrarische functie, zoals verblijfsfuncties. Anderzijds zijn hier nevenfuncties met een duidelijke koppeling met de agrarische functie juist kansrijk, zoals verkoop van eigen producten of een kookstudio.
 • Het stimuleren van duurzame energievormen en biodiversiteit bij nieuwe ontwikkelingen, zoals zonnepanelen op daken en groene daken
 • Een kwalitatief goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit om zo de (boven)lokale economie te versterken en uitbuiting te voorkomen. Hiervoor hebben we het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten opgesteld
 • Een goede en verkeersveilige infrastructuur op gebied van wegen, kabels en leidingen
 • Een goede balans met de waarden van de ondergrond (bodem, watersysteem en drinkwater).

2. Mogelijkheden voor toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

Het buitengebied verandert. Voor agrarische bedrijven is het steeds moeilijker om aan alle eisen van wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast hebben veel bedrijven geen opvolger. Daarom stoppen steeds meer bedrijven, met leegstand tot gevolg. Leegstand en verwaarlozing van deze gebouwen heeft grote invloed op de kwaliteit van buitengebied van Halderberge. Wij willen leegstand van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit en wordt verrommeling tegengegaan. 

Voor het pilot-plangebied De Stoof en omgeving is hiervoor in februari 2021 een visie vastgesteld. De uitkomsten hiervan worden gemeentebreed vertaald.

We maken geen (uitputtende) lijst van mogelijkheden. Daarmee bieden we ruimte aan innovatieve ideeën. Maar met de kanttekening dat hergebruik in de vorm van sloop en nieuwbouw van gewone woningen alleen mogelijk is in de vorm van ruimte voor ruimte woningen in de bebouwings­concentraties zoals aangegeven op de waardenkaart. Wel bieden we mogelijkheden voor bijzondere woonvormen, zoals geclusterde woonvormen, meergeneratiewoningen, begeleid wonen, maar ook kleine woningen of flexwoningen. We volgen hierbij de provinciale regels van het Actieprogramma Nieuwe woonvormen en zelfbouw.

Wel moet elk initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Er moet per saldo sprake moet zijn van een versterking van de omgevingskwaliteit. Zie toelichting hieronder.
 • Het initiatief houdt rekening met onze zonering. Zie de toelichting hieronder.
 • Om het karakter van het buitengebied in stand te laten, dient een herontwikkeling aan de sluiten bij de omvang van het bestaande erf. Het erf wordt bij voorkeur verkleind naar ca 2.500 m2. Een kleine vergroting is wel mogelijk, maar uitsluitend in ruil voor extra investeringen in de omgevingskwaliteit. Bij bestaande, grote erven vormt een nieuwe omvang van 5.000 m² de absolute bovengrens.
 • De vorm en ligging van het voormalige bouwvlak is niet op voorhand bepalend. Ook een vorm­verandering of verschuiving van het erf is mogelijk, mits het geheel nog wel de omvang en uitstraling heeft van een agrarisch erf.
 • Er moet sprake blijven van een koppeling tussen de aanwezige woning en de nieuwe functie. De bebouwing moet ruimtelijk en functioneel bij elkaar blijven behoren en dezelfde bestemming hebben.
 • Deze voorwaarde is belangrijk om te voorkomen dat de woning en de bedrijfsgebouwen worden opgesplitst. Opsplitsing leidt al snel tot overlast over en weer en roept de vraag weer op naar huisvesting voor de ondernemer van de functie in de bedrijfsgebouwen.
 • Omliggende functies mogen door een ontwikkeling niet worden belemmerd.
 • In geval van verblijfsfuncties moet er sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

 • We bieden geen ruimte aan:
  • reguliere detailhandel zonder meerwaarde voor het buitengebied;
  • bedrijven die veel verkeer aantrekken, met name logistieke bedrijven;
  • bedrijven die veel milieuoverlast veroorzaken. Milieucategorie 3.2 en hoger wordt niet toegestaan.
  • op zichzelf staande mestbewerking en/of –verwerking.


Versterking omgevingskwaliteit

Om te bepalen of een initiatief de omgevingskwaliteit versterkt, moet er (per saldo) sprake zijn van meerwaarde voor het buitengebied: wordt ons buitengebied er gezonder, vitaler, leefbaarder, aantrekkelijker en schoner van? Nodigt het uit tot meer bewegen en is het meer divers qua natuurwaarden? Daarbij is ruimte voor ondernemen noodzakelijk om die meerwaarde vorm te kunnen geven.

Door de waarden te versterken en bij te dragen aan de in deze omgevingsvisie geformuleerde opgaven kan dit onderbouwd worden. Onder het versterken van de waarden verstaan we in ieder geval een zorgvuldige landschappelijke inpassing.

Sloop van overtollige gebouwen kan een goede bijdrage leveren aan de versterking van de omgevingskwaliteit, maar is niet altijd persé noodzakelijk. Naast hergebruik mag er ook sprake zijn van vervangende nieuwbouw, mits dit bijdraagt aan de omgevingskwaliteit en er (per saldo) geen sprake is van een toename van de bebouwing. In het kleinschalig landschap sluiten we enige toename van bebouwing niet uit, mits hier een forse kwaliteitsslag van de omgevingskwaliteit tegenover staat.

Om de kwaliteitsverbetering concreet te kunnen beoordelen maken we gebruik van het Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap West-Brabant.


Zonering

De mogelijkheden zijn wel afhankelijk van het gebied waar de locatie ligt. Daarbij sluiten we aan bij de indeling in deelgebieden bij de waarden.


 • Open Agrarisch landschap 

In deze zone krijgt de verdere ontwikkeling van de agrarische bedrijven voorrang. We denken hier vooral aan functies die een relatie hebben met de agrarische bedrijvigheid, zoals agrarisch verwante bedrijven, loonwerkbedrijven, veehandelsbedrijf e.d. Uiteraard zijn andere nieuwe functies ook welkom, zolang dit niet ten koste gaat van de uitoefening van de agrarische bedrijven. Bij agrarische erven die in de buurt liggen van de kernen of nabij een bebouwingslint is om die reden meer mogelijk.

Met functies die snel belemmerend kunnen zijn voor de agrarische bedrijven wordt terughoudend omgegaan. Denk hierbij aan intensieve recreatie of een kinderdagverblijf. Extensieve recreatie zien we in deze zone wel groeien. Denk hierbij aan wandelen en fietsen.


 • Kleinschalig landschap 

Dit gebied kenmerkt zich door de combinatie van agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, wonen en recreëren. Dankzij de open structuur kunnen deze functies ook heel goed naast elkaar bestaan. We zien deze gemengde functies ook in de toekomst naast elkaar bestaan. Verdere verdichting van het gebied willen we voorkomen.


 • Bebouwingsconcentraties

Ruimte voor Ruimte woningen zijn mogelijk op enkele aangewezen locaties binnen bebouwingsconcentraties. Het beleid vanuit de Gebiedsvisie Bebouwingsconcentraties uit 2009 geldt hiervoor. Een bebouwingsconcentratie kan een bebouwingslint, een bebouwingscluster of kernrandzone zijn.


We zetten ons in voor:

 • Een breed georiënteerde plattelandseconomie voor voormalig agrarische bebouwing (VAB), passend bij de waarden per landschappelijk deelgebied. We zien kansen voor kleinschalige toeristisch of recreatieve functies in VAB's mits passend in de omgeving. Dit is vaak maatwerk.
 • Het koppelen van andere speerpunten, met name hergebruik van cultureel erfgoed en een duurzame en klimaatbestendige omgeving.
 • Het bewaken van de overige randvoorwaarden: gezond en veilig, kwaliteitsverbetering en de omgevingsdialoog. Nadere uitleg hiervan vindt u onder Achtergronden.
 • Het vinden van geschikte verdienmodellen om de sanering van asbest te stimuleren, bijv. ‘asbest eraf, zonnepanelen er op’.

3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen (zie speerpunt 6)

Uitleg randvoorwaarden hergebruik agarisch vastgoed

De ruimte die we bieden gaat gepaard met kaders, omdat we het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied voorop willen stellen.

Gezondheid en Veiligheid

Het versterken van de leefomgeving betekent ook het versterken van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. De druk op de volksgezondheid neemt steeds meer toe vanwege overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. Dit vinden wij niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen dan ook geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. Daarbij is ook externe veiligheid een belangrijk onderwerp waar rekening mee gehouden moet worden bij ontwikkelingen.

Omgevingsdialoog

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaande en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bedrijven of woningen. Daarnaast wordt de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen in de gewenste ontwikkeling door middel van de omgevingsdialoog.

Een omgevingsdialoog hoeft niet te betekenen dat er overeenstemming is over een ontwikkeling, maar wel dat de omgeving in een vroeg stadium is betrokken in de ontwikkeling en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. De initiatiefnemer geeft inzicht op welke manier rekening wordt gehouden met de wensen uit de omgeving.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaan we voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook passende landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. De regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering passen we hierbij toe.

In visie De Stoof is duurzaamheid ook genoemd als voorwaarde voor herstructurering.

6. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Uniek is de overgang van klei naar zand, waardoor we zowel polders als bossen hebben. Daarnaast zijn onze kernen aantrekkelijk voor toeristen, onder andere door de aanwezigheid van cultureel erfgoed.

We zetten ons in voor:

 • Het behouden of zelfs versterken van deze kwaliteiten met nieuwe kleinschalige initiatieven, zoals bij vrijkomende agrarische gebouwen.

Het recreatiecluster Hoeven is het recreatiegebied voor zowel de lokale als regionale markt. De mix aan toeristisch-recreatieve functies is bijzonder; aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen, verschillende vormen van verblijfsrecreatie, een waterpark en indoorvoorzieningen etc.

Het is in potentie een sterk cluster, waarbinnen bedrijven elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hiervoor zijn wel maatregelen nodig, die zijn omschreven in de Gebiedsvisie cluster Hoeven.

We zetten ons in voor:

 • Het terugdringen van het niet-recreatieve gebruik van de recreatieparken
 • Een betere organisatie van de recreatie in termen van infrastructuur (routes, informatieborden e.d.), marketing, promotie en samenwerking tussen de parken
 • Een kwaliteitsimpuls van het recreatiecluster
 • Het gebruiken van de gebiedsvisie als beoordelingskader voor het recreatiecluster Hoeven
 • Meer mogelijkheden voor recreatie op en rond het water, vooral in Stampersgat en Oudenbosch

7. Zorgen dat het in Halderberge goed wonen is voor iedereen

Het is prettig, veilig en gezond wonen in Halderberge. Dat willen we zo houden. Halderberge is het groene hart van de regio West-Brabant. Het is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen met ieder een eigen identiteit. We zorgen voor een ruime keuzevrijheid om te voorzien in de woonwens van (toekomstige) Halderbergenaren. Zodat er een blijvend goed woonklimaat en woonmogelijkheden zijn voor jong en oud voor nu en in de toekomst.

De volgende uitgangspunten zijn vastgelegd in de woonvisie. 

We zetten ons in voor:

 • Een woningaanbod en woonmilieus die passen bij de identiteit per kern. Dit monitoren we in het woningbouwprogramma. Hoofddoel is om de woningvoorraad en de gebouwde omgeving in sociaal en fysiek opzicht te verrijken en duurzaam en toekomstbestendig te maken. Een belangrijk deel van de opgave zal ook in (aanpassingen van) de bestaande woningvoorraad worden gezocht.
 • Een duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen: we bouwen rekening houdend met energetische maatregelen en toekomstbestendigheid van woningen. We creëren een leefomgeving, die rekening houdt met het veranderende klimaat en daarnaast bijdraagt aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Halderberge.
 • Het bieden van ruimte voor initiatief en samenwerking. We willen een overheid zijn die mogelijk maakt. Eigen kracht en zelfregie van inwoners staat centraal. Zonder de samenwerking met lokale en regionale partners worden gemeenschappelijke doelen niet of onvoldoende behaald.
 • Het voorkomen van verkamering van woningen. Dit hebben we o.a. vastgelegd in het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten.
 • Waar mogelijk transformeren we bestaand vastgoed naar woningen en benutten we inbreidingslocaties mits dit niet ten koste gaat van de leefomgeving. Gelet op de compactheid van de kernen benutten we ook uitbreidingslocaties direct grenzend aan de woonkernen, tenzij de waarden van het buitengebied daarbij in het gedrang komen. 
 • We bieden ruimte via maatwerk voor kleinschalige, collectieve wooninitiatieven met meerwaarde in de kernen en in (delen van) het buitengebied, onder voorwaarden (ja mits).
8. Behoud van vitale dorpen en een actieve samenleving

Halderberge is kleinschalig en heeft actieve en betrokken gemeenschappen en verenigingen. Dat willen we behouden en waar nodig/mogelijk ondersteunen we daarbij. Inwoners, ondernemers, ketenpartners en de gemeente kennen elkaar en werken samen. Deze sociale kwaliteit beïnvloedt ook de leefbaarheid in onze gemeente.

Verder hebben wij ook aandacht voor de revitalisering van wijken. We vinden het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling van de samenleving ontstaat en dat er een spreiding is van kwetsbare groepen binnen onze gemeente.

We zetten ons in voor:

 • inclusiviteit: iedereen kan meedoen in de samenleving, kan elkaar gemakkelijk ontmoeten. We maken (langer) zelfstandig wonen mogelijk. We houden of maken de openbare ruimte toegankelijk voor iedereen
 • het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven
 • het in stand houden van de voorzieningen in de kernen. Voor onderwijs en de opvang van kinderen vormt het Integraal Huisvestingsplan Halderberge ons kompas
 • we monitoren regelmatig of demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in de kernen aanleiding geven voor aanpassing of uitbreiding van de voorzieningen (bijv. scholen of sportvoorzieningen)
 • het behoud van onze waarden. Bij initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en recreatie wordt door de initiatiefnemers rekening gehouden met de waarden per kern/deelgebied. Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf (zelfredzaamheid). De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben
 • goede verbindingen tussen de kernen. Ook de (langzame) verkeersverbindingen tussen de kernen vinden we belangrijk
 • waar er sprake is van een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit hebben we uitgewerkt in onze Mobiliteitsvisie 2019-2022
 • het stimuleren van onze inwoners om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Bij ontwikkelingen kijken we of de uitwerking een gezonde leefomgeving stimuleert

Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is Halderberge aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners.

We zetten ons in voor:

 • Het behoud van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig economisch klimaat
 • Innovatieve bedrijvigheid en duurzame bedrijventerreinen, die in goede staat verkeren
 • Compacte centrumgebieden

Het gaat economisch gezien heel goed. Maar het kan nog beter! Het gaat dan niet zozeer om meer bedrijven en meer banen, maar om meer kwaliteit. Dit hebben we uitgewerkt in de Economische visie 2021-2025.


Met deze visie als basis, zetten we ons in voor:

 • Het méér halen uit de bestaande bedrijven en voorzieningen. Door betere onderlinge samenwerking, door een verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, door het versterken van de openbare ruimte en vestigingsmogelijkheden van bedrijven en door nog beter te communiceren over alles wat Halderberge te bieden heeft.
 • Het opwaarderen en het verduurzamen van de bedrijfsterreinen. We werken daarbij samen met Economische Samenwerking Halderberge, ondernemers- en brancheverenigingen. De actiekaarten vormen hierbij ons gezamenlijk kompas.

De thema’s waar we vanuit de Economische visie 2021-2025 op focussen zijn:

 • Ruimte voor vestigen en ondernemen
 • Halderberge in de spotlight
 • Samenwerking als stuwende kracht

9. Bieden van een aantrekkelijk economisch klimaat

Specifieke waarden en opgaven per kern

Bijvoorbeeld

bij een woningbouwontwikkeling (speerpunt 7) willen we dat er ook bekeken wordt hoe een bijdrage kan worden geleverd aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving, versterken van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Naarmate aan meer speerpunten wordt voldaan, is de kans op medewerking groter.


We kiezen in deze omgevingsvisie voor negen algemene speerpunten en daarnaast nog een verdere uitwerking van specifieke opgaven per kern of deelgebied. De speerpunten ontlenen we aan de Omgevingsagenda, het bestaande actuele beleid en de bijeenkomsten die we daarover hebben gehouden. Met deze speerpunten laten we zien wat we belangrijk vinden en op welke thema’s er opgaven voor ons liggen om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Hierbij merken we op dat deze opgaven niet los van elkaar gezien mogen worden, maar juist in samenhang. We zien de eerste drie speerpunten als overkoepelende leidende principes. Dit zijn zulke grote opgaven, dat deze bij elke ontwikkeling aan bod moeten komen. 

Dat betekent dat een initiatiefnemer bij elke ontwikkeling bekijkt hoe een bijdrage aan ten minste deze drie speerpunten kan worden geleverd. De nummering van de speerpunten betekent overigens nadrukkelijk geen prioritering. De speerpunten zijn (buiten de eerste drie) allemaal even belangrijk. Verder geldt dat moet worden voldaan aan de actuele wet- en regelgeving.

De omgevingsvisie is voornamelijk gericht op onze gemeente, maar er zijn ook opgaven die we niet alleen kunnen/willen oppakken en/of gemeente overstijgend zijn (bijvoorbeeld opgaven vanuit het Rijk). Voorbeelden hiervan zijn de Regionale Energiestrategie en het rijksproject hoogspanningsverbinding ZW380kV Oost. Ook voor de ontwikkeling van werklocaties (zoals bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) zijn in regionaal verband afspraken gemaakt en wordt samengewerkt.

We hebben hier buurgemeenten en regionale ketenpartners bij nodig en zijn soms afhankelijk van hogere overheden. We trekken graag samen met hen op om tot mooie resultaten te komen voor iedereen en de hinder in onze leefomgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn we bij ieder speerpunt ook waakzaam voor ontwikkelingen in de regio en zoeken we zoveel mogelijk de afstemming wanneer ontwikkelingen nabij onze gemeentegrenzen voorzien zijn


De opgaven van Halderberge in 9 speerpunten

Circulariteit

Circulaire economie valt voor ons onder de noemer van duurzaamheid. Wij volgen daarbij de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Daarin staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. In de Regio West-Brabant is het Raamwerk Circulaire Economie gemaakt. Dit biedt een startpunt om samen met de gemeenten, bedrijven, inwoners en onderwijsinstellingen werk van te maken van een circulaire economie. Met het afvalbeleidsplan geven we invulling aan de doelstelling Van Afval Naar Grondstof. Ons Grondstoffencentrum samen met de gemeente Roosendaal en Saver is een mooi en praktisch voorbeeld hoe we de eerste stappen zetten in de circulaire economie. En ook de kringloopactiviteiten van De Kringloper dragen hieraan bij.

We geven hierbij het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen. Het dient ook om lokale economie te inspireren en een impuls te geven. Dit geldt ook voor de fysieke leefomgeving, specifiek de Openbare Ruimte waar wij ons bij het maken en aanbesteden van plannen richten op het sluiten van biologische en technologische kringlopen als ook bij het beheer en onderhoud.

De 3 overkoepelende leidende principes

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven, partners en Energiek Halderberge aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn energietransitie en klimaatadaptatie en circulariteit.

Duurzame ontwikkeling is meer dan de optelsom van acties op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie. Het is een manier van denken en doen. Duurzame ontwikkeling betekent dat we ons gedrag aanpassen en handelen op een manier waarop we de aarde als belangrijkste belanghebbende beschouwen. Ontwikkelingen moeten dienend zijn aan het ecosysteem waar we van afhankelijk zijn.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie 1.0* (RES). Hier werken 16 gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, Enexis en de provincie Noord-Brabant samen.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien dit als programma. Daarnaast staan wij open voor allerlei vormen die kunnen bijdragen aan de energietransitie.
 • In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides). We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende initiatieven voor zonneweides vinden wel doorgang en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ruimtelijke ontwikkelingen stellen we voorwaarden op gebied van duurzame energievormen, zoals zon op dak.
 • In 2050 moeten we de bebouwde omgeving aardgasvrij hebben gemaakt. In het kader van de Transitievisie Warmte** doen we vóór 2030 verkennend onderzoek en maken we de plannen die we na 2030 kunnen uitrollen.
 • We werken aan het reduceren van energie- en warmtegebruik door bijvoorbeeld isoleren te stimuleren. Met de Regeling reductie energiegebruik (RRE) en Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) stimuleren we inwoners om (kleine) energiebesparende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met energiebesparende producten.
 • We hebben oog voor de plannen in onze buurgemeenten op het gebied van energie, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid, alsmede het woon- en leefklimaat in onze gemeente.
 • We hebben aandacht voor de raakvlakken en gevolgen van de energietransitie voor de bodem en zien toe op het voorkomen van negatieve effecten op het watersysteem en de kwaliteit van grondwater als bron voor drinkwater.
 • We onderschrijven het belang van de buisleidingenstraat voor het transport van (duurzame) energie.

* Elke twee jaar krijgt de RES een update. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd, zijn er nieuwe innovaties, of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. In 2023 wordt de nieuwste versie, de RES 2.0 vastgesteld.

** Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte herzien om aan te blijven sluiten op de laatste ontwikkelingen.

Klimaatadaptatie

We passen onze fysieke leefomgeving aan het klimaat aan. We beperken de gevolgen van overstromingen en de nadelige gevolgen van extreme hitte/droogte en hevige regenval. We zoeken met inwoners en bedrijven naar de kansen die bijdragen aan een prettige en gezonde, maar ook duurzame en klimaatbestendige leefomgeving.

1. We doen het samen

Klimaatverandering is een probleem dat iedereen raakt. De overheid kan dit niet alleen oplossen. Daarom gaan we nog meer samenwerken. Belanghebbenden (inwoners, bedrijven woningbouwverenigingen, enz.) nemen hun verantwoordelijk-heid bij het uitvoeren van maatregelen bij elke ontwikkeling, hoe klein ook. Denk aan het onverhard laten van tuinen, groene daken, speelplaatsen schaduwrijk inrichten en isolatie en zonwering. Voorlichting en bewustwording zijn hierbij erg belangrijk. Voor sommige maatregelen is ook subsidie beschikbaar.

2. Klimaatadaptief is de standaard

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij nieuwe initiatieven wordt aangegeven welke adaptieve maatregelen worden toegepast. Bij herontwikkeling zoeken we actief en innovatief naar meekoppelkansen. Klimaatadaptief betekent meestal ook: goed voor de biodiversiteit. Daarmee ligt deze opgave in het verlengde van het versterken van de biodiversiteit.
.

leidende principes

Overkoepelende

De 3 overkoepelende leidende principes

leidende principes

Overkoepelende

2. Werken aan een gezonde en veilig leefomgeving

We zetten ons in voor een gezonde woonomgeving, gezonde mobiliteit, gezonde gebouwen en een veilige leefomgeving.

Gezonde woonomgeving:

We streven naar:

 • een rookvrije omgeving
 • omgeving die uitnodigt tot bewegen en spelen en een gezonde (voedings)keuze vergemakkelijkt
 • een omgeving die ontmoeten en ontspannen stimuleert
 • een omgeving waarbij wonen en verkeer/overlast gevende bedrijven zoveel mogelijk gescheiden zijn
 • een groene omgeving die inwoners als prettig ervaren
 • het realiseren kwalitatieve speelruimte voor jeugd, zo mogelijk met schaduwplekken voor hete periodes
 • het hittebestendig inrichten van gebouwen en de leefomgeving
 • voldoende afstand tussen veehouderijen en woningen. We volgen hier de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid
 • het behouden van zorgpartners voor de gemeente in het kader van gezondheid


Gezonde mobiliteit

We streven naar een omgeving:

 • die verkeersveilig is
 • die inspeelt op nieuwe vormen van mobiliteit (zoals elektrische auto's, deelauto's, deelfietsen, etc) en uitdaagt om te bewegen door ruimte en prioriteit te geven aan voetgangers en fietsers. Aanpassingen in de infrastructuur en openbare ruimte kunnen worden gedaan indien de veranderingen in het mobiliteitsgedrag daartoe aanleiding geven. Denk hierbij aan de transitie naar elektrische auto’s en de behoefte aan laadpalen
 • waarin we proberen landbouwverkeer niet door de kern te laten rijden
 • waarin er sprake is van een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit hebben we uitgewerkt in onze Mobiliteitsvisie 2019-2022

We hebben ook oog voor de infrastructurele ontwikkelingen in onze buurgemeenten, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid in onze gemeente.

Gezonde gebouwen

We streven naar woningen en gebouwen die een prettig en gezond binnenklimaat hebben. We zetten ons in voor goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt.

Veilige leefomgeving

 • We zetten ons in voor een veilige leefomgeving, waarbij we risico's voor externe veiligheid zo klein mogelijk houden en de veiligheids/vrijwaringszones langs hoogspannings- en buisleidingen, de spoorlijn en de buisleidingenstraat respecteren
 • In dat kader stellen we ons kritisch op ten aanzien van de vergroting van het goederenvervoer op de spoorlijn, met name het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • We willen de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand verbeteren door uitbreiding van het aantal  AED’s (Automatische Externe Defibrillator) in de gemeente. Binnen het lokale netwerk stelt de gemeente AED’s beschikbaar aan (sport)verenigingen met een eigen accommodatie. Daarnaast plaatsen wij in de openbare ruimte AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dat netwerk bouwen we in de loop der jaren gefaseerd uit tot een redelijke dekking in de kernen is bereikt, inclusief de woonclusters in het buitengebied
 • Ook werken we samen met provincie, waterschap en Rijkswaterstaat om de waterveiligheid van omliggende dijken te borgen middels dijkverbetering, beheer en onderhoud.

Gezonde en veilige afweging

 • We stimuleren de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein. Beide domeinen hebben elkaar veel te bieden: het fysiek domein heeft de instrumenten in handen om de fysieke leefomgeving gezond in te richten. Het sociaal domein kan het fysiek domein helpen met integraal kijken naar de leefomgeving en kijken wat nodig is vanuit inwoners
 • Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving, zoals hiervoor aangegeven? Vanzelfsprekend wordt daarbij ook gekeken naar milieunormen, zoals voor luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder

*) de Naad van Brabant is een smalle strook van enkele km breed die loopt van Boxmeer tot Bergen op Zoom © afbeelding: hetgastelslaag.nl

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen. Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid.


We zetten ons in voor:

 • Het koesteren en versterken van onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging. Voorbeelden zijn bloemrijke akkerranden, bijenhotels, nestkasten, etc. Ook kan gedacht worden aan voedselbossen of agroforestry of het aanbieden van ecosysteemdiensten.
 • Groen, water, biodiversiteit en bodem/ondergrond. Deze elementen zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • Het geven van het goede voorbeeld. We gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, ecologisch bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc. Natuurinclusief houdt in dat kan worden gemotiveerd welke bijdrage er wordt geleverd aan het behoud of de versterking van de biodiversiteit.
 • Natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.
 • Behouden en versterken van de kenmerkende natuurwaarden, (natuur)elementen of karakteristieke cultuurhistorische waarden in de verschillende gebieden in het buitengebied. 
 • Speciale aandacht vragen de natuurgebieden in de zogenaamde Naad van Brabant *), zoals Gastels Laag. In de overgang van zand naar kleigrond is kwelwater te vinden dat grote potenties biedt voor natuurontwikkeling.

 

 
 

 

3. Versterken natuur en de biodiversiteit (mede in het kader van een gezonde leefomgeving)

De 3 overkoepelende leidende principes

leidende principes

Overkoepelende

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing en bijbehorende omgeving/openbare ruimte maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen. Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge. De dorpen en het buitengebied van Halderberge zijn door allerlei ontwikkelingen sterk gewijzigd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Met name in het buitengebied hebben veel van de menselijke ingrepen in het landschap sporen achtergelaten die nu nog zichtbaar zijn. Veelal betreffen dit verkavelingspatronen en/of is een en ander nog te herleiden van het functionele gebruik van een gebied.

Doel is om bij al die veranderingen het karakter van Halderberge te koesteren en te versterken. Ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst.

In de monumentale objecten en het landschap van Halderberge is nog veel terug te vinden over de geschiedenis en de ontwikkeling van de streek. Monumenten en het historische landschap vormen als het ware de beelddragers van de Halderbergse identiteit. In Halderberge wordt zorgvuldig omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden. En we koesteren het archeologisch erfgoed in de ondergrond.

Cultuurhistorische waarden en ontwikkelpotenties van het erfgoed zijn leidraad van en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen, die daarmee aan (belevings)kwaliteit winnen.


We zetten ons in voor:

 • Het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed
 • Het gebruiken van ons erfgoed als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen
 • Het ontwikkelen en bevorderen van cultuurtoerisme

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

leidende principes

Overkoepelende

5. Behoud en versterking van een aantrekkelijk buitengebied

De ruimte die we bieden gaat gepaard met kaders, omdat we het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied voorop willen stellen.

Gezondheid en Veiligheid

Het versterken van de leefomgeving betekent ook het versterken van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. De druk op de volksgezondheid neemt steeds meer toe vanwege overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. Dit vinden wij niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen dan ook geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. Daarbij is ook externe veiligheid een belangrijk onderwerp waar rekening mee gehouden moet worden bij ontwikkelingen.

Omgevingsdialoog

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaande en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bedrijven of woningen. Daarnaast wordt de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen in de gewenste ontwikkeling door middel van de omgevingsdialoog.

Een omgevingsdialoog hoeft niet te betekenen dat er overeenstemming is over een ontwikkeling, maar wel dat de omgeving in een vroeg stadium is betrokken in de ontwikkeling en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. De initiatiefnemer geeft inzicht op welke manier rekening wordt gehouden met de wensen uit de omgeving.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaan we voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook passende landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. De regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering passen we hierbij toe.

In visie De Stoof is duurzaamheid ook genoemd als voorwaarde voor herstructurering.

Uitleg randvoorwaarden hergebruik agrarisch vastgoed

 
 

 

 
 

 

De ruimte die we bieden gaat gepaard met kaders, omdat we het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied voorop willen stellen.

Gezondheid en Veiligheid

Het versterken van de leefomgeving betekent ook het versterken van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. De druk op de volksgezondheid neemt steeds meer toe vanwege overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. Dit vinden wij niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen dan ook geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. Daarbij is ook externe veiligheid een belangrijk onderwerp waar rekening mee gehouden moet worden bij ontwikkelingen.

Omgevingsdialoog

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaande en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bedrijven of woningen. Daarnaast wordt de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen in de gewenste ontwikkeling door middel van de omgevingsdialoog.

Een omgevingsdialoog hoeft niet te betekenen dat er overeenstemming is over een ontwikkeling, maar wel dat de omgeving in een vroeg stadium is betrokken in de ontwikkeling en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. De initiatiefnemer geeft inzicht op welke manier rekening wordt gehouden met de wensen uit de omgeving.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaan we voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook passende landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. De regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering passen we hierbij toe.

3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen (speerpunt 6)

 
 

 

 
 

 

Het buitengebied verandert. Voor agrarische bedrijven is het steeds moeilijker om aan alle eisen van wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast hebben veel bedrijven geen opvolger. Daarom stoppen steeds meer bedrijven, met leegstand tot gevolg. Leegstand en verwaarlozing van deze gebouwen heeft grote invloed op de kwaliteit van buitengebied van Halderberge. Wij willen leegstand van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit en wordt verrommeling tegengegaan. 

Voor het pilot-plangebied De Stoof en omgeving is hiervoor in februari 2021 een visie vastgesteld. De uitkomsten hiervan worden gemeentebreed vertaald.

We maken geen (uitputtende) lijst van mogelijkheden. Daarmee bieden we ruimte aan innovatieve ideeën. Maar met de kanttekening dat hergebruik in de vorm van sloop en nieuwbouw van gewone woningen alleen mogelijk is in de vorm van ruimte voor ruimte woningen in de bebouwings­concentraties zoals aangegeven op de waardenkaart. Wel bieden we mogelijkheden voor bijzondere woonvormen, zoals geclusterde woonvormen, meergeneratiewoningen, begeleid wonen, maar ook kleine woningen of flexwoningen. We volgen hierbij de provinciale regels van het Actieprogramma Nieuwe woonvormen en zelfbouw.

Wel moet elk initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Er moet per saldo sprake moet zijn van een versterking van de omgevingskwaliteit. Zie toelichting hieronder.
 • Het initiatief houdt rekening met onze zonering. Zie de toelichting hieronder.
 • Om het karakter van het buitengebied in stand te laten, dient een herontwikkeling aan de sluiten bij de omvang van het bestaande erf. Het erf wordt bij voorkeur verkleind naar ca 2.500 m2. Een kleine vergroting is wel mogelijk, maar uitsluitend in ruil voor extra investeringen in de omgevingskwaliteit. Bij bestaande, grote erven vormt een nieuwe omvang van 5.000 m² de absolute bovengrens.
 • De vorm en ligging van het voormalige bouwvlak is niet op voorhand bepalend. Ook een vorm­verandering of verschuiving van het erf is mogelijk, mits het geheel nog wel de omvang en uitstraling heeft van een agrarisch erf.
 • Er moet sprake blijven van een koppeling tussen de aanwezige woning en de nieuwe functie. De bebouwing moet ruimtelijk en functioneel bij elkaar blijven behoren en dezelfde bestemming hebben.
 • Deze voorwaarde is belangrijk om te voorkomen dat de woning en de bedrijfsgebouwen worden opgesplitst. Opsplitsing leidt al snel tot overlast over en weer en roept de vraag weer op naar huisvesting voor de ondernemer van de functie in de bedrijfsgebouwen.
 • Omliggende functies mogen door een ontwikkeling niet worden belemmerd.
 • In geval van verblijfsfuncties moet er sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

 • We bieden geen ruimte aan:
  • reguliere detailhandel zonder meerwaarde voor het buitengebied;
  • bedrijven die veel verkeer aantrekken, met name logistieke bedrijven;
  • bedrijven die veel milieuoverlast veroorzaken. Milieucategorie 3.2 en hoger wordt niet toegestaan.
  • op zichzelf staande mestbewerking en/of –verwerking.


Versterking omgevingskwaliteit

Om te bepalen of een initiatief de omgevingskwaliteit versterkt, moet er (per saldo) sprake zijn van meerwaarde voor het buitengebied: wordt ons buitengebied er gezonder, vitaler, leefbaarder, aantrekkelijker en schoner van? Nodigt het uit tot meer bewegen en is het meer divers qua natuurwaarden? Daarbij is ruimte voor ondernemen noodzakelijk om die meerwaarde vorm te kunnen geven.

Door de waarden te versterken en bij te dragen aan de in deze omgevingsvisie geformuleerde opgaven kan dit onderbouwd worden. Onder het versterken van de waarden verstaan we in ieder geval een zorgvuldige landschappelijke inpassing.

Sloop van overtollige gebouwen kan een goede bijdrage leveren aan de versterking van de omgevingskwaliteit, maar is niet altijd persé noodzakelijk. Naast hergebruik mag er ook sprake zijn van vervangende nieuwbouw, mits dit bijdraagt aan de omgevingskwaliteit en er (per saldo) geen sprake is van een toename van de bebouwing. In het kleinschalig landschap sluiten we enige toename van bebouwing niet uit, mits hier een forse kwaliteitsslag van de omgevingskwaliteit tegenover staat.

Om de kwaliteitsverbetering concreet te kunnen beoordelen maken we gebruik van het Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap West-Brabant.


Zonering

De mogelijkheden zijn wel afhankelijk van het gebied waar de locatie ligt. Daarbij sluiten we aan bij de indeling in deelgebieden bij de waarden.


 • Open Agrarisch landschap 

In deze zone krijgt de verdere ontwikkeling van de agrarische bedrijven voorrang. We denken hier vooral aan functies die een relatie hebben met de agrarische bedrijvigheid, zoals agrarisch verwante bedrijven, loonwerkbedrijven, veehandelsbedrijf e.d. Uiteraard zijn andere nieuwe functies ook welkom, zolang dit niet ten koste gaat van de uitoefening van de agrarische bedrijven. Bij agrarische erven die in de buurt liggen van de kernen of nabij een bebouwingslint is om die reden meer mogelijk.

Met functies die snel belemmerend kunnen zijn voor de agrarische bedrijven wordt terughoudend omgegaan. Denk hierbij aan intensieve recreatie of een kinderdagverblijf. Extensieve recreatie zien we in deze zone wel groeien. Denk hierbij aan wandelen en fietsen.


 • Kleinschalig landschap 

Dit gebied kenmerkt zich door de combinatie van agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, wonen en recreëren. Dankzij de open structuur kunnen deze functies ook heel goed naast elkaar bestaan. We zien deze gemengde functies ook in de toekomst naast elkaar bestaan. Verdere verdichting van het gebied willen we voorkomen.


 • Bebouwingsconcentraties

Ruimte voor Ruimte woningen zijn mogelijk op enkele aangewezen locaties binnen bebouwingsconcentraties. Het beleid vanuit de Gebiedsvisie Bebouwingsconcentraties uit 2009 geldt hiervoor. Een bebouwingsconcentratie kan een bebouwingslint, een bebouwingscluster of kernrandzone zijn.


We zetten ons in voor:

 • Een breed georiënteerde plattelandseconomie voor voormalig agrarische bebouwing (VAB), passend bij de waarden per landschappelijk deelgebied. We zien kansen voor kleinschalige toeristisch of recreatieve functies in VAB's mits passend in de omgeving. Dit is vaak maatwerk.
 • Het koppelen van andere speerpunten, met name hergebruik van cultureel erfgoed en een duurzame en klimaatbestendige omgeving.
 • Het bewaken van de overige randvoorwaarden: gezond en veilig, kwaliteitsverbetering en de omgevingsdialoog. Nadere uitleg hiervan vindt u onder Achtergronden.
 • Het vinden van geschikte verdienmodellen om de sanering van asbest te stimuleren, bijv. ‘asbest eraf, zonnepanelen er op’.

2. Mogelijkheden voor toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

Het buitengebied van Halderberge heeft een overwegend divers agrarisch en groen karakter. De bestaande agrarische bedrijven moeten ook in de toekomst hun bedrijfsvoering uit kunnen voeren. Met name de vruchtbare kleigronden hebben een belangrijke functie voor de agrarische productie in de vorm van met name akkerbouw. Dit betreft met name het open landschap, zoals opgenomen op de waardenkaart.

Nergens is de agrarische sector in Nederland al zo ver richting een circulaire landbouw als in West-Brabant. Binnen het praktijkcluster Nieuw Prinsenland krijgt de biobased economy vorm en kan een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. De agrarische sector van Halderberge kan daar op meeliften. Het sterke economische profiel rondom agrofood wordt ook benoemd in de Gebiedsagenda Vitaal Platteland West-Brabant. We willen deze uitstekende agrarische functie behouden en versterken en ruimte bieden aan innovaties om de functie als topsector te kunnen blijven vervullen.

In het kleinschalig halfopen landschap is er sprake van een grotere diversiteit aan functies. Dit gebied kenmerkt zich door de combinatie van agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, wonen en recreëren. We zien deze gemengde functies ook in de toekomst naast elkaar bestaan, waarbij uiteraard bestaande (agrarische) bedrijven niet gehinderd mogen worden in hun bedrijfsvoering. Verdere verdichting van het gebied willen we voorkomen.

We streven naar:

 • Een gezonde en duurzame leefomgeving
 • Ruimte voor ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven, mits deze niet voor grotere druk op het milieu en de leefomgeving van omwonenden zorgen.
 • We ondersteunen de bestaande veehouderijen om zich te ontwikkelen binnen de regels die de provincie daarvoor heeft gesteld. Daarbij hanteren we de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid.
 • Het bieden van ruimte aan bestaande glastuinbouw­bedrijven om zich te ontwikkelen. Bij andere agrarische bedrijven blijft er ruimte voor teeltondersteunende kassen.
 • Het bieden van ruimte aan bestaande agrarisch verwante bedrijven in het open landschap teneinde de agrarische sector te ondersteunen.
 • Behoud van het karakter van ons buitengebied, reden waarom we niet meewerken van vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf. Tenzij het gaat om een verplaatsing om een knelpunt elders op te lossen.
 • Het ondersteunen van ondernemers die de omslag willen maken naar een meer duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvorm
 • Het bieden van mogelijkheden om de bedrijfsvoering uit te breiden met nevenfuncties. In het open landschap dat primair een agrarische functie heeft, zijn we terughoudend met nevenfuncties die potentieel een belemmering kunnen vormen voor de agrarische functie, zoals verblijfsfuncties. Anderzijds zijn hier nevenfuncties met een duidelijke koppeling met de agrarische functie juist kansrijk, zoals verkoop van eigen producten of een kookstudio.
 • Het stimuleren van duurzame energievormen en biodiversiteit bij nieuwe ontwikkelingen, zoals zonnepanelen op daken en groene daken
 • Een kwalitatief goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit om zo de (boven)lokale economie te versterken en uitbuiting te voorkomen. Hiervoor hebben we het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten opgesteld
 • Een goede en verkeersveilige infrastructuur op gebied van wegen, kabels en leidingen
 • Een goede balans met de waarden van de ondergrond (bodem, watersysteem en drinkwater).

1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen

Halderberge is het groene hart van West-Brabant. Er is diversiteit in landbouw en natuur. In het Halderbergse landschap kan je goed recreëren. Onder deze waarde komen de verschillende functies in het buitengebied samen: landschap, natuur, agrarisch ondernemen, recreatie(parken).

We onderscheiden drie hoofdlijnen in ons beleid;

 1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen 
 2. Mogelijkheden voor hergebruik agrarisch vastgoed 
 3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen


Deze hoofdlijnen zijn hieronder verder uitgewerkt.

6. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Uniek is de overgang van klei naar zand, waardoor we zowel polders als bossen hebben. Daarnaast zijn onze kernen aantrekkelijk voor toeristen, onder andere door de aanwezigheid van cultureel erfgoed.

We zetten ons in voor:

 • Het behouden of zelfs versterken van deze kwaliteiten met nieuwe kleinschalige initiatieven, zoals bij vrijkomende agrarische gebouwen.

Het recreatiecluster Hoeven is het recreatiegebied voor zowel de lokale als regionale markt. De mix aan toeristisch-recreatieve functies is bijzonder; aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen, verschillende vormen van verblijfsrecreatie, een waterpark en indoorvoorzieningen etc.

Het is in potentie een sterk cluster, waarbinnen bedrijven elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hiervoor zijn wel maatregelen nodig, die zijn omschreven in de Gebiedsvisie cluster Hoeven.

We zetten ons in voor:

 • Het terugdringen van het niet-recreatieve gebruik van de recreatieparken
 • Een betere organisatie van de recreatie in termen van infrastructuur (routes, informatieborden e.d.), marketing, promotie en samenwerking tussen de parken
 • Een kwaliteitsimpuls van het recreatiecluster
 • Het gebruiken van de gebiedsvisie als beoordelingskader voor het recreatiecluster Hoeven
 • Meer mogelijkheden voor recreatie op en rond het water, vooral in Stampersgat en Oudenbosch

7. Zorgen dat het in Halderberge goed wonen is voor iedereen

Het is prettig, veilig en gezond wonen in Halderberge. Dat willen we zo houden. Halderberge is het groene hart van de regio West-Brabant. Het is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen met ieder een eigen identiteit. We zorgen voor een ruime keuzevrijheid om te voorzien in de woonwens van (toekomstige) Halderbergenaren. Zodat er een blijvend goed woonklimaat en woonmogelijkheden zijn voor jong en oud voor nu en in de toekomst. 


De volgende uitgangspunten zijn vastgelegd in de woonvisie. 

We zetten ons in voor:

 • Een woningaanbod en woonmilieus die passen bij de identiteit per kern. Dit monitoren we in het woningbouwprogramma. Hoofddoel is om de woningvoorraad en de gebouwde omgeving in sociaal en fysiek opzicht te verrijken en duurzaam en toekomstbestendig te maken. Een belangrijk deel van de opgave zal ook in (aanpassingen van) de bestaande woningvoorraad worden gezocht.
 • Een duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen: we bouwen rekening houdend met energetische maatregelen en toekomstbestendigheid van woningen. We creëren een leefomgeving, die rekening houdt met het veranderende klimaat en daarnaast bijdraagt aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Halderberge.
 • Het bieden van ruimte voor initiatief en samenwerking. We willen een overheid zijn die mogelijk maakt. Eigen kracht en zelfregie van inwoners staat centraal. Zonder de samenwerking met lokale en regionale partners worden gemeenschappelijke doelen niet of onvoldoende behaald.
 • Het voorkomen van verkamering van woningen. Dit hebben we o.a. vastgelegd in het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten.
 • Waar mogelijk transformeren we bestaand vastgoed naar woningen en benutten we inbreidingslocaties mits dit niet ten koste gaat van de leefomgeving. Gelet op de compactheid van de kernen benutten we ook uitbreidingslocaties direct grenzend aan de woonkernen, tenzij de waarden van het buitengebied daarbij in het gedrang komen.
 • We bieden ruimte via maatwerk voor kleinschalige, collectieve wooninitiatieven met meerwaarde in de kernen en in (delen van) het buitengebied, onder voorwaarden (ja mits).

8. Behoud van vitale dorpen en een actieve samenleving

Halderberge is kleinschalig en heeft actieve en betrokken gemeenschappen en verenigingen. Dat willen we behouden en waar nodig/mogelijk ondersteunen we daarbij. Inwoners, ondernemers, ketenpartners en de gemeente kennen elkaar en werken samen. Deze sociale kwaliteit beïnvloedt ook de leefbaarheid in onze gemeente.

Verder hebben wij ook aandacht voor de revitalisering van wijken. We vinden het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling van de samenleving ontstaat en dat er een spreiding is van kwetsbare groepen binnen onze gemeente.

We zetten ons in voor:

 • inclusiviteit: iedereen kan meedoen in de samenleving, kan elkaar gemakkelijk ontmoeten. We maken (langer) zelfstandig wonen mogelijk. We houden of maken de openbare ruimte toegankelijk voor iedereen
 • het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven
 • het in stand houden van de voorzieningen in de kernen. Voor onderwijs en de opvang van kinderen vormt het Integraal Huisvestingsplan Halderberge ons kompas
 • we monitoren regelmatig of demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in de kernen aanleiding geven voor aanpassing of uitbreiding van de voorzieningen (bijv. scholen of sportvoorzieningen)
 • het behoud van onze waarden. Bij initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en recreatie wordt door de initiatiefnemers rekening gehouden met de waarden per kern/deelgebied. Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf (zelfredzaamheid). De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben
 • het bieden van voldoende ruimte aan bouwlocaties voor carnavalswagens. Hoe we dit gaan faciliteren, wordt nog verder uitgewerkt
 • goede verbindingen tussen de kernen. Ook de (langzame) verkeersverbindingen tussen de kernen vinden we belangrijk
 • waar er sprake is van een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit hebben we uitgewerkt in onze Mobiliteitsvisie 2019-2022
 • het stimuleren van onze inwoners om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Bij ontwikkelingen kijken we of de uitwerking een gezonde leefomgeving stimuleert

9. Bieden van een aantrekkelijk economisch klimaat

Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is Halderberge aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners.

We zetten ons in voor:

 • Het behoud van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig economisch klimaat
 • Innovatieve bedrijvigheid en duurzame bedrijventerreinen, die in goede staat verkeren
 • Compacte centrumgebieden

Het gaat economisch gezien heel goed. Maar het kan nog beter! Het gaat dan niet zozeer om meer bedrijven en meer banen, maar om meer kwaliteit. Dit hebben we uitgewerkt in de Economische visie 2021-2025.


Met deze visie als basis, zetten we ons in voor:

 • Het méér halen uit de bestaande bedrijven en voorzieningen. Door betere onderlinge samenwerking, door een verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, door het versterken van de openbare ruimte en vestigingsmogelijkheden van bedrijven en door nog beter te communiceren over alles wat Halderberge te bieden heeft.
 • Het opwaarderen en het verduurzamen van de bedrijfsterreinen. We werken daarbij samen met Economische Samenwerking Halderberge, ondernemers- en brancheverenigingen. De actiekaarten vormen hierbij ons gezamenlijk kompas.

De thema’s waar we vanuit de Economische visie 2021-2025 op focussen zijn:

 • Ruimte voor vestigen en ondernemen
 • Halderberge in de spotlight
 • Samenwerking als stuwende kracht