Het eigene aan Halderberge is de grote verschillen in de gemeente. Elk dorp heeft z’n eigen karakter. En ook het buitengebied is erg divers. Uniek voor Halderberge is de overgang van klei naar zand. Daardoor kunnen we binnen onze gemeente genieten van zowel polderlandschap en bosgebieden.

We willen dit bijzondere karakter van gebieden en dorpen met een eigen karakter koesteren en versterken. Daarom willen we met elk initiatief ervoor zorgen dat we  de waarden en het karakter versterken van dat deelgebied of dorp. Daarom hebben we waarden per deelgebied beschreven


Bebouwd gebied

Oudenbosch kenmerkt en onderscheidt zich met haar religieus erfgoed. Er is een verscheidenheid aan historische gebouwen en monumenten in het dorp. De aanwezigheid van de basiliek, die boven de overige bebouwing uitsteekt, geeft het dorp deels haar identiteit. Het dorp heeft een kernwinkelgebied met een goed bereikbare haven en voorzieningen voor de gehele gemeente. Het heeft tevens een (beperkte) regionale voorzieningenfunctie. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed, mede vanwege de aanwezigheid van het treinstation. Bereikbaarheid met de auto laat te wensen over.

Veel bedrijven in de kern liggen nog binnen of aan de bebouwde kom, waardoor veel zwaar verkeer door de kern heen rijdt. Dit zware verkeer zorgt soms voor onveilige verkeerssituaties. Dit probleem verkleinden we, met flinke investeringen in de doorgaande route en de rondweg de afgelopen jaren. Het dorp heeft veel verschillende culturen, die zich op verschillende manieren in het straatbeeld tonen. • grootste kern met een centrale ligging;
 • voorzieningen voor de gehele gemeente, kernwinkelgebied;
 • aanwezigheid van scholengemeenschap;
 • aanwezigheid basiliek en haven;
 • onderscheidend door religieus erfgoed;
 • veel verschillende culturen vertegenwoordigd.

Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de zichtbaarheid en waarde van karakteristieke, cultuurhistorisch waardevolle elementen en gebouwen;
 • de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het omringende landschap;
 • meer reuring in het centrum (m.n. bij de haven) en rust, groen en veiligheid in de woonwijken;
 • het bieden van activiteiten die voor alle groepen in de samenleving interessant zijn;
 • versterken van het groene karakter van het centrum.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • 't Stoofje is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Oudenbosch waar veel activiteiten georganiseerd worden
 • Culturele en Islamitische Jongerencommissie die zich als rolmodel inzet om Marokkaanse jongeren te helpen
 • De kleine mensjes route waarmee verhalen verteld worden over mensen en plekken van vroeger én nu
 • Visit Halderberge werkt aan het versterken en vermarkten van het toeristisch-recreatieve aanbod in het centrum van Oudenbosch. Samen met tal van vrijwilligers is bijvoorbeeld een Toeristisch Informatiepunt ingericht en worden rondleidingen en audiotours aangeboden.De algemene speerpunten zijn ook op Oudenbosch van toepassing.


Aanvullend geldt voor Oudenbosch het volgende:

 • Samen met ondernemers en andere partijen in het dorp werken we aan het nog mooier maken van het centrum en het beter laten aansluiten van het centrum op aspecten zoals cultuur, erfgoed en toerisme. We werken gezamenlijk aan een levendig en aantrekkelijk centrum met een compact en goed toegankelijk kernwinkelgebied. De actiekaart is hierbij onze gezamenlijke leidraad.  


We streven naar:

 • Het verbeteren van de beeldkwaliteit in het centrum
 • Het opwaarderen van het treinstation Oudenbosch tot een volwaardig overstappunt Openbaar Vervoer
 • Het versterken van het groene karakter en ruimte in het groen voor sport en spel. Voor het sportpark wordt een integrale visie opgesteld waarin een aantal moties wordt betrokken: zoals de veilige verbinding naar De Groene Vaart, geboortebos, ommetje, brug, hondenlosloopgebied. Praktische en financiële uitvoerbaarheid wordt in deze visie ook nader uitgewerkt.
 • Het versterken van de recreatieve verbinding met het buitengebied
 • Het levendiger maken van het gebied rondom de haven en het versterken van de verbinding tussen de haven, het kernwinkelgebied en het religieus erfgoed
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid (o.a. zwaar verkeer uit woonwijken) en aandacht voor de veiligheid in relatie tot de spoorlijn
 • Het verplaatsen van bedrijven naar de rand van de kern naar bestaande bedrijventerreinen
 • het opwaarderen en verduurzamen van de bedrijventerreinen Bosschendijk, de Gorzen, Oudlandsedijk en Industrieweg/Ambachtenstraat. Hierbij werken we samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. De actiekaart vormt hierbij ons gezamenlijk kompas. 
 • Een evenwichtigere samenstelling en spreiding van kwetsbare groepen.
 • Het behouden en daar waar nodig het versterken van de leefbaarheid in de wijken.
 • Wij zetten ons er voor in dat de lokale (zorg)partners worden gehoord en betrokken, zodat het aanbod aansluit op lokale behoeften en mogelijkheden. In Oudenbosch gaat Bravis Ziekenhuis bijvoorbeeld de polikliniek doorontwikkelen tot Bravispunt. In dit Bravispunt wil het ziekenhuis, samen met de partners, vernieuwde zorgen diagnostiek dichtbij de patiënt aanbieden.

Oudenbosch

Waarden, de trots van Oudenbosch

Opgaven voor Oudenbosch

Het dorp Bosschenhoofd werd ook wel Seppe genoemd. Het nabijgelegen vliegveld Seppe ontleende de naam hieraan. 

Tegenwoordig heet dit vliegveld Breda International Airport. Het dorp is goed ontsloten door de ligging langs de A58. Het veel verschillende soorten woningen (zoals in voormalig retraitehuis Seppe) en voorzieningen. De kern heeft niet alleen een basisschool, slager en een bakker, maar ook Hotel De Reiskoffer en diverse horecagelegenheden. De spoorverbinding tussen Etten-Leur en Roosendaal doorkruist de doorgaande weg van het dorp (Pastoor van Breugelstraat) . Het dorp heeft geen eigen treinstation. Bosschenhoofd heeft een rijk verenigingsleven en diverse terugkerende evenementen waaronder de midzomerfeesten. • rijk verenigingsleven en diverse evenementen;
 • verbonden met Breda International Airport;
 • omgeven door bossen en recreatieparken;
 • diversiteit aan woningbouw en voorzieningen.

Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het dorpse karakter;
 • de mooie landschappen/bossen in de omgeving;
 • het belang van verenigingen, activiteiten en saamhorigheid.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • ‘Groet en Ontmoet’, activiteiten ter bevordering van de saamhorigheid;
 • 'Vrijwilligers All-in-One’, activiteiten voor jongeren;
 • PMDe algemene speerpunten zijn ook op Bosschenhoofd van toepassing 


Aanvullend geldt voor Bosschenhoofd het volgende:

 • Verdere invulling van het bestaande bedrijventerrein bij Breda International Airport (voormalig vliegveld Seppe).
 • Voor de energietransitie zijn warmtepompen in Bosschenhoofd geen optie vanwege het waterwingebied. We gaan op zoek naar alternatieve mogelijkheden.
 • Het versterken van het groene karakter van het dorp.
 • Het realiseren van een dorpshuis.
 • Transformeren van het bedrijventerrein ten noordoosten van het dorp.

Bosschenhoofd

Waarden, de trots van Bosschenhoofd

Opgaven voor Bosschenhoofd

Dit dorp kent een hechte gemeenschap. De inwoners van Hoeven zijn betrokken en het is in het dorp gezellig en gemoedelijk. Er is een actief verenigingsleven met als hoogtepunt het jaarlijkse carnaval en de carnavalsoptocht. De inwoners hebben zorg voor elkaar en kijken naar elkaar om, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventieapps en whatsappgroepen. De inwoners van Hoeven wonen in een mooie, gevarieerde, landelijke en bosrijke omgeving. Er is een combinatie van rust en groen, is er een diversiteit aan bebouwing (zonder hoogbouw). Het rijksmonument Bovendonk trekt de aandacht. Dit is het voormalige seminarieklooster dat nu dient als conferentiecentrum en priesteropleiding.

Qua voorzieningen gaat het goed in Hoeven, met het kindcentrum Uniek, diverse speel- en sportvoorzieningen, winkels en eetgelegenheden en de ontwikkeling van het centrum van Hoeven. • hechte en actieve gemeenschap met oog voor elkaar;
 • diversiteit aan bebouwing zonder hoogbouw;
 • goed voorzieningenniveau;
 • bosrijke, gevarieerde en landelijke omgeving;
 • bijzondere monumenten zoals Bovendonk;
 • logische ruimtelijke begrenzing van het dorp.


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de bijzondere cultuurhistorische waarde van bijvoorbeeld Bovendonk;
 • de hechte gemeenschap;
 • de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het omringende landschap;
 • de belang van saamhorigheid en betrokkenheid.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • het project ‘Oog voor Elkaar’ om eenzaamheid tegen te gaan door verbinding te creëren. Niet alleen aandacht voor ouderen, ook voor jongeren.
 • PM


De algemene speerpunten zijn ook op Hoeven van toepassing 


Aanvullend geldt voor Hoeven het volgende:

 • Samen met ondernemers en andere partijen in het dorp werken we aan het verbeteren van het centrum tot een centrum waar het goed toeven is, gezellig, dorps, goed bereikbaar en compact. De actiekaart centrum Hoeven is hierbij onze gezamenlijke leidraad. 
 • De vraag naar woningen in Hoeven is relatief groot. We faciliteren projecten die hier invulling aan geven. Daarbij vormt het voorzien in voldoende parkeerbehoefte in het centrum een belangrijk aandachtspunt.
 • We streven naar behoud en ontwikkeling/opknappen van het rijksmonument Bovendonk.
 • We streven naar het versterken van het groene karakter en ruimte in het groen voor sport en spel.
 • We realiseren daadwerkelijk een dorpshuis, zoals in juli 2021 door de raad is besloten.
 • We verbeteren de kwaliteit van het bedrijventerrein De hoge Akker, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. De actiekaart bedrijventerrein De Hoge Akker vormt hierbij ons gezamenlijk kompas. 
 • We werken de komende jaren aan passende huisvesting van arbeidsmigranten elders en het weer helemaal recreatief gebruik van de verschillende recreatieparken.

Hoeven

Waarden, de trots van Hoeven

Opgaven voor Hoeven

De hechte samenleving in Stampersgat blijkt uit de saamhorige en behulpzame houding van de inwoners. De dorpssfeer, het verenigingsleven en het aantal vrijwilligers zijn ook belangrijk voor de identiteit van Stampersgat. De inwoners kijken naar elkaar om als het aankomt op veiligheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan buurtapps. Het groen, landelijk en rustig karakter in de omgeving van Stampersgat wordt gewaardeerd. Stampersgat ligt aan De Dintel en heeft een haventje. Het dorp heeft basisvoorzieningen, zoals een kindcentrum, bakker/buurtsupermarkt, dorpshuis en sportaccommodaties.

Stampersgat kent dichtbij een grote ontwikkeling met het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFCNP). Een gebied van ca. 300 hectare wordt ontwikkeld ten behoeve van de bestaande suikerfabriek, bedrijventerrein voor agro-food gerelateerde bedrijven en (ruim 200 hectare) glastuinbouw. Deze ontwikkeling heeft invloed op de ontwikkeling en het leefklimaat in Stampersgat. • sociaal sterke gemeenschap met verenigingsleven;
 • saamhorigheid en samenredzaamheid;
 • karakteristieke lintbebouwing;
 • karakteristieke gebouwen: kerk, klooster, watertoren, tram;
 • landelijk en relatief rustig;
 • omringd door de Dintel met een haventje.


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het belang van verenigingen, saamhorigheid en betrokkenheid;
 • de mogelijkheden van waterbeleving/recreatie;
 • rustige en dorpse karakter.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Samenstichting Stampersgat, die zich inzet voor de leefbaarheid van de kern Stampersgat en initiatief heeft genomen voor de realisatie van waterpicknicktafels
 • Zwerfvuil prikken door bewoners van het Stampershuis, die zich zo inzetten voor en integreren in de samenlevingDe algemene speerpunten zijn ook op Stampersgat van toepassing 


Aanvullend geldt voor Stampersgat het volgende:

 • We zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gelet op de aanwezige bedrijvigheid.
 • In het kader van het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFCNP) werken we aan een landschapsplan, die ook in Stampersgat z’n doorwerking moet krijgen.
 • We zetten in op het meer gebruik maken van het omliggende water en de bijbehorende waterrecreatie en waterbeleving.

We streven naar:

 • het toevoegen van meer kwalitatief groen.
 • het moderniseren van het dorpshuis.
 • het creëren van meer ontmoetingsplekken.
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid in relatie tot het landbouwverkeer.


Stampersgat

Opgaven voor Stampersgat

Waarden, de trots van Stampersgat

Oud Gastel kenmerkt zich door de hechte gemeenschap. Er zijn veel actieve inwoners, er is saamhorigheid, gemoedelijkheid, er zijn relatief veel verenigingen en vrijwilligers. Inwoners letten bovendien goed op elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid door middel van buurtapps.

Het is fijn wonen in Oud-Gastel in een mooie omgeving. Er is veel groen en het dorp is goed bereikbaar door de ligging aan de A17. De BuitenBeterapp helpt de inwoners om de leefomgeving netjes en schoon te houden. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Ook qua voorzieningenniveau heeft Oud Gastel genoeg te bieden. Er zijn nieuwe schoolgebouwen en sportaccommodaties (zoals een zwembad). Er zijn ook culturele voorzieningen en een speelbos. Daarnaast is het dorp goed ontsloten met het openbaar vervoer. Er zijn twee kleine bedrijventerreinen, Korenweide en Klaverweide. • de Gastelse Sfeer; gemoedelijk en saamhorig;
 • actieve en betrokken gemeenschap met veel vrijwilligers;
 • compacte kern;
 • goed bereikbaar met de auto en het OV;
 • goed voorzieningenniveau en aanwezigheid van culturele voorzieningen;
 • historische gebouwen, zoals de Kerk en Mastboomhuis;
 • mooie westelijke groene kernrand;
 • kleinschaligheid, ook v.w.b. bedrijvigheid.
 • Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:
 • de gemoedelijke en saamhorige sfeer;
 • het actieve verenigingsleven;
 • dorpse, kleinschalige karakter;
 • de zichtbaarheid en waarde van karakteristieke gebouwen en elementen.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • ‘Groen ontmoet’, waarbij vrijwilligers natuurprojecten opzetten voor de kern;
 • Vrijwilligers Speelbos, educatieve avontuurlijke speelplek voor jeugd;
 • PMDe algemene speerpunten zijn ook op Oud Gastel van toepassing

Aanvullend geldt voor Oud Gastel het volgende:

 • Samen met ondernemers en andere partijen in het dorp werken we aan het verbeteren van het centrum tot bruisend centrum met de markt als kloppend hart. Een hart dat wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke winkel- en horeca-aanbod, de persoonlijke service, de vele evenementen en de krachtige dienstverleners. De actiekaart is hierbij onze gezamenlijke leidraad. het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het centrum.
 • We gaan onderzoeken hoe we het busstation naar een goede plek kunnen verplaatsen, zodat de bussen niet meer door het centrum moeten. Dit bevordert de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid.
 • We werken aan het opwaarderen en verduurzamen van de bedrijventerreinen Korenweide en Klaverweide, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. Voor Korenweide vormt de actiekaart hierbij ons gezamenlijk kompas. (link naar actiekaarten)
 • Het aanpakken en meer ruimte creëren voor groen.
 • Het maken van recreatieve verbindingen met buitengebied.
 • Het realiseren kwalitatieve speelruimte voor jeugd.


 

Oud Gastel

Waarden, de trots van Oud Gastel

Opgaven voor Oud Gastel

Bedrijvenpark Borchwerf II is een modern regionaal bedrijventerrein van 275 hectare in de gemeente Halderberge en Roosendaal. Het terrein ligt aan weerszijden van de snelweg A17.

Het bedrijventerrein biedt ruimte aan alle bedrijfstypen van diverse omvangen, van kantoren tot grootschalige industriële & logistieke bedrijven. Bedrijvenpark Borchwerf II staat ook bekend als logistiek bedrijventerrein.

Er is op en rond Borchwerf een groenstructuur aangelegd dat past bij de schaal en maat van het bedrijventerrein. Parkeren vindt plaats op eigen terrein van de bedrijven. De busverbinding tussen Roosendaal en Oud Gastel rijdt over het bedrijvenpark. Voor een deel van Borchwerf is een geluidszone opgenomen.


 • modern regionaal bedrijventerrein;
 • goed bereikbaar vanaf de A17;
 • logistiek bedrijventerrein;
 • groenstructuur aanwezig;
 • busverbinding aanwezig.


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de centrale en goed bereikbare locatie;
 • mogelijkheden om het terrein te ‘vergroenen’  (energie en beplanting/bomen).


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • PM
De algemene speerpunten zijn ook op Borchwerf II van toepassing.  


Aanvullend geldt voor Borchwerf II het volgende:

 • We zetten ons in op een vergroening van het bedrijventerrein. Met name het bestaande groen kan meer kwaliteit krijgen en meer bijdragen aan de biodiversiteit.
 • We spannen ons in om de grote daken van de bedrijfspanden belegd te krijgen met zonnepanelen of andere duurzame vormen van energievoorziening.
 • Het is onze ambitie om de bereikbaarheid met openbaar vervoer en de fiets te verbeteren.
 • We zoeken naar een oplossing voor de overnachtende vrachtwagenchauffeurs. Het realiseren van een toiletgebouw of wasgelegenheid is daarbij belangrijk.Borchwerf

Opgaven voor Borchwerf II

Waarden, de trots van Borchwerf

Het eigene aan Halderberge is de grote verschillen in de gemeente. Elk dorp heeft z’n eigen karakter. En ook het buitengebied is erg divers. Uniek voor Halderberge is de overgang van klei naar zand. Daardoor kunnen we binnen onze gemeente genieten van zowel polderlandschap en bosgebieden.

We willen dit bijzondere karakter van gebieden en dorpen met een eigen karakter koesteren en versterken. Daarom willen we met elk initiatief ervoor zorgen dat we  de waarden en het karakter versterken van dat deelgebied of dorp. Daarom hebben we waarden per deelgebied beschreven


Bebouwd gebied

Oudenbosch

Opgaven voor Oudenbosch

Waarden, de trots van Oudenbosch


Oudenbosch kenmerkt en onderscheidt zich met haar religieus erfgoed. Er is een verscheidenheid aan historische gebouwen en monumenten in het dorp. De aanwezigheid van de basiliek, die boven de overige bebouwing uitsteekt, geeft het dorp deels haar identiteit. Het dorp heeft een kernwinkelgebied met een goed bereikbare haven en voorzieningen voor de gehele gemeente. Het heeft tevens een (beperkte) regionale voorzieningenfunctie. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed, mede vanwege de aanwezigheid van het treinstation. Bereikbaarheid met de auto laat te wensen over.

Veel bedrijven in de kern liggen nog binnen of aan de bebouwde kom, waardoor veel zwaar verkeer door de kern heen rijdt. Dit zware verkeer zorgt soms voor onveilige verkeerssituaties. Dit probleem verkleinden we, met flinke investeringen in de doorgaande route en de rondweg de afgelopen jaren. Het dorp heeft veel verschillende culturen, die zich op verschillende manieren in het straatbeeld tonen.


 • grootste kern met een centrale ligging;
 • voorzieningen voor de gehele gemeente, kernwinkelgebied;
 • aanwezigheid van scholengemeenschap;
 • aanwezigheid basiliek en haven;
 • onderscheidend door religieus erfgoed;
 • veel verschillende culturen vertegenwoordigd.


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de zichtbaarheid en waarde van karakteristieke, cultuurhistorisch waardevolle elementen en gebouwen;
 • de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het omringende landschap;
 • meer reuring in het centrum (m.n. bij de haven) en rust, groen en veiligheid in de woonwijken;
 • het bieden van activiteiten die voor alle groepen in de samenleving interessant zijn;
 • versterken van het groene karakter van het centrum.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:


 • 't Stoofje is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Oudenbosch waar veel activiteiten georganiseerd worden
 • Culturele en Islamitische Jongerencommissie die zich als rolmodel inzet om Marokkaanse jongeren te helpen
 • De kleine mensjes route waarmee verhalen verteld worden over mensen en plekken van vroeger én nu
 • Visit Halderberge werkt aan het versterken en vermarkten van het toeristisch-recreatieve aanbod in het centrum van Oudenbosch. Samen met tal van vrijwilligers is bijvoorbeeld een Toeristisch Informatiepunt ingericht en worden rondleidingen en audiotours aangeboden.De algemene speerpunten zijn ook op Oudenbosch van toepassing.

Aanvullend geldt voor Oudenbosch het volgende:

 • Samen met ondernemers en andere partijen in het dorp werken we aan het nog mooier maken van het centrum en het beter laten aansluiten van het centrum op aspecten zoals cultuur, erfgoed en toerisme. We werken gezamenlijk aan een levendig en aantrekkelijk centrum met een compact en goed toegankelijk kernwinkelgebied. De actiekaart is hierbij onze gezamenlijke leidraad.

We streven naar:

 • Het verbeteren van de beeldkwaliteit in het centrum
 • Het opwaarderen van het treinstation Oudenbosch tot een volwaardig overstappunt Openbaar Vervoer
 • Het versterken van het groene karakter en ruimte in het groen voor sport en spel. Voor het sportpark wordt een integrale visie opgesteld waarin een aantal moties wordt betrokken: zoals de veilige verbinding naar De Groene Vaart, geboortebos, ommetje, brug, hondenlosloopgebied. Praktische en financiële uitvoerbaarheid wordt in deze visie ook nader uitgewerkt.
 • Het versterken van de recreatieve verbinding met het buitengebied
 • Het levendiger maken van het gebied rondom de haven en het versterken van de verbinding tussen de haven, het kernwinkelgebied en het religieus erfgoed
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid (o.a. zwaar verkeer uit woonwijken) en aandacht voor de veiligheid in relatie tot de spoorlijn
 • Het verplaatsen van bedrijven naar de rand van de kern naar bestaande bedrijventerreinen
 • het opwaarderen en verduurzamen van de bedrijventerreinen Bosschendijk, de Gorzen, Oudlandsedijk en Industrieweg/Ambachtenstraat. Hierbij werken we samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. De actiekaart vormt hierbij ons gezamenlijk kompas.
 • Een evenwichtigere samenstelling en spreiding van kwetsbare groepen.
 • Het behouden en daar waar nodig het versterken van de leefbaarheid in de wijken.Wij zetten ons er voor in dat de lokale (zorg)partners worden gehoord en betrokken, zodat het aanbod aansluit op lokale behoeften en mogelijkheden. In Oudenbosch gaat Bravis Ziekenhuis bijvoorbeeld de polikliniek doorontwikkelen tot Bravispunt. In dit Bravispunt wil het ziekenhuis, samen met de partners, vernieuwde zorgen diagnostiek dichtbij de patiënt aanbieden.


Het dorp Bosschenhoofd werd ook wel Seppe genoemd. Het nabijgelegen vliegveld Seppe ontleende de naam hieraan. 

Tegenwoordig heet dit vliegveld Breda International Airport. Het dorp is goed ontsloten door de ligging langs de A58. Het veel verschillende soorten woningen (zoals in voormalig retraitehuis Seppe) en voorzieningen. De kern heeft niet alleen een basisschool, slager en een bakker, maar ook Hotel De Reiskoffer en diverse horecagelegenheden. De spoorverbinding tussen Etten-Leur en Roosendaal doorkruist de doorgaande weg van het dorp (Pastoor van Breugelstraat) . Het dorp heeft geen eigen treinstation. Bosschenhoofd heeft een rijk verenigingsleven en diverse terugkerende evenementen waaronder de midzomerfeesten. • rijk verenigingsleven en diverse evenementen;
 • verbonden met Breda International Airport;
 • omgeven door bossen en recreatieparken;
 • diversiteit aan woningbouw en voorzieningen.

Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het dorpse karakter;
 • de mooie landschappen/bossen in de omgeving;
 • het belang van verenigingen, activiteiten en saamhorigheid.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • ‘Groet en Ontmoet’, activiteiten ter bevordering van de saamhorigheid;
 • 'Vrijwilligers All-in-One’, activiteiten voor jongeren;
 • PMDe algemene speerpunten zijn ook op Bosschenhoofd van toepassing 


Aanvullend geldt voor Bosschenhoofd het volgende:

 • Verdere invulling van het bestaande bedrijventerrein bij Breda International Airport (voormalig vliegveld Seppe).
 • Voor de energietransitie zijn warmtepompen in Bosschenhoofd geen optie vanwege het waterwingebied. We gaan op zoek naar alternatieve mogelijkheden.
 • Het versterken van het groene karakter van het dorp.
 • Het realiseren van een dorpshuis.
 • Transformeren van het bedrijventerrein ten noordoosten van het dorp.

Bosschenhoofd

Dit dorp kent een hechte gemeenschap. De inwoners van Hoeven zijn betrokken en het is in het dorp gezellig en gemoedelijk. Er is een actief verenigingsleven met als hoogtepunt het jaarlijkse carnaval en de carnavalsoptocht. De inwoners hebben zorg voor elkaar en kijken naar elkaar om, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventieapps en whatsappgroepen. De inwoners van Hoeven wonen in een mooie, gevarieerde, landelijke en bosrijke omgeving. Er is een combinatie van rust en groen, is er een diversiteit aan bebouwing (zonder hoogbouw). Het rijksmonument Bovendonk trekt de aandacht. Dit is het voormalige seminarieklooster dat nu dient als conferentiecentrum en priesteropleiding.

Qua voorzieningen gaat het goed in Hoeven, met het kindcentrum Uniek, diverse speel- en sportvoorzieningen, winkels en eetgelegenheden en de ontwikkeling van het centrum van Hoeven. • hechte en actieve gemeenschap met oog voor elkaar;
 • diversiteit aan bebouwing zonder hoogbouw;
 • goed voorzieningenniveau;
 • bosrijke, gevarieerde en landelijke omgeving;
 • bijzondere monumenten zoals Bovendonk;
 • logische ruimtelijke begrenzing van het dorp.


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de bijzondere cultuurhistorische waarde van bijvoorbeeld Bovendonk;
 • de hechte gemeenschap;
 • de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het omringende landschap;
 • de belang van saamhorigheid en betrokkenheid.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • het project ‘Oog voor Elkaar’ om eenzaamheid tegen te gaan door verbinding te creëren. Niet alleen aandacht voor ouderen, ook voor jongeren.
 • PM


De algemene speerpunten zijn ook op Hoeven van toepassing 


Aanvullend geldt voor Hoeven het volgende:

 • Samen met ondernemers en andere partijen in het dorp werken we aan het verbeteren van het centrum tot een centrum waar het goed toeven is, gezellig, dorps, goed bereikbaar en compact. De actiekaart centrum Hoeven is hierbij onze gezamenlijke leidraad. 
 • De vraag naar woningen in Hoeven is relatief groot. We faciliteren projecten die hier invulling aan geven. Daarbij vormt het voorzien in voldoende parkeerbehoefte in het centrum een belangrijk aandachtspunt.
 • We streven naar behoud en ontwikkeling/opknappen van het rijksmonument Bovendonk.
 • We streven naar het versterken van het groene karakter en ruimte in het groen voor sport en spel.
 • We realiseren daadwerkelijk een dorpshuis, zoals in juli 2021 door de raad is besloten.
 • We verbeteren de kwaliteit van het bedrijventerrein De hoge Akker, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. De actiekaart bedrijventerrein De Hoge Akker vormt hierbij ons gezamenlijk kompas. 
 • We werken de komende jaren aan passende huisvesting van arbeidsmigranten elders en het weer helemaal recreatief gebruik van de verschillende recreatieparken.

Hoeven

Waarden, de trots van Hoeven

Stampersgat

Waarden, de trots van Stampersgat

Opgaven voor Stampersgat

De hechte samenleving in Stampersgat blijkt uit de saamhorige en behulpzame houding van de inwoners. De dorpssfeer, het verenigingsleven en het aantal vrijwilligers zijn ook belangrijk voor de identiteit van Stampersgat. De inwoners kijken naar elkaar om als het aankomt op veiligheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan buurtapps. Het groen, landelijk en rustig karakter in de omgeving van Stampersgat wordt gewaardeerd. Stampersgat ligt aan De Dintel en heeft een haventje. Het dorp heeft basisvoorzieningen, zoals een kindcentrum, bakker/buurtsupermarkt, dorpshuis en sportaccommodaties.


Stampersgat kent dichtbij een grote ontwikkeling met het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFCNP). Een gebied van ca. 300 hectare wordt ontwikkeld ten behoeve van de bestaande suikerfabriek, bedrijventerrein voor agro-food gerelateerde bedrijven en (ruim 200 hectare) glastuinbouw. Deze ontwikkeling heeft invloed op de ontwikkeling en het leefklimaat in Stampersgat.
 • sociaal sterke gemeenschap met verenigingsleven;
 • saamhorigheid en samenredzaamheid;
 • karakteristieke lintbebouwing;
 • karakteristieke gebouwen: kerk, klooster, watertoren, tram;
 • landelijk en relatief rustig;
 • omringd door de Dintel met een haventje.


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het belang van verenigingen, saamhorigheid en betrokkenheid;
 • de mogelijkheden van waterbeleving/recreatie;
 • rustige en dorpse karakter.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Samenstichting Stampersgat, die zich inzet voor de leefbaarheid van de kern Stampersgat en initiatief heeft genomen voor de realisatie van waterpicknicktafels
 • Zwerfvuil prikken door bewoners van het Stampershuis, die zich zo inzetten voor en integreren in de samenleving

De algemene speerpunten zijn ook op Stampersgat van toepassing

Aanvullend geldt voor Stampersgat het volgende:

 • We zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gelet op de aanwezige bedrijvigheid.
 • In het kader van het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFCNP) werken we aan een landschapsplan, die ook in Stampersgat z’n doorwerking moet krijgen.
 • We zetten in op het meer gebruik maken van het omliggende water en de bijbehorende waterrecreatie en waterbeleving.

We streven naar:

 • het toevoegen van meer kwalitatief groen.
 • het moderniseren van het dorpshuis.
 • het creëren van meer ontmoetingsplekken.
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid in relatie tot het landbouwverkeer.

Oud Gastel kenmerkt zich door de hechte gemeenschap. Er zijn veel actieve inwoners, er is saamhorigheid, gemoedelijkheid, er zijn relatief veel verenigingen en vrijwilligers. Inwoners letten bovendien goed op elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid door middel van buurtapps.

Het is fijn wonen in Oud-Gastel in een mooie omgeving. Er is veel groen en het dorp is goed bereikbaar door de ligging aan de A17. De BuitenBeterapp helpt de inwoners om de leefomgeving netjes en schoon te houden. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Ook qua voorzieningenniveau heeft Oud Gastel genoeg te bieden. Er zijn nieuwe schoolgebouwen en sportaccommodaties (zoals een zwembad). Er zijn ook culturele voorzieningen en een speelbos. Daarnaast is het dorp goed ontsloten met het openbaar vervoer. Er zijn twee kleine bedrijventerreinen, Korenweide en Klaverweide. • de Gastelse Sfeer; gemoedelijk en saamhorig;
 • actieve en betrokken gemeenschap met veel vrijwilligers;
 • compacte kern;
 • goed bereikbaar met de auto en het OV;
 • goed voorzieningenniveau en aanwezigheid van culturele voorzieningen;
 • historische gebouwen, zoals de Kerk en Mastboomhuis;
 • mooie westelijke groene kernrand;
 • kleinschaligheid, ook v.w.b. bedrijvigheid.
 • Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:
 • de gemoedelijke en saamhorige sfeer;
 • het actieve verenigingsleven;
 • dorpse, kleinschalige karakter;
 • de zichtbaarheid en waarde van karakteristieke gebouwen en elementen.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • ‘Groen ontmoet’, waarbij vrijwilligers natuurprojecten opzetten voor de kern;
 • Vrijwilligers Speelbos, educatieve avontuurlijke speelplek voor jeugd;
 • PMDe algemene speerpunten zijn ook op Oud Gastel van toepassing

Aanvullend geldt voor Oud Gastel het volgende:

 • Samen met ondernemers en andere partijen in het dorp werken we aan het verbeteren van het centrum tot bruisend centrum met de markt als kloppend hart. Een hart dat wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke winkel- en horeca-aanbod, de persoonlijke service, de vele evenementen en de krachtige dienstverleners. De actiekaart is hierbij onze gezamenlijke leidraad. het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het centrum.
 • We gaan onderzoeken hoe we het busstation naar een goede plek kunnen verplaatsen, zodat de bussen niet meer door het centrum moeten. Dit bevordert de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid.
 • We werken aan het opwaarderen en verduurzamen van de bedrijventerreinen Korenweide en Klaverweide, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. Voor Korenweide vormt de actiekaart hierbij ons gezamenlijk kompas. (link naar actiekaarten)
 • Het aanpakken en meer ruimte creëren voor groen.
 • Het maken van recreatieve verbindingen met buitengebied.
 • Het realiseren kwalitatieve speelruimte voor jeugd.


 

Oud Gastel

Bedrijvenpark Borchwerf II is een modern regionaal bedrijventerrein van 275 hectare in de gemeente Halderberge en Roosendaal. Het terrein ligt aan weerszijden van de snelweg A17.

Het bedrijventerrein biedt ruimte aan alle bedrijfstypen van diverse omvangen, van kantoren tot grootschalige industriële & logistieke bedrijven. Bedrijvenpark Borchwerf II staat ook bekend als logistiek bedrijventerrein.

Er is op en rond Borchwerf een groenstructuur aangelegd dat past bij de schaal en maat van het bedrijventerrein. Parkeren vindt plaats op eigen terrein van de bedrijven. De busverbinding tussen Roosendaal en Oud Gastel rijdt over het bedrijvenpark. Voor een deel van Borchwerf is een geluidszone opgenomen.


 • modern regionaal bedrijventerrein;
 • goed bereikbaar vanaf de A17;
 • logistiek bedrijventerrein;
 • groenstructuur aanwezig;
 • busverbinding aanwezig.


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de centrale en goed bereikbare locatie;
 • mogelijkheden om het terrein te ‘vergroenen’  (energie en beplanting/bomen).


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • PM
De algemene speerpunten zijn ook op Borchwerf II van toepassing.  


Aanvullend geldt voor Borchwerf II het volgende:

 • We zetten ons in op een vergroening van het bedrijventerrein. Met name het bestaande groen kan meer kwaliteit krijgen en meer bijdragen aan de biodiversiteit.
 • We spannen ons in om de grote daken van de bedrijfspanden belegd te krijgen met zonnepanelen of andere duurzame vormen van energievoorziening.
 • Het is onze ambitie om de bereikbaarheid met openbaar vervoer en de fiets te verbeteren.
 • We zoeken naar een oplossing voor de overnachtende vrachtwagenchauffeurs. Het realiseren van een toiletgebouw of wasgelegenheid is daarbij belangrijk.Borchwerf