Achtergronden bij deze omgevingsvisie

Wat is een Omgevingsvisie?De omgevingsvisie is één van de instrumenten onder de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland dienen dan een omgevingsvisie te hebben. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst.

In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen. In de omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet. Maar in de visie staat ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.

Wat is de status? En tot wanneer is de visie geldig?

Een omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt (de gemeente Halderberge in dit geval). Nieuwe plannen, die niet passen in het (tijdelijk) omgevingsplan dienen te voldoen aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als bewoner of ondernemer een plan, dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang.

De gemeente zal plannen die niet vergunningsvrij zijn, en niet in het bestemmingsplan/ omgevingsplan passen, beoordelen aan de hand van de omgevingsvisie. Er zit geen einddatum aan de omgevingsvisie. Als er aanleiding voor is, actualiseren we de visie. Dat kan bijvoorbeeld zijn als blijkt dat de praktische toepassing van de omgevingsvisie haken en ogen blijken te zitten. Het instrument is immers nieuw en we moeten ervaren hoe de toepassing gaat werken. Ook kan er aanleiding zijn om anders te kijken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vrijkomend agrarisch vastgoed. We monitoren de visie en zijn er alert op dat de visie actueel, compleet en functioneel is.

Hoe kwam de visie tot stand?

De omgevingsvisie is tot stand gekomen in een serie van bijeenkomsten waarin inwoners, ondernemers, ketenpartners, organisaties en andere belangstellenden input leverden

Het proces van de omgevingsvisie is gestart met het opstellen van de Omgevingsagenda. In deze agenda heeft de gemeenteraad in september 2020 een aantal belangrijke uitgangspunten en ambities voor de omgevingsvisie en het proces vastgelegd.


Participatieronde (mei/juni 2021)

Tijdens de eerste participatieronde stond de Omgevingsagenda centraal. In de periode mei – juni hebben we de uitgangspunten uit de Omgevingsagenda voorgelegd aan inwoners, onderne-mers en organisaties. Dit deden we door een digitale enquête en door een drietal kernbijeenkomsten te organiseren. Deze digitale enquête is doorgestuurd naar een groot aantal verenigingen in Halderberge en is breed gepubliceerd in de Halderbergse Bode en op de gemeentelijke sociale media. De belangrijkste vraag die voorlag, was ‘kunt u zich vinden in de waarden/opgaven uit de Omgevingsagenda? Aan ketenpartners (zoals buurgemeenten, het Waterschap en de GGD) is in deze periode gevraagd of hun opgaven aansluiten bij onze opgaven en waarden.

Presentaties en verslagen bijeenkomsten:


Concept Omgevingsvisie

In de zomer van 2021 werkten we alle verkregen input uit tot een eerste conceptversie van de Omgevingsvisie. Tegelijkertijd hebben we inwoners in deze zomerperiode uitgedaagd om ons te voeden met ‘goede ideeën voor de toekomst van Halderberge’ door middel van een prijsvraag. Er is inmiddels een top 5 opgesteld waar inwoners tot 1 november op kunnen stemmen. De ambtelijke organisatie heeft alle ideeën doorgenomen en kijkt hoe er zoveel mogelijk ideeën tot uitvoer kunnen worden gebracht, samen met de initiatiefnemers.


Participatieronde (september 2021)

Vóórdat we de formele procedure van ter inzage legging starten, hebben we ervoor gekozen om alle geïnteresseerden op informele manier kennis te laten maken met de omgevingsvisie en ons zaken mee te geven om te komen tot een ontwerp omgevingsvisie. Zo hebben we een fietstocht georganiseerd waar inwoners op vijf verschillende plekken met de gemeente in gesprek konden. Er zijn posters met een QR-code gehangen bij verenigingen en dorpshuizen om met name jongeren te verleiden met ons mee te denken via een korte vragenlijst.

Ook op social media en de Halderbergse Bode is er veel aandacht besteed aan berichtgeving over de concept omgevingsvisie en de mogelijkheden om te reageren. Voor onze ketenpartners, stakeholder en collega’s zijn verschillende digitale bijeenkomsten georganiseerd om opmerkingen te maken, vragen te stellen en zaken mee te geven voor de ontwerp omgevingsvisie. In dit document zijn de reacties weergegeven en is aangegeven wat met de reactie is gedaan.Terinzagelegging en vaststelling

Tussen 4 november en 15 december 2021 lag de ontwerp omgevingsvisie voor iedereen ter inzage en kon iedereen daar een mening over geven. Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie vastgesteld.


Bestaand beleid als basis:

Voor veel beleidsaspecten is actueel beleid aanwezig binnen de gemeente Halderberge. Dit is onze basis. Wij kiezen bij voorkeur voor behoud van bestaand actueel beleid als uitgangspunt voor het opstellen van de omgevingsvisie. Een aantal belangrijkste bouwstenen zijn hieronder verder toegelicht.


Omgevingsagenda

In september 2020 is de Omgevingsagenda door de gemeenteraad vastgesteld. In deze Omgevingsagenda heeft de gemeenteraad haar belangrijke uitgangspunten en ambities voor de omgevingsvisie en het proces vastgelegd. De agenda is de voorbereiding in het proces om te komen tot de omgevingsvisie. Na de inventarisatie van ons huidige beleid, hebben we de belangrijkste waarden benoemd voor de gemeente. Binnen deze waarden gelden verschillende ambities, trends/ontwikkelingen en opgaven en ontstaan onderlinge dilemma’s/botsingen. In dit document zijn de belangrijkste ambities in de verschillende deelgebieden van de gemeente benoemd. Hier gaan we nu het gesprek over aan met inwoners, ondernemers en ketenpartners (organisaties).


Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge

In maart 2019 is de Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge door de gemeenteraad vastgesteld. Halderberge verdient een vitaal platteland. Dat staat in het raadsprogramma 2018-2022. Wij constateren daarbij dat er veel lastige opgaven bij elkaar komen in het buitengebied. Opgaven die vragen om een passend antwoord van de gemeente en vooral ook om (gecoördineerde) actie en inzet. De opgaven die onder andere spelen in het buitengebied zijn:

 • Versterken toerisme en recreatie, onder andere door te zorgen dat er geen strijdig gebruik is op de recreatieve verblijfslocaties/vakantieparken (botsing tussen recreatief en permanent gebruik);
 • De individuele sociale problematiek op de vakantieparken bij een deel van de permanente bewoners;
 • Het optimaal benutten van de agrarische potentie en de leegstand van agrarisch vastgoed oplossen;
 • De huisvesting van arbeidsmigranten inclusief de daarbij horende registratie (nachtregister/GBA);
 • De op de loer liggende (ondermijnde) criminaliteit.

De bestuurlijke koers wil duidelijkheid bieden over de aanpak van de bovengenoemde opgaven, daarbij kansen creëren en benutten waar dat mogelijk is en een duidelijke inhoudelijke richting aangeven. Tevens voorziet het plan in een stappenplan voor de uitvoering.


Toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed
Het buitengebied verandert. Door ontwikkelingen in de agrarische wereld stoppen steeds meer bedrijven met leegstaande gebouwen als gevolg. Leegstaande en verwaarloosde gebouwen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het buitengebied. De ambitie van de gemeente is om leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit, wordt verkrotting en verrommeling tegengegaan en blijft het buitengebied vitaal.

Met deze visie van februari 2021 bieden we een grondslag voor initiatieven die niet direct passen binnen de regels van het recente bestemmingsplan/omgevingsplan*, maar waarmee wel de kwaliteit van het gebied wordt versterkt en leegstand van agrarisch vastgoed wordt voorkomen. De visie is een mooie opstap en maakt een belangrijk onderdeel uit van de omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Daarnaast biedt deze visie een basis voor een VAB regeling voor de gehele gemeente. Er is nu een bestemmingsplan in voorbereiding om de visie planologisch-juridisch te verankeren, rekening houdend met provinciale regelgeving en in aansluiting op het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied uit 2017.

* na invoering van de wet gaan alle bestemmingsplannen op in een (tijdelijk) omgevingsplan


Recreatieve gebiedsvisie cluster Hoeven

Toerisme en recreatie is een belangrijke sector binnen de gemeente Halderberge. De verblijfsrecreatiesector staat echter onder druk. Net als in andere delen van Nederland worden recreatieve functies omgezet naar alternatief gebruik zoals tijdelijke of permanente bewoning, vestiging van arbeidsmigranten etc. De gemeente Halderberge gelooft echter in de recreatieve potentie van de sector, met name in het cluster tussen Bosschenhoofd en Hoeven. Daarom heeft de gemeente de ambitie om de recreatieve functie van de recreatieparken in het ‘cluster Hoeven’ te stimuleren en daar waar nodig te herstellen. Met de Gebiedsvisie cluster Hoeven wil de gemeente Halderberge handen en voeten geven aan het stimuleren en herstel van het recreatieve cluster.


Woonvisie

In de Woonvisie Halderberge 2021-2025 wordt ingegaan op de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van wonen. Daarbij ligt het accent op 4 zogenaamde woonwaarden: deze lopen als een rode draad door de woonvisie;

 • Goed wonen voor iedereen in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu
 • De vijf kernen met unieke kernkwaliteiten
 • Duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen
 • Ruimte voor initiatief en samenwerking

 

Economische Visie 2021-2025 (nog in ontwikkeling)

Voor het functioneren van de economie en het optimaal faciliteren van de ondernemers is het belangrijk om samen met de Halderbergse stakeholders het toekomstbeeld en de weg daar naartoe te bepalen. In 2016 is de huidige economische visie met bijbehorend actiea opgesteld en vastgesteld. De ambitie is in grote lijnen nog actueel. Wel leeft de behoefte om samen met de ondernemers opnieuw focus te bepalen en acties te benoemen. Daarom is in 2021 de Economische Visie 2021 – 2025 opgesteld in nauwe samenwerking met vele stakeholders; ondernemers uit alle sectoren, ondernemers- en brancheverenigingen, vertegenwoordigers uit cultuur en onderwijs, gemeenteraad en collega-ambtenaren.


Regionale Energie Strategie 1.0

RES is een afkorting van Regionale Energie Strategie. Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in energie-regio’s. Iedere gemeente, provincie en ook waterschap schrijft samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). In februari 2021 presenteerde de regio West-Brabant haar Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met duurzame energie-ambities tot 2030. Met de Regionale Energie Strategie West-Brabant werken we samen aan een duurzame toekomst. Stap voor stap gaan we over naar duurzame energie en warmte. De RES wordt iedere twee jaar herzien op de actuele stand van zaken en (technologische) ontwikkelingen

 

Transitievisie warmte

In 2050 mag geen aardgas meer gebruikt worden voor de gebouwde omgeving. Daarom moeten alle gemeenten een Plan aardgasvrije wijken maken (ook wel Transitievisie Warmte genoemd). In dit plan is uitgewerkt hoe kernen en wijken in de gemeente zonder aardgas verwarmd kunnen worden. Daarna moet de gemeente samen met de wijkbewoners een Wijk Uitvoeringsplan maken. De Transitievisie Warmte voor de gemeente Halderberge wordt december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Landschapsplan Halderberge 2016 – 2025

Het Landschapsbeleidsplan is een document dat gericht is op het duurzaam behoud, ontwikkeling en versterking van een groen samenhangend landschap. Enerzijds is het een beleidsstuk en anderzijds een doorvertaling naar uitvoeringsprojecten. Ook dient het document, bij ruimtelijke ontwikkelingen in het kader ‘toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap’, ter ondersteuning bij de behandeling van fysieke landschappelijke inrichtingsvoorstellen.

Achtergronden bij deze omgevingsvisie

Wat is de status? En tot wanneer is de visie geldig?

Een omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt (de gemeente Halderberge in dit geval). Nieuwe plannen, die niet passen in het (tijdelijk) omgevingsplan dienen te voldoen aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als bewoner of ondernemer een plan, dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang.

De gemeente zal plannen die niet vergunningsvrij zijn, en niet in het bestemmingsplan/ omgevingsplan passen, beoordelen aan de hand van de omgevingsvisie. Er zit geen einddatum aan de omgevingsvisie. Als er aanleiding voor is, actualiseren we de visie. Dat kan bijvoorbeeld zijn als blijkt dat de praktische toepassing van de omgevingsvisie haken en ogen blijken te zitten. Het instrument is immers nieuw en we moeten ervaren hoe de toepassing gaat werken. Ook kan er aanleiding zijn om anders te kijken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vrijkomend agrarisch vastgoed. We monitoren de visie en zijn er alert op dat de visie actueel, compleet en functioneel is.

Hoe kwam de visie tot stand?

De omgevingsvisie is tot stand gekomen in een serie van bijeenkomsten waarin inwoners, ondernemers, ketenpartners, organisaties en andere belangstellenden input leverden

Het proces van de omgevingsvisie is gestart met het opstellen van de Omgevingsagenda. In deze agenda heeft de gemeenteraad in september 2020 een aantal belangrijke uitgangspunten en ambities voor de omgevingsvisie en het proces vastgelegd.


Participatieronde (mei/juni 2021)

Tijdens de eerste participatieronde stond de Omgevingsagenda centraal. In de periode mei – juni hebben we de uitgangspunten uit de Omgevingsagenda voorgelegd aan inwoners, onderne-mers en organisaties. Dit deden we door een digitale enquête en door een drietal kernbijeenkomsten te organiseren. Deze digitale enquête is doorgestuurd naar een groot aantal verenigingen in Halderberge en is breed gepubliceerd in de Halderbergse Bode en op de gemeentelijke sociale media. De belangrijkste vraag die voorlag, was ‘kunt u zich vinden in de waarden/opgaven uit de Omgevingsagenda? Aan ketenpartners (zoals buurgemeenten, het Waterschap en de GGD) is in deze periode gevraagd of hun opgaven aansluiten bij onze opgaven en waarden.

Presentaties en verslagen bijeenkomsten:


Concept Omgevingsvisie

In de zomer van 2021 werkten we alle verkregen input uit tot een eerste conceptversie van de Omgevingsvisie. Tegelijkertijd hebben we inwoners in deze zomerperiode uitgedaagd om ons te voeden met ‘goede ideeën voor de toekomst van Halderberge’ door middel van een prijsvraag. Er is inmiddels een top 5 opgesteld waar inwoners tot 1 november op kunnen stemmen. De ambtelijke organisatie heeft alle ideeën doorgenomen en kijkt hoe er zoveel mogelijk ideeën tot uitvoer kunnen worden gebracht, samen met de initiatiefnemers.


Participatieronde (september 2021)

Vóórdat we de formele procedure van ter inzage legging starten, hebben we ervoor gekozen om alle geïnteresseerden op informele manier kennis te laten maken met de omgevingsvisie en ons zaken mee te geven om te komen tot een ontwerp omgevingsvisie. Zo hebben we een fietstocht georganiseerd waar inwoners op vijf verschillende plekken met de gemeente in gesprek konden. Er zijn posters met een QR-code gehangen bij verenigingen en dorpshuizen om met name jongeren te verleiden met ons mee te denken via een korte vragenlijst.

Ook op social media en de Halderbergse Bode is er veel aandacht besteed aan berichtgeving over de concept omgevingsvisie en de mogelijkheden om te reageren. Voor onze ketenpartners, stakeholder en collega’s zijn verschillende digitale bijeenkomsten georganiseerd om opmerkingen te maken, vragen te stellen en zaken mee te geven voor de ontwerp omgevingsvisie. In dit document zijn de reacties weergegeven en is aangegeven wat met de reactie is gedaan.
Terinzagelegging en vaststelling

Tussen 4 november en 15 december 2021 lag de ontwerp omgevingsvisie voor iedereen ter inzage en kon iedereen daar een mening over geven. Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie vastgesteld.


Bestaand beleid als basis:

Voor veel beleidsaspecten is actueel beleid aanwezig binnen de gemeente Halderberge. Dit is onze basis. Wij kiezen bij voorkeur voor behoud van bestaand actueel beleid als uitgangspunt voor het opstellen van de omgevingsvisie. Een aantal belangrijkste bouwstenen zijn hieronder verder toegelicht.


Omgevingsagenda

In september 2020 is de Omgevingsagenda door de gemeenteraad vastgesteld. In deze Omgevingsagenda heeft de gemeenteraad haar belangrijke uitgangspunten en ambities voor de omgevingsvisie en het proces vastgelegd. De agenda is de voorbereiding in het proces om te komen tot de omgevingsvisie. Na de inventarisatie van ons huidige beleid, hebben we de belangrijkste waarden benoemd voor de gemeente. Binnen deze waarden gelden verschillende ambities, trends/ontwikkelingen en opgaven en ontstaan onderlinge dilemma’s/botsingen. In dit document zijn de belangrijkste ambities in de verschillende deelgebieden van de gemeente benoemd. Hier gaan we nu het gesprek over aan met inwoners, ondernemers en ketenpartners (organisaties).


Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge

In maart 2019 is de Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge door de gemeenteraad vastgesteld. Halderberge verdient een vitaal platteland. Dat staat in het raadsprogramma 2018-2022. Wij constateren daarbij dat er veel lastige opgaven bij elkaar komen in het buitengebied. Opgaven die vragen om een passend antwoord van de gemeente en vooral ook om (gecoördineerde) actie en inzet. De opgaven die onder andere spelen in het buitengebied zijn:

 • Versterken toerisme en recreatie, onder andere door te zorgen dat er geen strijdig gebruik is op de recreatieve verblijfslocaties/vakantieparken (botsing tussen recreatief en permanent gebruik);
 • De individuele sociale problematiek op de vakantieparken bij een deel van de permanente bewoners;
 • Het optimaal benutten van de agrarische potentie en de leegstand van agrarisch vastgoed oplossen;
 • De huisvesting van arbeidsmigranten inclusief de daarbij horende registratie (nachtregister/GBA);
 • De op de loer liggende (ondermijnde) criminaliteit.

De bestuurlijke koers wil duidelijkheid bieden over de aanpak van de bovengenoemde opgaven, daarbij kansen creëren en benutten waar dat mogelijk is en een duidelijke inhoudelijke richting aangeven. Tevens voorziet het plan in een stappenplan voor de uitvoering.


Toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed
Het buitengebied verandert. Door ontwikkelingen in de agrarische wereld stoppen steeds meer bedrijven met leegstaande gebouwen als gevolg. Leegstaande en verwaarloosde gebouwen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het buitengebied. De ambitie van de gemeente is om leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit, wordt verkrotting en verrommeling tegengegaan en blijft het buitengebied vitaal.

Met deze visie van februari 2021 bieden we een grondslag voor initiatieven die niet direct passen binnen de regels van het recente bestemmingsplan/omgevingsplan*, maar waarmee wel de kwaliteit van het gebied wordt versterkt en leegstand van agrarisch vastgoed wordt voorkomen. De visie is een mooie opstap en maakt een belangrijk onderdeel uit van de omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Daarnaast biedt deze visie een basis voor een VAB regeling voor de gehele gemeente. Er is nu een bestemmingsplan in voorbereiding om de visie planologisch-juridisch te verankeren, rekening houdend met provinciale regelgeving en in aansluiting op het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied uit 2017.

* na invoering van de wet gaan alle bestemmingsplannen op in een (tijdelijk) omgevingsplan


Recreatieve gebiedsvisie cluster Hoeven

Toerisme en recreatie is een belangrijke sector binnen de gemeente Halderberge. De verblijfsrecreatiesector staat echter onder druk. Net als in andere delen van Nederland worden recreatieve functies omgezet naar alternatief gebruik zoals tijdelijke of permanente bewoning, vestiging van arbeidsmigranten etc. De gemeente Halderberge gelooft echter in de recreatieve potentie van de sector, met name in het cluster tussen Bosschenhoofd en Hoeven. Daarom heeft de gemeente de ambitie om de recreatieve functie van de recreatieparken in het ‘cluster Hoeven’ te stimuleren en daar waar nodig te herstellen. Met de Gebiedsvisie cluster Hoeven wil de gemeente Halderberge handen en voeten geven aan het stimuleren en herstel van het recreatieve cluster.


Woonvisie

In de Woonvisie Halderberge 2021-2025 wordt ingegaan op de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van wonen. Daarbij ligt het accent op 4 zogenaamde woonwaarden: deze lopen als een rode draad door de woonvisie;

 • Goed wonen voor iedereen in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu
 • De vijf kernen met unieke kernkwaliteiten
 • Duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen
 • Ruimte voor initiatief en samenwerking

 

Economische Visie 2021-2025 (nog in ontwikkeling)

Voor het functioneren van de economie en het optimaal faciliteren van de ondernemers is het belangrijk om samen met de Halderbergse stakeholders het toekomstbeeld en de weg daar naartoe te bepalen. In 2016 is de huidige economische visie met bijbehorend actiea opgesteld en vastgesteld. De ambitie is in grote lijnen nog actueel. Wel leeft de behoefte om samen met de ondernemers opnieuw focus te bepalen en acties te benoemen. Daarom is in 2021 de Economische Visie 2021 – 2025 opgesteld in nauwe samenwerking met vele stakeholders; ondernemers uit alle sectoren, ondernemers- en brancheverenigingen, vertegenwoordigers uit cultuur en onderwijs, gemeenteraad en collega-ambtenaren.


Regionale Energie Strategie 1.0

RES is een afkorting van Regionale Energie Strategie. Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in energie-regio’s. Iedere gemeente, provincie en ook waterschap schrijft samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). In februari 2021 presenteerde de regio West-Brabant haar Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met duurzame energie-ambities tot 2030. Met de Regionale Energie Strategie West-Brabant werken we samen aan een duurzame toekomst. Stap voor stap gaan we over naar duurzame energie en warmte. De RES wordt iedere twee jaar herzien op de actuele stand van zaken en (technologische) ontwikkelingen

 

Transitievisie warmte

In 2050 mag geen aardgas meer gebruikt worden voor de gebouwde omgeving. Daarom moeten alle gemeenten een Plan aardgasvrije wijken maken (ook wel Transitievisie Warmte genoemd). In dit plan is uitgewerkt hoe kernen en wijken in de gemeente zonder aardgas verwarmd kunnen worden. Daarna moet de gemeente samen met de wijkbewoners een Wijk Uitvoeringsplan maken. De Transitievisie Warmte voor de gemeente Halderberge wordt december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Landschapsplan Halderberge 2016 – 2025

Het Landschapsbeleidsplan is een document dat gericht is op het duurzaam behoud, ontwikkeling en versterking van een groen samenhangend landschap. Enerzijds is het een beleidsstuk en anderzijds een doorvertaling naar uitvoeringsprojecten. Ook dient het document, bij ruimtelijke ontwikkelingen in het kader ‘toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap’, ter ondersteuning bij de behandeling van fysieke landschappelijke inrichtingsvoorstellen.

Wat is een Omgevingsvisie?


De Omgevingsvisie is nieuw. Het is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een Omgevingsvisie hebben. De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie vast.

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

In de Omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet. Maar in de visie staat ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.