Dit is Halderberge!

Het karakter van Halderberge wordt gekenmerkt de grote verschillen in de gemeente. Elke kern heeft z’n eigen karakter. En ook het buitengebied is erg divers. Uniek voor Halderberge is de overgang van klei naar zand. Daardoor kunnen we binnen onze gemeente genieten van zowel polderlandschap en bosgebieden.

We willen dit bijzondere karakter van gebieden en kernen met hun eigen identiteit koesteren en versterken. Daarom willen we met elk initiatief ervoor zorgen dat we de waarden en het karakter versterken van dat deelgebied of kern. We hebben de waarden per deelgebied beschreven.

Het behoud van de kwaliteiten van de ondergrond zijn een essentiële voorwaarde voor alle thema’s die in de Omgevings­visie aan de orde komen. Een robuust en toekomstbestendig bodem- en watersysteem is nodig om de waarden in alle deelgebieden te kunnen behouden.

Klik hieronder op de kaart op het gebied of de kern waar je meer over wilt weten of bekijk de pdf van de kaart.

Oudenbosch

Oudenbosch kenmerkt en onderscheidt zich van de andere kernen door de aanwezigheid van het religieus erfgoed. Er is een verscheidenheid aan historische gebouwen en monumenten in de kern, die verbonden zijn door het Parelpad. De aanwezigheid van de Basiliek met koepel, die boven de overige bebouwing uitsteekt, geeft de kern deels haar identiteit. De kern heeft een kernwinkelgebied met een goed bereikbare haven en voorzieningen voor de gehele gemeente met tevens een kleine regionale voorzieningenfunctie. Mede door verschillende instellingen in het voortgezet en het beroepsonderwijs, zoals het Markland College en Curio Prinsentuin, heeft de kern ook een regionale aantrekkingskracht. 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed, mede vanwege de aanwezigheid van het treinstation. Dit station vormt een opstappunt naar Roosendaal en Dordrecht. Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de herstructurering van gebiedsontsluitingsweg en de rondweg om de bereikbaarheid met de auto te verbeteren, waardoor de bereikbaarheid van Oudenbosch nu goed is. Oudenbosch heeft verschillende woonwijken met een eigen identiteit en eigen voorzieningen. De wijken ten zuiden van de spoorlijn zijn gewilde woongebieden met een groen karakter.

Ook op gebied van groen kent iedere wijk haar eigen identiteit; zo wordt de wijk Spui-Noord gekenmerkt door gazons en bomen en de wijk Albano door veel heesterbeplanting. De leefbaarheid in een aantal wijken komt steeds meer onder druk door tal van sociaaleconomische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven. De kern heeft veel verschillende culturen, die zich op verschillende manieren in het straatbeeld tonen.

Waarden, de trots van Oudenbosch

 • Grootste kern met een centrale ligging
 • Voorzieningen voor de hele gemeente, kernwinkelgebied
 • Goed aanbod aan voortgezet- en beroepsonderwijs
 • Aanwezigheid basiliek, station en haven
 • Onderscheidend door religieus erfgoed
 • Veel verschillende culturen vertegenwoordigd

U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • De zichtbaarheid en waarde van karakteristieke, cultuurhistorisch elementen en gebouwen
 • De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het landschap
 • Meer reuring in het centrum (m.n. bij de haven) en rust, groen en veiligheid in de woonwijken;
 • Het bieden van activiteiten die voor alle groepen in de samenleving interessant zijn
 • Het versterken van het groene karakter van het centrum


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • 't Stoofje is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Oudenbosch waar veel activiteiten georganiseerd worden
 • Culturele en Islamitische Jongerencommissie die zich als rolmodel inzet om Marokkaanse jongeren te helpen
 • De kleine mensjes route waarmee verhalen verteld worden over mensen en plekken van vroeger én nu
 • Visit Halderberge werkt aan het versterken en vermarkten van het toeristisch-recreatieve aanbod in het centrum van Oudenbosch. Samen met tal van vrijwilligers is bijvoorbeeld een Toeristisch Informatiepunt ingericht en worden rondleidingen en audiotours aangeboden.

Opgaven voor Oudenbosch

De algemene speerpunten zijn ook op Oudenbosch van toepassing.

Aanvullend geldt voor Oudenbosch het volgende:

 • Samenwerken met ondernemers en andere partijen in de kern aan het nog mooier maken van het centrum en het beter laten aansluiten van het centrum op aspecten zoals cultuur, erfgoed en toerisme. We werken gezamenlijk aan een levendig en aantrekkelijk centrum met een compact en goed toegankelijk kernwinkelgebied en met de aanpak van leegstand door transformatie van winkelpanden in de aanloopgebieden. De actiekaart centrum Oudenbosch is hierbij onze gezamenlijke leidraad.

 • We streven naar:

  • Het verbeteren van de beeldkwaliteit in het centrum
  • Het opwaarderen van het treinstation Oudenbosch tot een volwaardig overstappunt Openbaar Vervoer
  • Het versterken van het groene karakter en ruimte in het groen voor sport en spel. Voor het sportpark wordt een integrale visie opgesteld waarin een aantal moties wordt betrokken: zoals de veilige verbinding naar De Groene Vaart, geboortebos, ommetje, brug, hondenlosloopgebied. Praktische en financiële uitvoerbaarheid wordt in deze visie ook nader uitgewerkt.
  • Het versterken van de recreatieve verbinding met het buitengebied
  • Het levendiger maken van het gebied rondom de haven en het versterken van de verbinding tussen de haven, het kernwinkelgebied en het religieus erfgoed
  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid (o.a. zwaar verkeer uit woonwijken) en aandacht voor de veiligheid in relatie tot de spoorlijn
  • Het verplaatsen van bedrijven naar de rand van de kern naar bestaande bedrijventerreinen
  • Het opwaarderen en verduurzamen van de bedrijventerreinen Bosschendijk, de Gorzen, Oudlandsedijk en Industrieweg/Ambachtenstraat. Hierbij werken we samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. De actiekaarten bedrijventerreinen vormt hierbij ons gezamenlijk kompas
  • Het aanpassen van functies, het ontwikkelen van een cultuurcluster en de revitalisering van religieus erfgoed om dit erfgoed te kunnen onderhouden en behouden
  • Een evenwichtigere samenstelling en spreiding van kwetsbare groepen
  • Het behouden en daar waar nodig het versterken van de leefbaarheid in de wijken
  • Wij zetten ons er voor in dat de lokale (zorg)partners worden gehoord en betrokken, zodat het aanbod aansluit op lokale behoeften en mogelijkheden. In Oudenbosch gaat Bravis Ziekenhuis bijvoorbeeld de polikliniek doorontwikkelen tot Bravispunt. In dit Bravispunt wil het ziekenhuis, samen met de partners, vernieuwde zorgen diagnostiek dichtbij de patiënt aanbieden.

Bosschenhoofd

De kern Bosschenhoofd werd vroeger ook wel Seppe genoemd. Vroeger stond hier een café dat eigendom was van de familie Sep. Als mensen naar deze plek gingen, werd vaak gezegd ‘we gaan naar Seppe”. Het nabijgelegen vliegveld kwam later en werd vernoemd naar dit café. Tegenwoordig heet dit vliegveld Breda International Airport. De afgelopen jaren hebben er al veel ontwikkelingen plaatsgevonden en is het vliegveld voor een groot deel gerevitaliseerd. Het vliegveld is momenteel bezig met de ontwikkeling van een bedrijvenstrook langs de snelweg. 

De kern is goed ontsloten door de ligging langs de A58 en wordt gekenmerkt door een gebiedsontsluitingsweg; de Pastoor van Breugelstraat. Van deze weg wordt veel gebruik gemaakt. Aan de oostzijde van deze straat vloeien het bosgebied en de bebouwing in elkaar over en de bebouwing heeft een bosrijk karakter. De kern heeft een relatief hoge ligging op zand, waardoor het gebied droogtegevoelig is, vooral de bosrijke omgeving rondom de kern. De kern heeft veel verschillende soorten woningen (zoals in voormalig retraitehuis Seppe) en voorzieningen, zoals een basisschool, een slager, een bakker, maar ook een hotel (De Reiskoffer) en diverse horecagelegenheden. De spoorverbinding tussen Etten-Leur en Roosendaal doorkruist de gebiedsontsluitingsweg van de kern. Bosschenhoofd heeft een rijk verenigingsleven en diverse terugkerende evenementen, waaronder de Midzomerfeesten.

Waarden, de trots van Bosschenhoofd

 • Rijk verenigingsleven en diverse evenementen
 • Verbonden met Breda International Airport
 • Omgeven door bossen en recreatie
 • Diversiteit aan woningbouw en voorzieningen
 • Behoud grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermings­gebied

U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het dorpse en bosrijke karakter;
 • de mooie landschappen/bossen in de omgeving;
 • het belang van verenigingen, activiteiten en saamhorigheid.

Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Stichting Midzomerfeesten Bosschenhoofd die jaarlijks een dorpsfeest organiseren met allerlei activiteiten
 • De vrijwilligers bij jongerencentrum All-in-One, die  activiteiten voor jongeren organiseren

 • ‘Groet en Ontmoet’ die activiteiten organiseert ter bevordering van de leefbaarheid en saamhorigheid

 • Werkgroep Pagnevaartbos die zich vrijwillig inzet voor het onderhoud van het Pagnevaartbos

Opgaven voor Bosschenhoofd

De algemene speerpunten zijn ook op Bosschenhoofd van toepassing 

Aanvullend geldt voor Bosschenhoofd het volgende:

 • Versterken van het groene karakter van de kern
 • Realiseren van een dorpshuis
 • Transformeren van de bedrijvigheid ten noordoosten van de kern naar een beter passende bestemming
 • Faciliteren van een verdere invulling van het bestaande bedrijventerrein bij Breda International Airport (voormalig vliegveld Seppe) door de gemeente
 • In de Transitievisie Warmte is aangegeven dat bodemenergie in Bosschenhoofd geen optie is vanwege het waterwingebied. Alternatieve mogelijkheden worden de komende tijd uitgezocht in verkenningsonderzoeken
 • Inzetten voor de realisatie van een supermarkt en een aantal woningen in het centrum van Bosschenhoofd
 • Stimuleren van en in gesprek gaan met partijen om het basisvoorzieningenniveau in de kern te verbeteren, passend wat haalbaar, realistisch en nodig is voor Bosschenhoofd

Hoeven

 • Hechte en actieve gemeenschap met oog voor elkaar
 • Diversiteit aan bebouwing zonder hoogbouw*
 • Goed voorzieningenniveau
 • Bosrijke, gevarieerde en landelijke omgeving
 • Bijzondere monumenten zoals Bovendonk
 • Gastvrij en open karakter door o.a. recreatie
 • Vloeiende overgang van de kern naar het buitengebied
 • Behoud grondwaterkwaliteit in boringsvrije zone aan de zuidkant van de kern

*Onder hoogbouw wordt verstaan: vanaf 4 bouwlagen


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de bijzondere cultuurhistorische waarde van Bovendonk;
 • de hechte gemeenschap;
 • de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het landschap;
 • het belang van saamhorigheid en betrokkenheid;


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Samenstichting Hoeven die zich met name inzet voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kern Hoeven
 • Ondernemersvereniging Hoeven die startende ondernemers in corona-tijd ondersteunt en verbindt
 • Project ‘Oog voor Elkaar’ om eenzaamheid tegen te gaan door verbinding te creëren

Waarden, de trots van Hoeven

De kern kent een hechte gemeenschap. De inwoners van Hoeven zijn betrokken en het is gezellig en gemoedelijk. Er is een actief verenigingsleven met als een van de hoogtepunten het jaarlijkse carnaval en de optocht. De inwoners hebben zorg voor elkaar en kijken naar elkaar om, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventieapps en whatsappgroepen. De inwoners van Hoeven wonen in een mooie, gevarieerde, landelijke en bosrijke omgeving. Er is een combinatie van rust en groen en een diversiteit aan bebouwing (zonder hoogbouw). 

Over het algemeen hebben de wijken in Hoeven een groen karakter, die aansluit bij de stedenbouwkundige opzet en de tijdsgeest waarin de wijk is ontwikkeld. Het rijksmonument Bovendonk trekt de aandacht. Dit is het voormalige seminarieklooster dat nu dient als conferentiecentrum en priesteropleiding. De voorzieningen in Hoeven liggen op een hoog niveau met het kindcentrum Uniek, diverse speel- en sportvoorzieningen, winkels en eetgelegen-heden en de diverse ontwikkelingen binnen het centrum van Hoeven. Ook kent Hoeven één lokaal bedrijventerrein: De Hoge Akker. De kern wordt aan de noordzijde begrensd door de provinciale weg richting Oudenbosch en Etten-Leur; de N640.

Opgaven voor Hoeven

De algemene speerpunten zijn ook op Hoeven van toepassing 

Aanvullend geldt voor Hoeven het volgende:

 • Samenwerken met ondernemers en andere partijen in de kern aan de verbetering van het centrum tot een centrum waar het goed toeven is, gezellig, dorps, goed bereikbaar en compact. De actiekaart centrum Hoeven is hierbij onze gezamenlijke leidraad
 • Faciliteren van projecten die invulling geven aan de relatief grote vraag naar woningen in Hoeven. Daarbij vormt het voorzien in voldoende parkeerbehoefte in het centrum en de directe omgeving een belangrijk aandachtspunt
 • Behouden en ontwikkelen van rijksmonument Bovendonk
 • Streven naar het versterken van het groene karakter en ruimte in het groen voor sport en spel
 • We realiseren een nieuw multifunctioneel dorpshuis dat bijdraagt aan de versterking van het centrum van Hoeven
 • Verbeteren van de kwaliteit van het  verblijfsgebied rondom het hertenkamp
 • Verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerrein De Hoge Akker, samen met ondernemers- en brancheverenigingen. De actiekaart bedrijventerrein De Hoge Akker vormt hierbij ons gezamenlijk kompas.
 • We werken de komende jaren aan passende huisvesting van arbeidsmigranten elders en het weer helemaal recreatief gebruik van de verschillende recreatieparken.

Stampersgat

De hechte samenleving in Stampersgat blijkt uit de saamhorige en behulpzame houding van de inwoners. De dorpssfeer, het verenigingsleven en het aantal vrijwilligers zijn ook belangrijk voor de identiteit van Stampersgat. De inwoners kijken naar elkaar om als het aankomt op veiligheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan buurtapps. Het groene, landelijke en rustige karakter in de omgeving van Stampersgat wordt gewaardeerd. Stampersgat ligt grotendeels op en naast een dijklichaam (buitendijks), grenst aan de Dintel en heeft een aanlegsteiger. Het uitzicht over de polder aan de zuidkant, de Dintel-Mark aan de noordzijde en de Suikerfabriek aan de westzijde zijn beeldbepalend. 

Ook het ontbreken van een uitgesproken groen karakter van de Gastelsedijk West (binnen de bebouwde kom) en de Dennis Leestraat is typerend voor Stampersgat. De kern heeft verschillende basisvoorzieningen, zoals een kindcentrum, een bakker/ buurtsuper, een dorpshuis, bushaltes en sportaccommodaties. Stampersgat kent dichtbij een grote ontwikkeling met het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFCNP). Een gebied van ca. 300 hectare wordt ontwikkeld ten behoeve van de bestaande suikerfabriek, bedrijventerrein voor agro-food gerelateerde bedrijven en (ruim 200 hectare) glastuinbouw. Deze ontwikkeling heeft invloed op de ontwikkeling en het leefklimaat in Stampersgat.

Waarden, de trots van Stampersgat

 • Sociaal sterke gemeenschap met verenigingsleven
 • Saamhorigheid en samenredzaamheid
 • Karakteristieke lintbebouwing
 • Karakteristieke gebouwen: kerk, klooster en watertoren
 • Landelijk en relatief rustig
 • Omringd door de Dintel met een aanlegsteiger


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • Het belang van verenigingen, saamhorigheid en betrokkenheid
 • De mogelijkheden van waterbeleving/recreatie
 • Het rustige en dorpse karakter


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Samenstichting Stampersgat, die zich inzet voor de leefbaarheid van de kern Stampersgat en initiatief heeft genomen voor de realisatie van waterpicknicktafels
 • Zwerfvuil prikken door bewoners van het Stampershuis, die zich zo inzetten voor en integreren in de samenleving

Opgaven voor Stampersgat

De algemene speerpunten zijn ook op Stampersgat van toepassing 


Aanvullend geldt voor Stampersgat het volgende:

 • Zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, gelet op de aanwezige bedrijvigheid
 • Zorg dragen voor een passende landschappelijke invulling van het AFCNP
 • Inzetten op meer gebruik maken van het omliggende water en de bijbehorende waterrecreatie en waterbeleving

We streven naar:

 • Het toevoegen van meer kwalitatief groen
 • Het moderniseren van het dorpshuis
 • Het creëren van meer ontmoetingsplekken
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Een herontwikkeling van het Staalunieterrein

Oud Gastel

Oud Gastel kenmerkt zich door een hechte gemeenschap. Er zijn veel actieve inwoners, er is saamhorigheid, gemoedelijkheid en er zijn relatief veel verenigingen en vrijwilligers. Inwoners letten bovendien goed op elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid door middel van buurtapps. De BuitenBeterapp helpt inwoners om de leefomgeving netjes en schoon te houden. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Het is fijn wonen in Oud Gastel in een mooie omgeving. Er is veel groen en de kern is goed bereikbaar door de ligging aan de A17. 

Daarnaast is de kern goed ontsloten met het openbaar vervoer. Aan de oostzijde wordt de kern begrensd door de provinciale weg; de N268. De lintbebouwing gaat over deze provinciale weg en vloeit uit in het buitengebied van Oud Gastel. Ook qua voorzieningenniveau heeft Oud Gastel genoeg te bieden. Er zijn nieuwe schoolgebouwen en sportaccommodaties (zoals een zwembad). Er zijn ook diverse winkels, culturele voorzieningen en een speelbos. De twee lokale bedrijventerreinen, Korenweide en Klaverweide zijn geconcentreerd aan de zuidzijde van de Kruislandseweg. Aan de noordzijde hiervan liggen het centrum en de woongebieden. Aan de westzijde zijn veel groen/blauwe buffers aanwezig tussen de kern en het buitengebied.

Waarden, de trots van Oud Gastel

 • De sfeer in Oud Gastel; gemoedelijk en saamhorig
 • Actieve en betrokken gemeenschap met veel vrijwilligers
 • Compacte kern
 • Goed bereikbaar met de auto en het OV
 • Goed voorzieningenniveau
 • Aanwezigheid van culturele voorzieningen
 • Historische gebouwen, zoals de Kerk en Mastboomhuis
 • Mooie westelijke groene kernrand
 • Kleinschaligheid, ook qua bedrijvigheidU kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • De gemoedelijke en saamhorige sfeer
 • Het actieve verenigingsleven
 • Het dorpse, kleinschalige karakter
 • De zichtbaarheid en waarde van karakteristieke gebouwen en elementen


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Samenstichting Oud Gastel die een schakel wil zijn tussen gemeente en inwoners op gebied van leefbaarheid
 • Groen Ontmoet die zich inzet om buiten spelen leuker te maken en contacten voor groot en klein te versterken
 • Initiatiefnemers Gastelse Speelbos die een bosje transformeerden tot een educatieve en avontuurlijke speelplek
 • Vrijwilligers en buurtbewoners die de Mariakapel op de Stoof volledig opknapten en onderhouden

Opgaven voor Oud Gastel

De algemene speerpunten zijn ook op Oud Gastel van toepassing

Aanvullend geldt voor Oud Gastel het volgende:

 • Samenwerken met ondernemers en andere partijen in de kern aan het verbeteren van het centrum tot bruisend centrum met de markt als kloppend hart. Een hart dat wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke winkel- en horeca-aanbod, persoonlijke service, vele evenementen en krachtige dienstverleners. De actiekaart centrum Oud Gastel is hierbij onze gezamenlijke leidraad. Onderdeel hiervan is het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het centrum
 • Onderzoeken of we het busstation naar een goede plek kunnen verplaatsen, zodat de bussen niet meer door het centrum rijden. Dit kan de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid bevorderen
 • Werken aan het opwaarderen en verduurzamen van de bedrijventerreinen Korenweide en Klaverweide, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners zoals brandweer en politie. Voor Korenweide vormt de actiekaart bedrijventerrein Korenweide hierbij ons gezamenlijk kompas.
 • Aanpakken en meer ruimte creëren voor groen
 • Behouden en versterken van de groene buffer richting Borchwerf
 • Maken van recreatieve verbindingen met buitengebied

Borchwerf II

Bedrijvenpark Borchwerf II is een modern regionaal bedrijventerrein van 275 hectare in de gemeente Halderberge en Roosendaal. Het terrein ligt aan weerszijden van de snelweg A17. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan alle bedrijfstypen van diverse omvangen, van kantoren tot (grootschalige) industriële en logistieke bedrijven. Bedrijvenpark Borchwerf II staat ook bekend als logistiek bedrijventerrein. 

Er is op en rond Borchwerf II een groenstructuur aangelegd die past bij de schaal en maat van het bedrijventerrein. Parkeren vindt plaats op eigen terrein van de bedrijven. De busverbinding tussen Roosendaal en Oud Gastel rijdt over het bedrijvenpark. Voor een deel van Borchwerf II is een geluidszone opgenomen. 

Verder werken drie partijen samen aan de invulling en uitvoering van parkmanagement op het bedrijventerrein. Dit houdt in dat zij zich inzetten voor het beheer en onderhoud van het openbare gebied, de collectieve beveiliging van het gebied en de verwijsborden.

Waarden, de trots van Borchwerf

 • Modern regionaal bedrijventerrein
 • Goed bereikbaar vanaf de A17
 • Logistiek bedrijventerrein
 • Parkmanagement
 • Groenstructuur aanwezig
 • Busverbinding aanwezig
 • Aanwezigheid van glasvezel


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • De centrale en goed bereikbare locatie
 • Mogelijkheden om het terrein te ‘vergroenen’ (denk aan: zonnepanelen op dak en beplanting/bomen)

Opgaven voor Borchwerf II

De algemene speerpuntenzijn ook op Borchwerf II van toepassing.  

Aanvullend geldt voor Borchwerf II het volgende:

 • We zetten ons in op een vergroening van het bedrijventerrein. Met name het bestaande groen kan meer kwaliteit krijgen en meer bijdragen aan de biodiversiteit
 • We spannen ons in om de grote daken van de bedrijfspanden belegd te krijgen met zonnepanelen of andere duurzame vormen van energievoorziening
 • We willen de bereikbaarheid met openbaar vervoer en de fiets verbeteren
 • We zoeken naar een oplossing voor de overnachtende vrachtwagenchauffeurs. Het realiseren van een toiletgebouw of wasgelegenheid is daarbij belangrijk

Open polderlandschap

Het open polderlandschap bestaat uit verschillende gebieden, zoals de zeekleipolders ten noorden van Hoeven en de lager gelegen gebiedsdelen in het zandgebied. De zeekleipolders worden vanuit de cultuurhistorie gekenmerkt door de dijken en turfvaarten in een grootschalig en open landschap. Ook in de Hoevense Beemden hebben turfvaarten een cultuurhistorische waarde. Specifiek voor de Hoevense Beemden komt nog bij dat het gebied zettingsgevoelig is vanwege veen in de ondergrond. De gebieden in het open polderlandschap zijn voornamelijk gevuld met agrarische functies. De agrarische sector is van oudsher een belangrijke en beeldbepalende sector in de gemeente en kent verschillende vormen, zoals akkerbouw, veeteelt, boomteelt en glastuinbouw. De natuurwaarden zijn dan ook gerelateerd aan deze agrarische functies. De sector draagt in sterke mate bij aan het groene karakter van de gemeente en de leefbaarheid van het buitengebied.


Gebieden waar wat minder agrarisch gebruik voorkomt, zijn Langenberg-Noordhoek, Pietseweg en Seppe-Kibbelvaart. Gelijkenis tussen deze gebieden is dat zij allemaal op zandgrond of op de overgang tussen zand en klei gelegen zijn. Hoogspanningsleidingen, de A17 en de spoorlijn zijn kenmerkende zaken in de eerste twee genoemde gebieden. Seppe-Kibbelvaart kent daarentegen voornamelijk een woonfunctie en de functie vliegveld. De aanwezigheid van de Kibbelvaart is typerend in dit gebied en de natuurwaarden langs de loop van dit water zijn versterkt door de realisatie van een ecologische verbindingszone.

Waarden, de trots van ons polderlandschap

 • Agrarisch gebied met akker- en graslandgebieden en verspreid liggende agrarische bebouwing met beplanting
 • Open, lager gelegen, klei (en veen op klei) gebied
 • (Agrarische) natuur- en cultuurwaarden
 • Aanwezigheid van dijken en turfvaarten
 • Deels omringd door water: Markvlietkanaal, de Dintel, de Mark en de Kibbelvaart


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • Het agrarische karakter van dit gebied
 • De openheid van het landschap
 • (Agrarisch) natuur- en landschapsbeheer
 • Natte/droge verbindingszones
 • De aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden
 • Verbetering van de recreatieve functie door routes
 • Het toevoegen van agro-toerisme


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • De agrarische belevingsroute, ontwikkeld door ZLTO en Visit Halderberge. Deze route loopt langs 14 agrarische bedrijven en door de verschillende landschappen
 • Het doortrekken van de wandel- en fietsroute 'Verdwenen Venen in Beeld' op initiatief van Brabants Landschap
 • De realisatie van ecologische verbindingszones, zoals de Kibbelvaart

Besloten landschap

Het besloten landschap onderscheidt zich door de aanwezigheid van bos en andere opgaande begroeiing. Hier worden enkel ontwikkelingen toegestaan, die bijdragen aan de ontwikkeling van natuurwaarden. Voorbeelden van deze gebieden zijn Hoezaar-Pagnevaart en Poldersdijk, gelegen in het zuiden en noorden van de gemeente.

Hoezaar-Pagnevaart is gelegen op hogere gronden waar met name een concentratie van verblijfsrecreatie te vinden is. Daarnaast heeft een deel van dit bosgebied een functie ten behoeve van de drinkwaterwinning. Daarom is dit deel beschermd tegen bepaalde vervuilende activiteiten.

Poldersdijk ligt tegen het open zeekleilandschap aan en heeft als hoofdfunctie natuur. Cultuurhistorische elementen in dit gebied zijn de dijken en wielen (oude dijkdoorbraken) en hebben een sterke relatie met wateren.

Waarden, de trots van onze besloten gebieden

 • Besloten bosgebieden met een diversiteit in functie
 • Aanwezigheid van dijken en wielen (oude dijkdoorbraken)
 • Verschillende recreatieve mogelijkheden
 • Waterwingebied
 • Concentratie van verblijfsrecreatie
 • Behoud grondwaterkwaliteit in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone daar omheen

U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • Verbetering van de toegankelijk van deze gebieden voor inwoners en recreanten
 • Duurzaam behoud of herstel van cultuurhistorisch, waardevolle elementen

Kleinschalig landschap 

Op de zandgronden rond de kernen is sprake van een halfopen landschap dat voornamelijk is ontstaan in vroegere tijden. Houtwallen, bomenrijen, geriefhoutbosjes en verspreide bebouwing hebben het landschap een kleinschalig en halfopen karakter gegeven. Binnen dit kleinschalige / halfopen landschap liggen verschillende gebieden, zoals De Stoof, Kuivezand-Heinsberg en Gastels Laag.

Gastels Laag heeft ook cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Naad van Brabant en heeft door de ligging op de rand van zand naar klei grote potenties voor natuurontwikkeling.

In sommige van deze gebieden is typerende lintbebouwing aanwezig, die omringd wordt door kleinschalige groen- en landschapselementen. Andere gebieden worden weer gekenmerkt door de aanwezigheid van boomkwekerijen en glastuinbouwbedrijven. Daarnaast is kenmerkend voor dit kleinschalige landschap dat water(lopen), kwelgebieden en retentievoorzieningen een plek innemen hierin.

Waarden, de trots van ons kleinschalige landschap

 • Landelijke omgeving waar recreatie, natuur, landbouw, wonen en water samenkomt
 • Gemengd agrarisch gebruik
 • Rond de kernen: kleine bebouwingsclusters of verdichte lintbebouwing
 • Behoud grondwaterkwaliteit in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone daar omheen
 • Oude groenelementen als houtwallen, laanbeplanting en geriefbosjes
 • Onregelmatige verkaveling
 • Beken/beekdalen


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het gemengde agrarische karakter van dit gebied;
 • het behoud van groene landschapselementen;
 • natte / droge verbindingszones.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Realisatie van ecologische verbindingszones
 • Agrariërs en particulieren die deelnemen aan de Stimuleringsregeling Landschap
 • Voedselbossen

Bebouwingsconcentraties

Het gaat hierbij om bebouwingslinten en bebouwingsclusters in het buitengebied. De verschillende bebouwingsconcentraties zijn beschreven in de gebiedsvisie voor bebouwingsconcentraties van 24 september 2009. Daarin zijn de kwaliteiten beschreven en in beeld gebracht. Daaruit kunnen locaties worden ontleend waar ontwikkelingen mogelijk zijn, zoals ruimte voor ruimte woningen. Deze gebiedsvisie blijft dus van toepassing.

Dit is Halderberge!

Het karakter van Halderberge wordt gekenmerkt de grote verschillen in de gemeente. Elke kern heeft z’n eigen karakter. En ook het buitengebied is erg divers. Uniek voor Halderberge is de overgang van klei naar zand. Daardoor kunnen we binnen onze gemeente genieten van zowel polderlandschap en bosgebieden.

We willen dit bijzondere karakter van gebieden en kernen met hun eigen identiteit koesteren en versterken. Daarom willen we met elk initiatief ervoor zorgen dat we de waarden en het karakter versterken van dat deelgebied of kern. We hebben de waarden per deelgebied beschreven.

Het behoud van de kwaliteiten van de ondergrond zijn een essentiële voorwaarde voor alle thema’s die in de Omgevings­visie aan de orde komen. Een robuust en toekomstbestendig bodem- en watersysteem is nodig om de waarden in alle deelgebieden te kunnen behouden.

Klik hieronder op het gebied of de kern waar je meer over wilt weten of bekijk de pdf van de kaart.


Oudenbosch

De algemene speerpunten zijn ook op Oudenbosch van toepassing.

Aanvullend geldt voor Oudenbosch het volgende:

 • Samenwerken met ondernemers en andere partijen in de kern aan het nog mooier maken van het centrum en het beter laten aansluiten van het centrum op aspecten zoals cultuur, erfgoed en toerisme. We werken gezamenlijk aan een levendig en aantrekkelijk centrum met een compact en goed toegankelijk kernwinkelgebied en met de aanpak van leegstand door transformatie van winkelpanden in de aanloopgebieden. De actiekaart centrum Oudenbosch is hierbij onze gezamenlijke leidraad.

 • We streven naar:

  • Het verbeteren van de beeldkwaliteit in het centrum
  • Het opwaarderen van het treinstation Oudenbosch tot een volwaardig overstappunt Openbaar Vervoer
  • Het versterken van het groene karakter en ruimte in het groen voor sport en spel. Voor het sportpark wordt een integrale visie opgesteld waarin een aantal moties wordt betrokken: zoals de veilige verbinding naar De Groene Vaart, geboortebos, ommetje, brug, hondenlosloopgebied. Praktische en financiële uitvoerbaarheid wordt in deze visie ook nader uitgewerkt.
  • Het versterken van de recreatieve verbinding met het buitengebied
  • Het levendiger maken van het gebied rondom de haven en het versterken van de verbinding tussen de haven, het kernwinkelgebied en het religieus erfgoed
  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid (o.a. zwaar verkeer uit woonwijken) en aandacht voor de veiligheid in relatie tot de spoorlijn
  • Het verplaatsen van bedrijven naar de rand van de kern naar bestaande bedrijventerreinen
  • Het opwaarderen en verduurzamen van de bedrijventerreinen Bosschendijk, de Gorzen, Oudlandsedijk en Industrieweg/Ambachtenstraat. Hierbij werken we samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. De actiekaarten bedrijventerreinen vormt hierbij ons gezamenlijk kompas
  • Het aanpassen van functies, het ontwikkelen van een cultuurcluster en de revitalisering van religieus erfgoed om dit erfgoed te kunnen onderhouden en behouden
  • Een evenwichtigere samenstelling en spreiding van kwetsbare groepen
  • Het behouden en daar waar nodig het versterken van de leefbaarheid in de wijken
  • Wij zetten ons er voor in dat de lokale (zorg)partners worden gehoord en betrokken, zodat het aanbod aansluit op lokale behoeften en mogelijkheden. In Oudenbosch gaat Bravis Ziekenhuis bijvoorbeeld de polikliniek doorontwikkelen tot Bravispunt. In dit Bravispunt wil het ziekenhuis, samen met de partners, vernieuwde zorgen diagnostiek dichtbij de patiënt aanbieden.
 • Grootste kern met een centrale ligging
 • Voorzieningen voor de hele gemeente, kernwinkelgebied
 • Goed aanbod aan voortgezet- en beroepsonderwijs
 • Aanwezigheid basiliek, station en haven
 • Onderscheidend door religieus erfgoed
 • Veel verschillende culturen vertegenwoordigd

U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • De zichtbaarheid en waarde van karakteristieke, cultuurhistorisch elementen en gebouwen
 • De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het landschap
 • Meer reuring in het centrum (m.n. bij de haven) en rust, groen en veiligheid in de woonwijken;
 • Het bieden van activiteiten die voor alle groepen in de samenleving interessant zijn
 • Het versterken van het groene karakter van het centrum


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • 't Stoofje is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Oudenbosch waar veel activiteiten georganiseerd worden
 • Culturele en Islamitische Jongerencommissie die zich als rolmodel inzet om Marokkaanse jongeren te helpen
 • De kleine mensjes route waarmee verhalen verteld worden over mensen en plekken van vroeger én nu
 • Visit Halderberge werkt aan het versterken en vermarkten van het toeristisch-recreatieve aanbod in het centrum van Oudenbosch. Samen met tal van vrijwilligers is bijvoorbeeld een Toeristisch Informatiepunt ingericht en worden rondleidingen en audiotours aangeboden.

Waarden, de trots van Oudenbosch

Opgaven voor Oudenbosch

Oudenbosch kenmerkt en onderscheidt zich van de andere kernen door de aanwezigheid van het religieus erfgoed. Er is een verscheidenheid aan historische gebouwen en monumenten in de kern, die verbonden zijn door het Parelpad. De aanwezigheid van de Basiliek met koepel, die boven de overige bebouwing uitsteekt, geeft de kern deels haar identiteit. De kern heeft een kernwinkelgebied met een goed bereikbare haven en voorzieningen voor de gehele gemeente met tevens een kleine regionale voorzieningenfunctie. Mede door verschillende instellingen in het voortgezet en het beroepsonderwijs, zoals het Markland College en Curio Prinsentuin, heeft de kern ook een regionale aantrekkingskracht. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed, mede vanwege de aanwezigheid van het treinstation. Dit station vormt een opstappunt naar Roosendaal en Dordrecht. Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de herstructurering van gebiedsontsluitingsweg en de rondweg om de bereikbaarheid met de auto te verbeteren, waardoor de bereikbaarheid van Oudenbosch nu goed is. Oudenbosch heeft verschillende woonwijken met een eigen identiteit en eigen voorzieningen. De wijken ten zuiden van de spoorlijn zijn gewilde woongebieden met een groen karakter.

Ook op gebied van groen kent iedere wijk haar eigen identiteit; zo wordt de wijk Spui-Noord gekenmerkt door gazons en bomen en de wijk Albano door veel heesterbeplanting. De leefbaarheid in een aantal wijken komt steeds meer onder druk door tal van sociaaleconomische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven. De kern heeft veel verschillende culturen, die zich op verschillende manieren in het straatbeeld tonen.

Opgaven voor Bosschenhoofd

Bosschenhoofd

Waarden, de trots van Bosschenhoofd

De kern Bosschenhoofd werd vroeger ook wel Seppe genoemd. Vroeger stond hier een café dat eigendom was van de familie Sep. Als mensen naar deze plek gingen, werd vaak gezegd ‘we gaan naar Seppe”. Het nabijgelegen vliegveld kwam later en werd vernoemd naar dit café. Tegenwoordig heet dit vliegveld Breda International Airport. De afgelopen jaren hebben er al veel ontwikkelingen plaatsgevonden en is het vliegveld voor een groot deel gerevitaliseerd. Het vliegveld is momenteel bezig met de ontwikkeling van een bedrijvenstrook langs de snelweg.

De kern is goed ontsloten door de ligging langs de A58 en wordt gekenmerkt door een gebiedsontsluitingsweg; de Pastoor van Breugelstraat. Van deze weg wordt veel gebruik gemaakt. Aan de oostzijde van deze straat vloeien het bosgebied en de bebouwing in elkaar over en de bebouwing heeft een bosrijk karakter. De kern heeft veel verschillende soorten woningen (zoals in voormalig retraitehuis Seppe) en voorzieningen, zoals een basisschool, een slager, een bakker, maar ook een hotel (De Reiskoffer) en diverse horecagelegenheden. De spoorverbinding tussen Etten-Leur en Roosendaal doorkruist de gebiedsontsluitingsweg van de kern. Bosschenhoofd heeft een rijk verenigingsleven en diverse terugkerende evenementen, waaronder de Midzomerfeesten • Rijk verenigingsleven en diverse evenementen
 • Verbonden met Breda International Airport
 • Omgeven door bossen en recreatie
 • Diversiteit aan woningbouw en voorzieningen
 • Behoud grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermings­gebied

U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het dorpse en bosrijke karakter;
 • de mooie landschappen/bossen in de omgeving;
 • het belang van verenigingen, activiteiten en saamhorigheid.

Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Stichting Midzomerfeesten Bosschenhoofd die jaarlijks een dorpsfeest organiseren met allerlei activiteiten
 • De vrijwilligers bij jongerencentrum All-in-One, die activiteiten voor jongeren organiseren
 • ‘Groet en Ontmoet’ die activiteiten organiseert ter bevordering van de leefbaarheid en saamhorigheid
 • Werkgroep Pagnevaartbos die zich vrijwillig inzet voor het onderhoud van het PagnevaartbosDe algemene speerpunten zijn ook op Bosschenhoofd van toepassing

Aanvullend geldt voor Bosschenhoofd het volgende:

 • Versterken van het groene karakter van de kern
 • Realiseren van een dorpshuis
 • Transformeren van de bedrijvigheid ten noordoosten van de kern naar een beter passende bestemming
 • Faciliteren van een verdere invulling van het bestaande bedrijventerrein bij Breda International Airport (voormalig vliegveld Seppe) door de gemeente
 • In de Transitievisie Warmte is aangegeven dat bodemenergie in Bosschenhoofd geen optie is vanwege het waterwingebied. Alternatieve mogelijkheden worden de komende tijd uitgezocht in verkenningsonderzoeken
 • Inzetten voor de realisatie van een supermarkt en een aantal woningen in het centrum van Bosschenhoofd
 • Stimuleren van en in gesprek gaan met partijen om het basisvoorzieningenniveau in de kern te verbeteren, passend wat haalbaar, realistisch en nodig is voor Bosschenhoofd

De kern kent een hechte gemeenschap. De inwoners van Hoeven zijn betrokken en het is gezellig en gemoedelijk. Er is een actief verenigingsleven met als een van de hoogtepunten het jaarlijkse carnaval en de optocht. De inwoners hebben zorg voor elkaar en kijken naar elkaar om, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventieapps en whatsappgroepen. De inwoners van Hoeven wonen in een mooie, gevarieerde, landelijke en bosrijke omgeving. Er is een combinatie van rust en groen en een diversiteit aan bebouwing (zonder hoogbouw). 

Over het algemeen hebben de wijken in Hoeven een groen karakter, die aansluit bij de stedenbouwkundige opzet en de tijdsgeest waarin de wijk is ontwikkeld. Het rijksmonument Bovendonk trekt de aandacht. Dit is het voormalige seminarieklooster dat nu dient als conferentiecentrum en priesteropleiding. De voorzieningen in Hoeven liggen op een hoog niveau met het kindcentrum Uniek, diverse speel- en sportvoorzieningen, winkels en eetgelegen-heden en de diverse ontwikkelingen binnen het centrum van Hoeven. Ook kent Hoeven één lokaal bedrijventerrein: De Hoge Akker. De kern wordt aan de noordzijde begrensd door de provinciale weg richting Oudenbosch en Etten-Leur; de N640. • Hechte en actieve gemeenschap met oog voor elkaar
 • Diversiteit aan bebouwing zonder hoogbouw*
 • Goed voorzieningenniveau
 • Bosrijke, gevarieerde en landelijke omgeving
 • Bijzondere monumenten zoals Bovendonk
 • Gastvrij en open karakter door o.a. recreatie
 • Vloeiende overgang van de kern naar het buitengebied
 • Behoud grondwaterkwaliteit in boringsvrije zone aan de zuidkant van de kern

*Onder hoogbouw wordt verstaan: vanaf 4 bouwlagen


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de bijzondere cultuurhistorische waarde van Bovendonk;
 • de hechte gemeenschap;
 • de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het landschap;
 • het belang van saamhorigheid en betrokkenheid.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Samenstichting Hoeven die zich met name inzet voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kern Hoeven
 • Ondernemersvereniging Hoeven die startende ondernemers in corona-tijd ondersteunt en verbindt
 • Project ‘Oog voor Elkaar’ om eenzaamheid tegen te gaan door verbinding te creërenDe algemene speerpunten zijn ook op Hoeven van toepassing 


Aanvullend geldt voor Hoeven het volgende:

 • Samenwerken met ondernemers en andere partijen in de kern aan de verbetering van het centrum tot een centrum waar het goed toeven is, gezellig, dorps, goed bereikbaar en compact. De actiekaart centrum Hoeven is hierbij onze gezamenlijke leidraad
 • Faciliteren van projecten die invulling geven aan de relatief grote vraag naar woningen in Hoeven. Daarbij vormt het voorzien in voldoende parkeerbehoefte in het centrum en de directe omgeving een belangrijk aandachtspunt
 • Behouden en ontwikkelen van rijksmonument Bovendonk
 • Streven naar het versterken van het groene karakter en ruimte in het groen voor sport en spel
 • We realiseren een nieuw multifunctioneel dorpshuis dat bijdraagt aan de versterking van het centrum van Hoeven
 • Verbeteren van de kwaliteit van het  verblijfsgebied rondom het hertenkamp
 • Verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerrein De Hoge Akker, samen met ondernemers- en brancheverenigingen. De actiekaart bedrijventerrein De Hoge Akker vormt hierbij ons gezamenlijk kompas.
 • We werken de komende jaren aan passende huisvesting van arbeidsmigranten elders en het weer helemaal recreatief gebruik van de verschillende recreatieparken.

Waarden, de trots van Hoeven

Hoeven

Opgaven voor Hoeven

Stampersgat

Waarden, de trots van Stampersgat

Opgaven voor Stampersgat

De hechte samenleving in Stampersgat blijkt uit de saamhorige en behulpzame houding van de inwoners. De dorpssfeer, het verenigingsleven en het aantal vrijwilligers zijn ook belangrijk voor de identiteit van Stampersgat. De inwoners kijken naar elkaar om als het aankomt op veiligheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan buurtapps. Het groene, landelijke en rustige karakter in de omgeving van Stampersgat wordt gewaardeerd. Stampersgat ligt grotendeels op en naast een dijklichaam, (buitendijks) grenst aan de Dintel en heeft een aanlegsteiger. Het uitzicht over de polder aan de zuidkant, de Dintel-Mark aan de noordzijde en de Suikerfabriek aan de westzijde zijn beeldbepalend. 

Ook het ontbreken van een uitgesproken groen karakter van de Gastelsedijk West (binnen de bebouwde kom) en de Dennis Leestraat is typerend voor Stampersgat. De kern heeft verschillende basisvoorzieningen, zoals een kindcentrum, een bakker/ buurtsuper, een dorpshuis, bushaltes en sportaccommodaties. Stampersgat kent dichtbij een grote ontwikkeling met het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFCNP). Een gebied van ca. 300 hectare wordt ontwikkeld ten behoeve van de bestaande suikerfabriek, bedrijventerrein voor agro-food gerelateerde bedrijven en (ruim 200 hectare) glastuinbouw. Deze ontwikkeling heeft invloed op de ontwikkeling en het leefklimaat in Stampersgat.mpersgat. • Sociaal sterke gemeenschap met verenigingsleven
 • Saamhorigheid en samenredzaamheid
 • Karakteristieke lintbebouwing
 • Karakteristieke gebouwen: kerk, klooster en watertoren
 • Landelijk en relatief rustig
 • Omringd door de Dintel met een aanlegsteiger


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • Het belang van verenigingen, saamhorigheid en betrokkenheid
 • De mogelijkheden van waterbeleving/recreatie
 • Het rustige en dorpse karakter


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Samenstichting Stampersgat, die zich inzet voor de leefbaarheid van de kern Stampersgat en initiatief heeft genomen voor de realisatie van waterpicknicktafels
 • Zwerfvuil prikken door bewoners van het Stampershuis, die zich zo inzetten voor en integreren in de samenlevingDe algemene speerpunten zijn ook op Stampersgat van toepassing 

Aanvullend geldt voor Stampersgat het volgende:

 • Zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, gelet op de aanwezige bedrijvigheid
 • Zorg dragen voor een passende landschappelijke invulling van het AFCNP
 • Inzetten op meer gebruik maken van het omliggende water en de bijbehorende waterrecreatie en waterbeleving


We streven naar:

 • Het toevoegen van meer kwalitatief groen
 • Het moderniseren van het dorpshuis
 • Het creëren van meer ontmoetingsplekken
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Een herontwikkeling van het Staalunieterrein


Oud Gastel

Opgaven voor Oud Gastel

Waarden, de trots van Oud Gastel

Oud Gastel kenmerkt zich door een hechte gemeenschap. Er zijn veel actieve inwoners, er is saamhorigheid, gemoedelijkheid en er zijn relatief veel verenigingen en vrijwilligers. Inwoners letten bovendien goed op elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid door middel van buurtapps. De BuitenBeterapp helpt inwoners om de leefomgeving netjes en schoon te houden. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Het is fijn wonen in Oud Gastel in een mooie omgeving. Er is veel groen en de kern is goed bereikbaar door de ligging aan de A17. 

Daarnaast is de kern goed ontsloten met het openbaar vervoer. Aan de oostzijde wordt de kern begrensd door de provinciale weg; de N268. De lintbebouwing gaat over deze provinciale weg en vloeit uit in het buitengebied van Oud Gastel. Ook qua voorzieningenniveau heeft Oud Gastel genoeg te bieden. Er zijn nieuwe schoolgebouwen en sportaccommodaties (zoals een zwembad). Er zijn ook diverse winkels, culturele voorzieningen en een speelbos. De twee lokale bedrijventerreinen, Korenweide en Klaverweide zijn geconcentreerd aan de zuidzijde van de Kruislandseweg. Aan de noordzijde hiervan liggen het centrum en de woongebieden. Aan de westzijde zijn veel groen/blauwe buffers aanwezig tussen de kern en het buitengebied.. • De sfeer in Oud Gastel; gemoedelijk en saamhorig
 • Actieve en betrokken gemeenschap met veel vrijwilligers
 • Compacte kern
 • Goed bereikbaar met de auto en het OV
 • Goed voorzieningenniveau
 • Aanwezigheid van culturele voorzieningen
 • Historische gebouwen, zoals de Kerk en Mastboomhuis
 • Mooie westelijke groene kernrand
 • Kleinschaligheid, ook qua bedrijvigheid


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • De gemoedelijke en saamhorige sfeer
 • Het actieve verenigingsleven
 • Het dorpse, kleinschalige karakter
 • De zichtbaarheid en waarde van karakteristieke gebouwen en elementen


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Samenstichting Oud Gastel die een schakel wil zijn tussen gemeente en inwoners op gebied van leefbaarheid
 • Groen Ontmoet die zich inzet om buiten spelen leuker te maken en contacten voor groot en klein te versterken
 • Initiatiefnemers Gastelse Speelbos die een bosje transformeerden tot een educatieve en avontuurlijke speelplek
 • Vrijwilligers en buurtbewoners die de Mariakapel op de Stoof volledig opknapten en onderhoudenDe algemene speerpunten zijn ook op Oud Gastel van toepassing

Aanvullend geldt voor Oud Gastel het volgende:

 • Samenwerken met ondernemers en andere partijen in de kern aan het verbeteren van het centrum tot bruisend centrum met de markt als kloppend hart. Een hart dat wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke winkel- en horeca-aanbod, persoonlijke service, vele evenementen en krachtige dienstverleners. De actiekaart centrum Oud Gastel is hierbij onze gezamenlijke leidraad. Onderdeel hiervan is het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het centrum
 • Onderzoeken of we het busstation naar een goede plek kunnen verplaatsen, zodat de bussen niet meer door het centrum rijden. Dit kan de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid bevorderen
 • Werken aan het opwaarderen en verduurzamen van de bedrijventerreinen Korenweide en Klaverweide, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners zoals brandweer en politie. Voor Korenweide vormt de actiekaart bedrijventerrein Korenweide hierbij ons gezamenlijk kompas.
 • Aanpakken en meer ruimte creëren voor groen
 • Behouden en versterken van de groene buffer richting Borchwerf
 • Maken van recreatieve verbindingen met buitengebied


 

Borchwerf II

Waarden, de trots van Borchwerf

Opgaven voor Borchwerf II

Bedrijvenpark Borchwerf II is een modern regionaal bedrijventerrein van 275 hectare in de gemeente Halderberge en Roosendaal. Het terrein ligt aan weerszijden van de snelweg A17. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan alle bedrijfstypen van diverse omvangen, van kantoren tot (grootschalige) industriële en logistieke bedrijven. Bedrijvenpark Borchwerf II staat ook bekend als logistiek bedrijventerrein. 

Er is op en rond Borchwerf II een groenstructuur aangelegd die past bij de schaal en maat van het bedrijventerrein. Parkeren vindt plaats op eigen terrein van de bedrijven. De busverbinding tussen Roosendaal en Oud Gastel rijdt over het bedrijvenpark. Voor een deel van Borchwerf II is een geluidszone opgenomen. 

Verder werken drie partijen samen aan de invulling en uitvoering van parkmanagement op het bedrijventerrein. Dit houdt in dat zij zich inzetten voor het beheer en onderhoud van het openbare gebied, de collectieve beveiliging van het gebied en de verwijsborden. • Modern regionaal bedrijventerrein
 • Goed bereikbaar vanaf de A17
 • Logistiek bedrijventerrein
 • Parkmanagement
 • Groenstructuur aanwezig
 • Busverbinding aanwezig
 • Aanwezigheid van glasvezel


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • De centrale en goed bereikbare locatie
 • Mogelijkheden om het terrein te ‘vergroenen’ (denk aan: zonnepanelen op dak en beplanting/bomen)
De algemene speerpunten zijn ook op Borchwerf II van toepassing.  


Aanvullend geldt voor Borchwerf II het volgende:

 • We zetten ons in op een vergroening van het bedrijventerrein. Met name het bestaande groen kan meer kwaliteit krijgen en meer bijdragen aan de biodiversiteit
 • We spannen ons in om de grote daken van de bedrijfspanden belegd te krijgen met zonnepanelen of andere duurzame vormen van energievoorziening
 • We willen de bereikbaarheid met openbaar vervoer en de fiets verbeteren
 • We zoeken naar een oplossing voor de overnachtende vrachtwagenchauffeurs. Het realiseren van een toiletgebouw of wasgelegenheid is daarbij belangrijkOpen polderlandschap

 • Agrarisch gebied met akker- en graslandgebieden en verspreid liggende agrarische bebouwing met beplanting
 • Open, lager gelegen, klei (en veen op klei) gebied
 • (Agrarische) natuur- en cultuurwaarden
 • Aanwezigheid van dijken en turfvaarten
 • Deels omringd door water: Markvlietkanaal, de Dintel, de Mark en de Kibbelvaart


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • Het agrarische karakter van dit gebied
 • De openheid van het landschap
 • (Agrarisch) natuur- en landschapsbeheer
 • Natte/droge verbindingszones
 • De aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden
 • Verbetering van de recreatieve functie door routes
 • Het toevoegen van agro-toerisme


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • De agrarische belevingsroute, ontwikkeld door ZLTO en Visit Halderberge. Deze route loopt langs 14 agrarische bedrijven en door de verschillende landschappen
 • Het doortrekken van de wandel- en fietsroute 'Verdwenen Venen in Beeld' op initiatief van Brabants Landschap
 • De realisatie van ecologische verbindingszones, zoals de Kibbelvaart

Waarden, de trots van ons polderlandschap

Het open polderlandschap bestaat uit verschillende gebieden, zoals de zeekleipolders ten noorden van Hoeven en de lager gelegen gebiedsdelen in het zandgebied. De zeekleipolders worden vanuit de cultuurhistorie gekenmerkt door de dijken en turfvaarten in een grootschalig en open landschap. Ook in de Hoevense Beemden hebben turfvaarten een cultuurhistorische waarde. Specifiek voor de Hoevense Beemden komt nog bij dat het gebied zettingsgevoelig is vanwege veen in de ondergrond. De gebieden in het open polderlandschap zijn voornamelijk gevuld met agrarische functies. De agrarische sector is van oudsher een belangrijke en beeldbepalende sector in de gemeente en kent verschillende vormen, zoals akkerbouw, veeteelt, boomteelt en glastuinbouw. De natuurwaarden zijn dan ook gerelateerd aan deze agrarische functies. De sector draagt in sterke mate bij aan het groene karakter van de gemeente en de leefbaarheid van het buitengebied.

Gebieden waar wat minder agrarisch gebruik voorkomt, zijn Langenberg-Noordhoek, Pietseweg en Seppe-Kibbelvaart. Gelijkenis tussen deze gebieden is dat zij allemaal op zandgrond of op de overgang tussen zand en klei gelegen zijn. Hoogspanningsleidingen, de A17 en de spoorlijn zijn kenmerkende zaken in de eerste twee genoemde gebieden. Seppe-Kibbelvaart kent daarentegen voornamelijk een woonfunctie en de functie vliegveld. De aanwezigheid van de Kibbelvaart is typerend in dit gebied en de natuurwaarden langs de loop van dit water zijn versterkt door de realisatie van een ecologische verbindingszone.

Besloten landschap

Waarden, de trots van onze besloten gebieden

Het besloten landschap onderscheidt zich door de aanwezigheid van bos en andere opgaande begroeiing. Hier worden enkel ontwikkelingen toegestaan, die bijdragen aan de ontwikkeling van natuurwaarden. Voorbeelden van deze gebieden zijn Hoezaar-Pagnevaart en Poldersdijk, gelegen in het zuiden en noorden van de gemeente.

Hoezaar-Pagnevaart is gelegen op hogere gronden waar met name een concentratie van verblijfsrecreatie te vinden is. Daarnaast heeft een deel van dit bosgebied een functie ten behoeve van de drinkwaterwinning. Daarom is dit deel beschermd tegen bepaalde vervuilende activiteiten. Poldersdijk ligt tegen het open zeekleilandschap aan en heeft als hoofdfunctie natuur. Cultuurhistorische elementen in dit gebied zijn de dijken en wielen (oude dijkdoorbraken) en hebben een sterke relatie met wateren. • Besloten bosgebieden met een diversiteit in functie
 • Aanwezigheid van dijken en wielen (oude dijkdoorbraken)
 • Verschillende recreatieve mogelijkheden
 • Waterwingebied
 • Concentratie van verblijfsrecreatie
 • Behoud grondwaterkwaliteit in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone daar omheen


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • Verbetering van de toegankelijk van deze gebieden voor inwoners en recreanten
 • Duurzaam behoud of herstel van cultuurhistorisch, waardevolle elementenKleinschalig landschap 

Waarden, de trots van ons kleinschalige landschap 

Op de zandgronden rond de kernen is sprake van een halfopen landschap dat voornamelijk is ontstaan in vroegere tijden. Houtwallen, bomenrijen, geriefhoutbosjes en verspreide bebouwing hebben het landschap een kleinschalig en halfopen karakter gegeven. Binnen dit kleinschalige / halfopen landschap liggen verschillende gebieden, zoals De Stoof, Kuivezand-Heinsberg en Gastels Laag.

Gastels Laag heeft ook cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Naad van Brabant en heeft door de ligging op de rand van zand naar klei grote potenties voor natuurontwikkeling.

In sommige van deze gebieden is typerende lintbebouwing aanwezig, die omringd wordt door kleinschalige groen- en landschapselementen. Andere gebieden worden weer gekenmerkt door de aanwezigheid van boomkwekerijen en glastuinbouwbedrijven. Daarnaast is kenmerkend voor dit kleinschalige landschap dat water(lopen), kwelgebieden en retentievoorzieningen een plek innemen hierin.
 • Landelijke omgeving waar recreatie, natuur, landbouw, wonen en water samenkomt
 • Gemengd agrarisch gebruik, met name boomkwekerijen en glastuinbouwbedrijven
 • Rond de kernen: kleine bebouwingsclusters of verdichte lintbebouwing
 • Behoud grondwaterkwaliteit in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone daar omheen
 • Oude groenelementen als houtwallen, laanbeplanting en geriefbosjes
 • Onregelmatige verkaveling
 • Beken/beekdalen


U kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het gemengde agrarische karakter van dit gebied;
 • het behoud van groene landschapselementen;
 • natte / droge verbindingszones.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • Realisatie van ecologische verbindingszones
 • Agrariërs en particulieren die deelnemen aan de Stimuleringsregeling Landschap
 • Voedselbossen


Bebouwingsconcentraties

Het gaat hierbij om bebouwingslinten en bebouwingsclusters in het buitengebied. De verschillende bebouwingsconcentraties zijn beschreven in de gebiedsvisie voor bebouwingsconcentraties van 24 september 2009. Daarin zijn de kwaliteiten beschreven en in beeld gebracht. Daaruit kunnen locaties worden ontleend waar ontwikkelingen mogelijk zijn, zoals ruimte voor ruimte woningen. Deze gebiedsvisie blijft dus van toepassing.